بررسی تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ میکوریزا بر ظهور گیاهچه، استقرار و رشد اولیه یونجه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در تابستان 1390 در گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم و مهندسی زراعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش) (S0)، 60 (S1) و 120 (S2) میلی‌مولار نمک کلرید سدیم، دو رقم یونجه (بمی و یزدی) و یازده پیش‌تیمار مختلف باکتریایی و میکوریزا بود. سطوح پیش‌تیمار زیستی شامل شاهد (بدون باکتری)، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، سودوموناس، ریزوبیوم ملیلوتی و قارچ میکوریزا بصورت منفرد و بصورت تلفیق دوتایی ریزوبیوم با هریک از جنس‌های باکتریایی و قارچ میکوریزا و نیز تلفیقی از کلیه تیمارهای زیستی بود که در مجموع یازده سطح پیش‌تیمار مختلف باکتریایی و میکوریزا را تشکیل می‌داد. اعمال تنش شوری منجر به کاهش معنی‌دار ظهور گیاهچه و عملکرد گردید که این روند نزولی در تیمار شاهد (عدم پیش تیمار بذر) بیشتر بود. به کارگیری پیش‌تیمار زیستی به ویژه تیمار منفرد سودوموناس و تیمارهای تلفیقی نقش برجسته‌ای در کاهش اثرات منفی شوری بر صفات مورد ارزیابی داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق به نظر می‌رسد باکترهای محرک رشد و قارچ میکوریزا از طریق تولید و ترشح هورمون‌های گیاهی نظیر اکسین، سیتوکنین، جیبرلین، کاهش میزان تولید اتیلن و نیز بهبود جذب آب و عناصرغذایی در گیاه در شرایط تنش، موجب حفظ رشد گیاه در هنگام مواجه با تنش شوری می‌گردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of growth promoting bacteria (GPB) and mycorrhizal fungi on seedling emergence, early eestablishment and growth of alfalfa (Medicago sative) under salinity stress condition.

نویسندگان [English]

  • O. Younesi
  • A. Moradi
چکیده [English]

In order to study the effects of growth promoting bacteria (GPR) and mycorrhizal fungi on seedling emergence, establishment and growth of two ecotypes alfalfa under salinity stress condition, an experiment was conducted in greenhouse of college of agriculture and natural resources, University of Tehran in summer 2011. The experiment was arranged as a factorial with three replications. Experimental treatments including: three levels of salinity stress (0 (S0)and 120 (S 2) µm), two levels of alfalfa cultivars (Bami and Yazdi) and eleven levels of Bio-treatments. The bio-treatments were four growth promoting rhizobacteria (Azetobacter, Azospirillum, Pseudomonas and Sinorhizobium meliloti) along with mycorrhizain single form, four different double integrated forms of Sinorhizobium meliloti with other bio- treatments as well as a quintuplet form of all bio- treatments. The results indicated that applying salt stress significantly decreased seedling emergence, establishment and alfalfa biomass. The descending trend in control treatment was more than that of treated seeds. Appling bacterial priming especially pseudomonas priming and compiled treatments played an important role in moderating the negative effects of salinity on measured traits. With respect to the results of this study, it seems that plant growth promoting bacteria and mycorrhiza by an improvement in water and nutrient absorption, improve plant growth in salinity stress condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa
  • Early growth
  • Emergence
  • Growth Promoting Bacteria (GPB)
  • Mycorrhizal fungi
  • Salinity