اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی، تغییرات کلروفیل فلورسانس و غلظت عناصر غذایی در 14 رقم پسته

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار موسسه نهال و بذر کرج

3 استادیار دانشگاه ملایر

4 استادیار دانشگاه مالک اشتر

5 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ارقام پسته، آزمایشی گلدانی در سال 1392- 1393 با دو فاکتور رقم در 14 سطح، شامل (شاه پسند، کله قوچی، احمد آقایی، اکبری، ایتالیایی، بادامی زرند، قزوینی، سبز پسته توق، خنجری دامغان، جندقی، ابراهیمی، رضایی زودرس، فندوقی 48 و موسی آبادی) و فاکتور شوری آب آبیاری در 5 سطح شامل ( 0(صفر)، 4/2، 8/4، 2/7 و 6/9 گرم در لیتر نمک طبیعی که به ترتیب هدایت الکتریکی برابر 5/0، 9/4، 8/9، 75/14 و 8/19دسی زیمنس بر متر داشتند)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه بلوک و در هر بلوک، 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که با اعمال تنش شوری و افزایش غلظت آن، شاخص‌های رشدی شامل ارتفاع شاخه، قطر شاخه، تعداد برگ کل، درصد برگ‌های سبز، وزن تر و خشک برگ، محتوی رطوبت نسبی برگ، شاخص کلروفیل، کلروفیل‌های a، b و کل، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، در تمامی ارقام مطالعه شده، کاهش و درصد برگ‌های نکروزه، درصد ریزش برگ، نسبت وزن تر و خشک ریشه به وزن تر و خشک اندام هوایی، درصد نشت یونی و درصد آسیب دیدگی غشاء سلولی، افزایش یافتند. در مجموع، رقم قزوینی به عنوان متحمل-ترین رقم به تنش شوری انتخاب شد. این رقم توانست به خوبی شوری تا 2/7 گرم در لیتر کلرید سدیم (75/14 دسی زیمنس بر متر)، را تحمل نماید. در نقطه مقابل رقم موسی آبادی و رضایی زودرس به عنوان حساس ترین ارقام نسبت به تنش شوری تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of salinity stress on growth characteristics,chlorophyll fluorescence and concentrations of nutrition elements in fourteen pistachio (Pistacia vera) cultivars

نویسندگان [English]

  • A. Momenpour 1
  • M. Rasooli 3
چکیده [English]

In order to evaluate the tolerance of pistachio some cultivars to salinity a pot experiment was carried with 2 factors including cultivar and salinity in the year 2013. The cultivars were Ghazvini, Shah Pasand, Akbari, Khanjari, Jandaghi, Italiyayi, Fndoghi 48, Sabz Pesteh Tohg, Ahmad Aghayi, Rezaie Zood Res, Mousa Abadi, Ebarahimi, Kaleh Ghochi and Badami Zarand. The salinity was applied in five levels including 0, 2.4, 4.8, 7.2 and 9.6 g/l of sodium chloride with electrical conductivity equal to 0.5, 4.9, 9.8, 14.74 and 19.8 ds/m, respectively). Results revealed that in all of the studied cultivars, branch height, branch diameter, number of total leaves, percentage of green leaves, fresh and dry weight of leaves, shoots and root, relative humidity content, chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophylls, reduced when salinity level increased. But, percentage of necrotic leaves, percentage of downfall leave, root/shoot fresh and dry weight ratio, relative ionic percentage and cell membrane injury percentage were increased. Overall, Ghazvini was found to be the most tolerant cultivar to salinity stress (14.75 ds/m) among the evaluated cultivars. In contrast, Mousa Abadi and Rezaie Zood Res were the most sensitive cultivars to salinity stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • Salinity stress
  • Growth indices
  • Chlorophyll fluorescence
  • Macronutrients