آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استادیار- پیام نور

3 دانشگاه ملی ارمنستان

4 دانشگاه گرگان

چکیده

سابقه و هدف: تولید و مصرف کود‌های شیمیایی در کشاورزی متداول مشکلات زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. در حالی که، کاربرد کود‌های آلی به جای کود‌های شیمیایی می‌تواند نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، افزایش کیفیت محصول و سلامت بوم نظام های زراعی داشته باشد. کدو پوست کاغذی، گیاهی علفی و یکساله متعلق به خانواده کدوئیان است. گیاهان متعلق به تیره کدوییان به علت تجمع درصد بالایی از پروتئین و بویژه روغن در دانه از ارزش غذایی مناسبی برخوردار هستند. از این رو هدف از این تحقیق بررسی تاثیر منابع مختلف کودی و تلفیق آنها ویژگیهای کمی و کیفی کدو تخم کاغذی می باشد.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌‌ کامل تصادفی با 3 تکرار در سالهای زراعی 1390- 1389 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا گردید. تیمارها شامل: ) N0 شاهد)، N1 (66-66-99 کیلوگرم در هکتار NPK معادل 33 %)، N2 (132-132-198 کیلوگرم در هکتار NPK معادل 66 %)، N3(200-200-300 کیلوگرم در هکتار NPK معادل 100 %)، H: کود دامی (30 تن در هکتار)، 1/2 H + N1) :HN1)، :HN2 ( N2+ 1/2 H)، HN3: ( N3+ 1/2 H)، : کمپوست زباله شهری (30 تن در هکتار)، : N1)+ 1/2 C)، N2) :CN2+1/2 C )، N3 ) :CN3+1/2 C ) و HN: (1/2 C + 1/2 H) بود. در این تحقیق سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد روغن، اسید های اسید لینولئیک و اسید اولئیک اندازهگیری شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند کاربرد تلفیقی کودهای دامی با کودهای شیمیایی سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی را افزایش داد. کاربرد تیمار تلفیقی 132-132-198 کیلوگرم در هکتار NPK + 15 تن کود دامی در هکتار بیشترین عملکرد دانه را با میانگین 1044 و 1148 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در سال اول و دوم آزمایش تولید کرد. بالاترین درصد روغن و شاخص برداشت نیز از کاربرد تیمار تلفیقی 132-132-198 کیلوگرم در هکتار NPK + 15 تن کود دامی در هکتار در دو سال آزمایش بدست آمد. بیشترین عملکرد بیولوژیک و اسیدهای چرب لینولئیک و اولئیک در اثر کاربرد کود دامی بدست آمد. کاربرد کود شیمیایی سطح سوم N3 (200-200-300 کیلوگرم در هکتار (NPK کم‌ترین درصد روغن دانه را در بین سطوح مختلف کود شیمیایی تولید نمود.
نتیجه‌گیری: در کل نتایج نشان داد مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی بر تمامی صفات مورد مطالعه (بجز شاخص برداشت) تاثیر منفی بر جای گذاشت. کاربرد تیمار تلفیقی :HN2 (132-132-198 کیلوگرم در هکتار NPK + 15 تن کود دامی در هکتار) به جای کودهای شیمیایی میتواند موجب ارتقاء عملکرد کمی و کیفی کدوی تخم کاغذی شده و گامی در جهت نیل به کشاورزی پایدار محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth analysis and qualitative traits pumpkin (Cucurbita pepo L.) affected by application of chemical and organic fertilizers

چکیده [English]

Background and objectives: Production and use of fertilizers in common agriculture have been many environmental problems. While the application of organic fertilizers instead of chemical fertilizers have a important role in soil fertility, increase quality of production and safety of agricultural ecosystems. Pumkin, is an important annual herbaceous plant belongs to the Cucurbitaceae family due to a high percentage of protein accumulation, especially oil in seeds are good nutritional value. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of different sources of fertilizer and combination of qualitative and quantitative characteristics in pumpkin.
Materials and methods: In order to study growth analysis and qualitative traits pumpkin, affected by application of chemical and organic fertilizers, a field experiment was conducted based on RCBD with three replications during the 2010-2011 growing seasons in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran. The treatments included N: (control), N1: 66-66-99 kg/ha NPK, N2: 132-132-198 kg/ha NPK, N3: 300-200-200 kg/ha NPK, H: 30 t/ha manure, HN1: ( 1/2 H + N1), HN2: (N2 + 1/2 H), HN3: (N3 + 1/2 H), C: 30 t / ha municipal compost, CN1:(1/2 C + N1), CN2: (1/2 C + N2), CN3: (1/2 C + N3) and HN: (1/2 C + 1/2 H). In this study, crop growth rate, relative growth rate, seed yield, biological yield, harvest index, oil content, linoleic and oleic acid were measured.
Results: The results showed that use of chemical fertilizer with FYM increased physiological indices. Application Integrated treatment of 132-132-198 kg NPK + 15 tons of manure per hectare, produced the highest seed yield with an average of 1044 and 1148 kg per hectare respectively in first and second year of the experiment. The highest oil content and harvest index also was obtained of integrated treatment of 132-132-198 kg NPK + 15 tons of manure per hectare in two years, respectively. Application of FYM (H) produced the highest fruit weight, biological yield, linoleic and oleic fatty acids. Application of chemical fertilizers in high level (300-200-200 kg NPK per hectare) produced the least oil content among different level of chemical fertilizers.

Conclusion: In total, the results showed that use of extensive chemical fertilizers had negative effect on all traits in except harvest index. Application of 15 ton / ha manure + 132-132-198 kg ha NPK can be enhanced the qualitative and quantitative yield of pumpkin seeds and it considered a step towards achieving sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • compost
  • Medicinal plants
  • Nitrogen