مقایسه اثرات زیست محیطی نظام‌های تولید دیم و آبی جو با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی بوم‌نظام‌های آبی و دیم تولید جو در کشور بر اساس میزان مصرف نیتروژن با استفاده از LCA، میانگین عملکرد دانه طی سال‌های 92-1378 و میزان مصرف نهاده‌ها به ازای یک هکتار تعیین شد و LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات (LCIA) و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. گروه‌های تأثیر مورد مطالعه شامل اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون (در محیط‌های خشکی و آبی) و گرمایش جهانی بودند. واحد کارکردی معادل یک تن دانه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین پتانسیل اوتریفیکاسیون در محیط آبی برای نظام تولید جو آبی و دیم به ترتیب برابر با 42/2 و 64/1 واحد معادل PO4 به ازای یک تن دانه برای سطح 180-140 و 40-30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار محاسبه گردید. بالاترین پتانسیل گرمایش جهانی در نظام تولیدی جو آبی برابر با 24/898 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه برای سطح کودی 180-140 نیتروژن در هکتار و برای نظام جو دیم برابر با 66/604 واحد معادل دی اکسید کربن به ازای یک تن دانه در سطح کودی 40-30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. دامنه شاخص زیست محیطی نظام‌های تولید جو آبی و دیم به ترتیب برابر با 46/0-27/0 و 31/0-28/0 به ازای یک تن دانه محاسبه گردید. بیشترین و کمترین اثرات زیست محیطی هر دو بوم‌نظام تولید جو آبی و دیم به ترتیب برای گروه‌‌های تأثیر اوتریفیکاسیون بوم نظام آبی و اسیدی شدن حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of environmental impacts for dryland and irrigated barley agroecosystems by using Life Cycle Assessment (LCA) methodology

نویسندگان [English]

  • S. Khorramdel
  • R. Ghorbani
  • A. Amin Ghafori
چکیده [English]

This study examined the environmental impacts of irrigated and rainfed barley agroecosystems of Iran based on nitrogen levels by using LCA methodology during 1999-2013. Four steps includung goal definition and scoping, inventory analysis, life cycle impact assessment and integration & interpretation were considered. Impact categories were acidification, eutrophication and global warming. Functional unit was considered as one tonne grains. The results revealed that the maximum aquatic eutrophication for irrigated and dryland barley were 2.42 and 1.64 PO4 equiv./t grain for 140-180 and 30-40 kg N ha-1 , respectively. In irrigated barley agroecosystem, the maximum global warming was computed 898.24 CO2 equiv./t grain for 140-180 kg N ha-1 and it was 604.66 CO2 equiv./tgrain in dryland for 30-40 kg N ha-1 . Eco-Index ranges for irrigated and rainfed agroecosystems were computed with 0.27-0.46 and 0.28-0.31 per one tonne grain for aquatic eutrophication and acidification, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic eutrpphication
  • Environmental impact
  • Global Warming
  • Functional unit