تأثیر هیدرو‌پرایمینگ، تقسیط کود نیتروژن و عمق کاشت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید دابل کراس 370 ذرت دانه‌ای در اراضی خشک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثر هیدروپرایمینگ، عمق کاشت بذر و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی عبارت بودند از: تقسیط کود نیتروژن در سه سطح به ترتیب: (مصرف یکجای کود همزمان با کاشت 400 کیلوگرم در هکتار)، (مصرف دو مرحله‌ای کود همزمان با کاشت 100 کیلوگرم در هکتار و بعد در فاصله 25 تا 50 روز پس از کاشت 300 کیلوگرم در هکتار) و (مصرف سه مرحله‌ای کود همزمان با کاشت 100 کیلوگرم در هکتار، 25 تا 50 روز پس از کاشت 150 کیلوگرم در هکتار و 50 تا 70 روز پس از کاشت 150 کیلوگرم در هکتار)، عمق کاشت در دو سطح: 5 سانتی‌متر و 10 سانتی‌متر و هیدرو پرایمینگ در دو سطح: بدون پرایم و پرایم. نتایج حاصل نشان داد که اثر هیدروپرایمینگ و تقسیط کود نیتروژن بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، ارتفاع گیاه، طول بلال، وزن بلال، وزن چوب بلال و قطر چوب بلال به طور معنی‌داری افزایشی بود. عمق کاشت بر صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در بلال، ارتفاع گیاه، طول بلال، وزن بلال، وزن چوب بلال و قطر چوب بلال به طور معنی‌داری تأثیر گذار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of hydropriming, planting depth and nitrogen split application on grain yield and it’s components of 370 double cross hybrid corn in arid zone

نویسندگان [English]

  • H. Abbas Dokht
  • M. Arefbeyki
چکیده [English]

In order to study of hydropriming, planting depth and nitrogen split application effect on yield and yield components of double cross hybrid of corn, an experiment was carried out as factorial based on randomized complete block design (RCBD) with four replications. Nitrogen split application included (400 kg/ha at sowing date, 100 kg/ha at sowing date and 300 kg/ha 25 to 50 days after sowing date, and 100 kg/ha at sowing date, 150 kg/ha 25 to 50 days after sowing date and 150 kg/ha 50-70 days after sowing date) as first factor, hydropriming levels included (prime and non prime) as second factor and planting depth included (5 and 10 cm soil depth). Results showed that hydropriming and nitrogen split application affected of grain yield, biological yield, 1000-seed weight, number of seed per ear, number of row per ear, plant height, ear length, ear weight, cub weight and cub diameter. All of studied traits except 1000-seed weight and number of seed row per ear affected significantly by planting depth. Interaction between hydropriming and nitrogen split application significantly affected grain yield, biological yield, 1000-seeds weight, plant height and ear weight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prime
  • growth characteristics
  • Soil fertility