اثر تناوب‌های‌ زراعی مبتنی بر کشت ذرت بر توزیع مکانی بانک بذر و گیاهچه‌های‌ علف هرز تاج‌ریزی سیاه (.Solanum nigrum L)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تناوب زراعی بر رابطه بانک بذر با جمعیت گیاهچه علف‌ هرز تاج‌ریزی سیاه (Solanum nigrum L.) در طول فصل رشد ذرت، پژوهشی در سال 1391 در مزرعه شرکت زراعی دشت ناز واقع در شهرستان ساری انجام گرفت. بدین‌منظور ابتدا مزرعه به شبکه‌های 2 متر در 2 متر تقسیم و نقاط تقاطع شبکه‌ها علامت‌گذاری شد و نمونه‌برداری از بانک بذر در دو مرحله و نمونه‌برداری از گیاهچه‌های تاج‌ریزی در سه مرحله از این نقاط صورت گرفت. نتایج نقشه‌های توزیع مکانی نشان داد که مرکز پرتراکم لکه‌ها در انتهای فصل در مزرعه با تناوب ذرت- باقلا- ذرت افزایش یافت در حالی‌که در تناوب سویا- گندم- ذرت این تراکم کاهش نشان داد. نتایج نشان داد که همبستگی مکانی قوی و متوسط برای بذور تاج‌ریزی سیاه در تمامی مراحل نمونه‌برداری به ثبت رسیده است. بین میانگین بذرهای تاج‌ریزی سیاه در دو تناوب اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 01/0 وجود دارد. بنابراین با توجه به این‌که میانگین این بذرها و گیاهچه‌های سبز شده‌ی تاج‌ریزی سیاه در تناوب ذرت- باقلا- ذرت کمتر بوده است لذا به‌نظر می‌رسد باقلا پیش‌کشت مناسب‌تری برای کاهش تراکم علف هرز و بذرهای تاج‌ریزی سیاه در بانک بذر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of crop rotation with corn on nightshade (Solanum nigrum L.) seed bank and seedling spatial distribution

نویسندگان [English]

  • N. Behmanesh
  • H. Pirdashti
  • M. Yaghubi
چکیده [English]

In order to investigate the effect of crop rotation on relation of seed bank with nightshade (Solanum nigrum L.) weed seedling population during the growth season of corn, a field experiment was carried out in Dasht-Naz Crop Company in Sari, during 2012. At the first, farm was divided into 2×2 m networks and the cross points was signed and all sampling were taken from those points. Sampling of seed bank and nightshade seedlings were done in two and three stages, respectively. Spatial distribution maps at the end of cropping season indicted that patches with high density of weed seed increased in corn-faba bean-corn rotation while decreased in soybean-wheat-corn rotation. There were strong and medium correlations for nightshade weed seeds at all sampling stages. Also, two crop rotations had a significant difference in terms of seeds averages and emerged seedlings. Since, seeds averages and emerged seedlings were lower in corn-faba bean-corn rotation than corn-wheat-corn rotation; therefore, faba bean was more appropriate in rotation with corn to reduce nightshade weed density not only in the field but also within seed bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution pattern
  • Kriging
  • Spatial correlation