اثرات تراکم بوته بر عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور زاهدان

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

چکیده

این آزمایش، به‌منظور ارزیابی عملکرد گل و اسانس و برخی شاخص‌های مهم زراعی در گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) تحت تأثیر تراکم بوته، در سال 1392 در ایستگاه تحقیقاتی شلمان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل پنج تراکم کاشت 20، 40، 60 و 80 و 100 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که اثر تراکم بوته از نظر عملکرد گل (بر مبنای وزن خشک) و اسانس، عملکرد دانه و روغن دانه معنی‌دار بود. بیشترین تولید گل و اسانس گاوزبان اروپائی در تیمار 40 بوته در متر مربع بدست آمد. اما، کمترین میزان اسانس گل گاوزبان در تراکم 100 بوته در متر مربع مشاهده گردید. به علاوه، نتایج نشان داد که بیشترین درصد روغن دانه و عملکرد روغن در گاوزبان اروپایی از تراکم 40 بوته در متر مربع بدست آمد. به طور کلی، صفات اندازه‌گیری شده در گاوزبان اروپائی با افزایش تراکم بوته در واحد سطح کاهش یافت. بدین ترتیب، تراکم 40 بوته در متر مربع می‌تواند به‌منظور افزایش تولیدات گل گاوزبان در گیلان و شرایط اقلیمی مشابه قابل توصیه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of plant dendity on flower and essential oil yield and some important agronomic indices in Borage (Borago officinalis L.)

نویسنده [English]

  • marefat mostafavirad 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of plant dendity on flower and essential oil yield and some important agronomic indices in Borage (Borago officinalis L.) under climatic condition of Guilan province, this experiment was performed based on randomized complete block design with three replications, at Shalman research station of agricultural and natural resource research center of Guilan province, Iran, in 2013. Plant dencities includings of 20, 40, 60, 80 100 plant per m2 comprised the experimental factors. The results showed that effect of plant densities were significant for flower yield, essential oil, seed and oil yield. The greatest flower yield (based on dry meight) and essential oil content of Borago officinalis, were obtained from 40 plants per m2 density. But, the lowest essential oil content was observed at 100 plants per m2 density. In addition, the results showed that the greatest seed oil content and oil yield of Borago officinalis obtained from 40 plants per m2 density. In general, measured traits of Borago officinalis decreased due to enhancement of plant density per unit area. Thus, the density of 40 plants per m2 could be recommendable in order to increase borage productions under Guilan province and similar climatic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borage
  • Plant density
  • Dry matter and essential oil production