تهیه نقشه پراکنش و فلور علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان جهاد کشاورزی

2 هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

به‌ منظور شناسایی فلور و تهیه نقشه پراکنش علف‌های‌هرز تابستانه باغات مرکبات شهرستان بندرگز، در سال 1393 تعداد 101 باغ به عنوان نماینده باغات مرکبات این شهرستان انتخاب و گونه‌های علف‌های‌هرز تابستانه، بر اساس الگوی w در این باغات نمونه برداری و شناسایی شدند. با استفاده از روابط موجود، تراکم، فراوانی، یکنواختی و غالبیت هرگونه بدست آمد. در هر باغ طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مکان مورد نمونه‌برداری توسط دستگاه GPS ثبت شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار Arc GIS نسخه 10 پردازش و نقشه پراکنش همه‌ی علف‌های‌هرز باغات مرکبات تهیه شد. نتایج نشان داد که در باغات مرکبات شهرستان بندرگز 28 گونه علف هرز تابستانه وجود دارد، که متعلق به 14 خانواده گیاهی می‌باشد. 25 درصد گونه‌ها متعلق به خانواده گندمیان (Poaceae) و 18 درصد متعلق به خانواده آفتابگردان (Asteraceae) و بقیه به 12 خانواده گیاهی دیگر تعلق داشتند. در مجموع 68 درصد گونه‌ها یک‌ساله و 32 درصد گونه‌ها چند‌ساله، و 71 درصد دولپه و 29 درصد تک‌لپه می‌باشند. با توجه به شاخص غالبیت، مهم‌ترین رستنی‌‌های مزاحم در باغات مرکبات شهرستان بندرگز به ترتیب اهمیت عبارتند از: چایر (Cynodon dactilon)، با غالبیت نسبی 4/42 درصد، تاج‌‌خروس ریشه‌قرمز (.Amaranthus spp)، با غالبیت نسبی 36 درصد، اویارسلام (Cyperus rotundus) با غالبیت نسبی 6/32 درصد، و خرفه (Portulaca oleracea) باغالبیت نسبی 5/32 درصد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mapping the distribution and flora of summer weeds in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township by Geographic Information System(GIS)

چکیده [English]

In order to identify flora and distribution mapping of weeds in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township, 101 orchards were selected during 2014, and the summer weed species were sampled and detected using a W method. With using specific formula of density, frequency, uniformity, abundance of each weed species was calculated. Also, geographic coordinates of orchards (latitude, altitude and elevation) were determined by using GPS. These data were used for producing weed maps using ArcGIS 10 software. The results showed that there are 28 summer weed species in citrus orchards of Bandar-e-Gaz township and these belong to 14 families. 25 percent of these species belong to Astearceae and other families, respectively. In general, 68 and 32 percent of species were annual and perennial weeds, respectively. Also, 71 percent of weeds belong to dicotyledonous and 59 percent to monocotyledonous. Based on dominate index, the most important weeds in citrus orchards of Bandar-e-Gaz were included: Cynodondactilon (42/2%), Amaranthus .spp (36%), Cyperusrotundus (32/6%) and Portulacaoleracea (32/5%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Dominate index
  • frequency
  • uniformity
  • distribution maps
  • Geographical Information System