واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا به تلقیح باکتری Bradyrhizobium Japonicum و کود نیتروژن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برخی تحقیقات نشان می‌‌دهد که تثبیت نیتروژن اتمسفری نمی‌تواند نیتروژن کافی برای عملکرد مناسب سویا را فراهم سازد. بدین منظور اثر نیتروژن و باکتری Bradyrhizobium Japonicum روی برخی خصوصیات زراعی و کیفی ارقام سویا در مزرعه به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در کرمان، در بهار سال 1391 مورد مطالعه قرار گرفت. عامل اصلی شامل چهار تیمار کودی صفر (تیمار شاهد)، 200 کیلوگرم اوره در هکتار، تلقیح بذر با باکتری سویا، تلقیح بذر با باکتری سویا همراه 50 کیلوگرم اوره در هکتار و عامل فرعی شامل ارقام سویا (M7 و ویلیامز) و لاینL17 بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر روی ارتفاع بوته، طول میانگره، تعداد نیام در بوته، تعداد و وزن گره در ریشه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن، عملکرد روغن و درصد پروتئین معنی‌دار بود و کاربرد 200 کیلوگرم اوره در هکتار همه صفات را به‌جزء درصد روغن و تعداد و وزن گره در ریشه افزایش داد. تلقیح بذر با باکتری درصد روغن را افزایش داد. در لاین L17 ارتفاع بوته و تعداد نیام در بوته افزایش نشان داد و در رقم ویلیامز، طول میانگره افزایش یافت، همچنین رقم M7 وزن هزار دانه بالایی را تولید کرد. لاین L17 تحت تأثیر تلقیح بذر با باکتری بیشترین درصد روغن دانه را نشان داد. بر اساس نتایج این آزمایش برای تولید روغن و پروتئین سویا در کرمان و شرایط اقلیمی مشابه برای حصول حداکثر عملکرد، کاربرد 200 کیلوگرم اوره در هکتار و لاین L17 می‌تواند قابل توصیه باشد.

عنوان مقاله [English]

Yield and yield components reaction of soybean cultivars to inoculation by Bradyrhizobium Japonicum bacteria and nitrogen

نویسندگان [English]

  • A.R. Mohseni
  • Gh.R. Khajoinejad
  • Gh. Mohammadinejad
چکیده [English]

Some research indicates that N2 fixation in soybean cannot provide adequate nitrogen for proper yield. Therefore, the effect of nitrogen and Bradyrhizobium Japonicum bacteria on some agronomic characteristics and quality of soybean cultivars was examined based on split plot in a randomized complete blocks design with three replications in 2012 at Kerman Township. Treatments including control (without fertilizer and inoculation), 200 kg/ha urea, inoculation of soybean seeds with Bradyrhizobium Japonicum bacteria, inoculation of soybean seeds with Bradyrhizobium Japonicum bacteria along with 50 kg/ha urea were considered as the main factor. Soybean cultivars (M7, Williams and L17 line) were arranged as the sub factor. The results showed that significant effect of fertilizer treatments onplant height, internode length, number of pods per plant, number and weight of nodes in root, 1000 seed weight, seed yield, oil percentage, oil yield and protein percentage. All the mentioned traits except oil percentage and number and weight of nodes in root increased by 200 kg/ha urea application. Inoculation of soybean seeds with Bradyrhizobium Japonicum bacteria increased oil percentage. L17 showed the highest plant height and number of pods per plant. Also, Williams, thatenlargement in internode length than other cultivars. M 7 cultivar produced the highest 1000 seed weight. L 17had the highest oil percentage as affected by seed inoculation with Bradyrhizobium Japonicum bacteria. According to the results of this experiment in order to obtain highest oil and protein content in soybean under Kerman and similar climatic conditions application of 200 kg/ha urea and cultivation of L 17 is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological fixation
  • Inoculation
  • Oil percentage
  • Protein. 5