تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل جالیز مصری(Orobanche aegyptiaca. Pers) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علف های هرز دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور ارزیابی تاثیر هورمون‌های اسید آبسزیک، پاکلوبوترازول و یونیکونازول بر کنترل گل‌جالیز مصریOrobanche aegyptiaca. Pers) ) و شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum L.)، آزمایشی گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل اسید آبسزیک در 4 سطح (غلظت‌های 1، 3، 5 و 7 میلی‌مولار)، پاکلوبوترازول در 2 سطح (غلظت‌های 1/0 میلی‌مولار و 01/0 میلی‌مولار) و یونیکونازول در 4 سطح (غلظت‌های 1، 2، 3 و 4 میلی‌مولار) و 2 شاهد با و بدون علف‌هرز گل‌جالیز بودند. نتایج نشان داد تیمار 5 و 7 میلی‌مولار اسید آبسزیک، 1/0 میلی‌مولار و01/0 میلی‌مولار پاکلوبوترازول و 3 و 4 میلی‌مولار یونیکونازول باعث کاهش معنی‌داری تعداد گرهک روی ریشه گوجه‌فرنگی، تعداد ساقه گل‌جالیز و وزن خشک گل‌جالیز شدند. اما در مورد صفات گوجه‌فرنگی، تیمار پاکلوبوترازول در هر دو غلظت 1/0 میلی‌مولار و01/0 میلی‌مولار، ماده خشک، ارتفاع و سطح‌برگ گوجه‌فرنگی را کاهش و کمترین مقدار دو صفت نسبت سطح برگ و سطح ویژه برگ را نسبت به شاهد بدون گل‌جالیز ایجاد کرد. در مجموع می‌توان چنین نتیجه گرفت که هورمون اسید آبسزیک در غلظت‌های 5 و 7 میلی‌مولار و یونیکونازول در غلظت‌های 3 و 4 میلی‌مولار نتایج بهتری را در کنترل گل‌جالیز و محدودیت کمتر رشد گوجه‌فرنگی داشتند و در مورد پاکلوبوترازول علی رغم اثر مطلوب در کنترل گل‌جالیز ولی به لحاظ کاهش صفات گوجه‌فرنگی بهتر است غلظت‌های کمتر آن مورد آزمایش قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Abscisic acid, Paclobutrazol and Uniconazole hormones on the control of Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca. Pers) and growth indexes of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)

نویسنده [English]

  • ali tadayyon 2
چکیده [English]

In order to evaluate of Abscisic acid, Paclobutrazol and Uniconazole hormones effects on the Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca. Pers) control and growth indexes of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.), a glasshouse experiment was conducted in CRD design with four replications. Treatments consisted of Abscisic acid in 4 levels (1, 3, 5 and 7 mM), Paclobutrazol in 2 levels (0.1 and 0.01 mM) and Uniconazole in 4 levels (1, 2, 3 and 4 mM) and two control treatments of weed free and weed infested treatments, respectively. The results eliminated that Results showed that the treatments of Abscisic acid (5 and 7 mM), Paclobutrazol (10-4 and 10-5 mol) and Uniconazole (3 and 4 mM) decreased significantly broomrape nodules on the tomato roots, number of stems and broomrape shoot dry weight. But in the case of tomatoes traits, Paclobutrazol treatment in both concentrations of 0.1 and 0.01 mM reduced shoot dry weight, plant height and leaf area of tomato and produced the lowest leaf area ratio and specific leaf area compared with the control treatment (without broomrape). In general, it can be concluded that Abscisic acid (5 and 7 mM) and Uniconazole (3 and 4 mM) hormones had better results in the control of broomrape and lower limit of tomato growth and about Paclobutrazol, despite the favorable effect on broomrape control but in terms of decreasing treatments of tomato it is better tested at low concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf area index (LAI)
  • leaf area ratio (LAR)
  • number of nodules
  • shoot dry weight accumulation