بررسی نقش تغذیه‌ای نانو ذرات سیلیسیم در ویژگی‌های فیزیولوژیک و تولید ریزغده سیب‌زمینی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در محیط کشت هیدروپونیک در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل اندازه ذرات سیلیکات سدیم (نانو و میکرو) و غلظت‌های صفر، 3/0، 6/0 و 9/0 میلی‌مولار بود. در صفات هدایت روزنه‌ای، حداکثر فلورسانس کلروفیل، عملکرد کوانتومی فتوسیستم Π، عملکرد و تعداد ریزغده در بوته، تیمار 3/0 میلی‌مولار سیلیکات سدیم به ترتیب سبب افزایش 3/8، 1/6، 6/2، 6/26 و 5/34 درصدی شد، و از این نظر در بین تیمارها بیشترین تاثیر مثبت را دارا بود. اما، شاخص کلروفیل برگ تا سطح 6/0 میلی‌مولار افزایش معنی‌دار داشت. در غلظت‌های 6/0 و 9/0 میلی‌مولار، مصرف نانو ذرات بر عملکرد کوانتومی فتوسیستم Π اثر منفی داشت. در هر سطح غلظت، تاثیر مثبت نانو ذرات بر شاخص پایداری غشا بیشتر از ذرات میکرو بود و تنها در بالاترین غلظت، بین دو ذره تفاوت آماری مشاهده نشد. عملکرد ریزغده با افزایش غلظت ذرات میکرو به طور معنی‌داری بیشتر شد. اما تاثیر مثبت ذرات نانو بر صفت یاد شده تا سطح 3/0 میلی‌مولار بود. به طور کلی اثرات مثبت کاربرد نانو ذرات به دلیل کارایی جذب بالا، در غلظت‌های پایین ظهور یافت. اما در سطوح بالاتر، بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد سیب‌زمینی اثرات فیتوتوکسینی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of nutritional role of silicon nano-particles on physiological characteristics of minituber potato production

نویسندگان [English]

  • B. Saadatian
  • M. Kafi
چکیده [English]

In order to Study of nutritional role of silicon nano-particles on physiological characteristics of minituber potato production an experiment was carried out as  factorial based on randomized complete blocks design with three replications in hydroponic culture at Ferdowsi University, Mashhad. Treatments were included particle size of sodium silicate (nano and micro) and concentrations in levels of 0, 0.3, 0.6 and 0.9 mM. Concentration of 0.3 mM sodium silicate has the highest positive effect on stomatal conductance, maximum chlorophyll fluorescence, quantum yield of photosystem II, yield and number of minituber per plant by 8.3, 6.1, 2.6, 26.6 and 34.5 percent increase, respectively. But, leaf chlorophyll index increased up to 0.6 mM level, significantly. At 0.6 and 0.9 mM, application of nano-particles had negative effect on the quantum yield of photosystem II. At each level of concentration, positive effect of nano-particles on membrane stability index was greater than micro particles and only at the highest concentration, there was no statistical difference between two particle sizes. Minituber yield significantly increased by increasing concentration of micro particles, but positive effect of nano-particles on mentioned trait was up to 0.3 mM. Overall, positive effects of nanoparticles application due to high absorption efficiency, appeared at low concentrations, but, at higher levels it had phytotoxin effects on physiological characteristics and potato yield.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Membrane stability
  • quantum yield
  • relative water content
  • Stomatal conductance