تاثیر سطوح مختلف کودهای آلی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی کاکوتی (Ziziphora clinopodioides Lam.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی شیروان

چکیده

سابقه و هدف: امروزه برای داشتن یک نظام کشاورزی پایدار، استفاده از نهاده هایی که جنبه های اکولوژیکی نظام را بهبود بخشند و مخاطرات محیطی را کاهش دهند ضروری به نظر می رسد. گیاهان خانواده نعناعیان از قرنها پیش در اکثر کشورها به عنوان چاشنی یا ادویه غذاها و هم چنین به عنوان دارو برای هضم غذا و مقابله با بیماری‌های ویروسی استفاده می شده اند. کاکوتی Ziziphora clinopodioides) Lam.) یکی از گیاهان دارویی و معطر است که به عنوان دمنوش و چای برای معالجه گلودرد، بی نظمی های گوارشی، بادشکن، ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخم و همچنین در صنایع غذایی و لبنی استفاده می شود. این گیاه پراکنش نسبتاٌ وسیعی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران به ویژه مناطق کوهستانی در استانهای خراسان، آذربایجان، همدان، کرمانشاه و سایر مناطق کوهستانی دارد (14). بنابراین، با در نظر گرفتن اهمیت گیاه دارویی کاکوتی، این آزمایش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کود های آلی گاوی و مرغی بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی کاکوتی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان و آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی 93-92 اجرا شد. تیمار ها ی مورد مطالعه شامل: 3 سطح کود دامی از نوع گاوی (5، 10 و 15 تن در هکتار)، 3 سطح کود مرغی (2، 4 و 6 تن در هکتار) و شاهد (بدون مصرف کود) بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع، قطر تاج پوشش، گسترش طوقه، عملکرد وزن تر و خشک و میزان کلروفیل بوته بود.
یافته ها: نتایج نشان داد تیمار ها روی صفات مورد بررسی در سطح 1٪ تاثیر معنی داری داشت. مصرف کودهای آلی باعث افزایش میزان صفات ظاهری نظیر ارتفاع، قطر تاج و طوقه، عملکرد وزن تر و خشک، میزان کلروفیل بوته شد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین ها بیشترین میزان ارتفاع بوته (91/28 سانتیمتر) با کاربرد 10 تن کود گاوی، بیشترین میزان قطر تاج‌پوشش گیاهی (90/31 سانتیمتر) و قطر طوقه (15/10 سانتیمتر) در تیمار 4 تن در هکتار کود مرغی، بیشترین عملکرد وزن تر (17/412 گرم در متر مربع) و خشک (88/148 گرم در متر مربع) در تیمار 10 تن کود گاوی و بیشترین میزان کلروفیل (12/64 میلی گرم بر سانتیمتر مربع) در تیمار 15 تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. همچنین در بررسی فنول و آنتی اکسیدان گیاه مشاهده شد که بیشترین میزان این صفات (به ترتیب 472/0و 703/59) در شاهد بدست آمد. بیشترین میزان فلاونوئید (273/0 میلی گرم بر گرم) هم در تیمار های 5 تن در هکتار کود گاوی، 2 تن در هکتار کود مرغی و شاهد (بدون مصرف کود) مشاهده شد.
نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اثر مثبت مصرف کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و بیوشیمیایی گیاه دارویی کاکوتی، مصرف کودهای آلی بر صفات ظاهری مورد اندازه گیری اثر مثبت اما روی برخی صفات بیوشیمیایی نظیر فنول، فلاونوئید و آنتی اکسیدان تاثیر عکس داشته است. بطوریکه با افزایش مصرف کودهای آلی میزان صفات ظاهری افزایش و صفات بیوشیمیایی کاهش نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of organic fertilizers on the morphophysiological characteristics of Ziziphora clinopodioides Lam.

نویسندگان [English]

  • S. Karimi Zinkanloo 1
  • K. Hemati 2
  • M. Khairkhah 3
1 student
چکیده [English]

Background and objectives: Nowadays, to have a sustainable agricultural system, the application of inputs that improve the aspects of ecological systems and reduce environmental hazards are necessary.
Lamiaceae family plants have been used for centuries in many countries as a spice in foods, as well as to digest and as a drug against viral diseases.Ziziphora clinopodioides lam. Is one of the herbs and aromatic plants that is used as herbal tea and tea to treat a sore throat, digestive disorders, carminative, antiseptic and wound healer and also used in the food and dairy industrial .This plant has relatively wide distribution in the mountainous regions of Iran, especially Khorasan province (14).
Therefore, in view of the importance of this medicinal plant, this test was conducted to evaluate the effect of organic fertilizers (manure and poultry) on some morphophysiological characteristics of Ziziphora clinopodioides.
Materials and methods: This experiment was conducted in designed as a randomized complete block with 3 replications in faculty of agriculture of higher education complex of Shrivan and laboratory experiments were carried out at Gorgan University of Agriculture in 2013-2014. The treatments were included three levels of cow manure (5, 10 and 15 tons per hectare), three levels of poultry manure (2, 4 and 6 tons per hectare) and the control (no fertilizer).
Results: The results indicated that the treatments had a significant effect at 1% on the studied traits. Application of organic fertilizers could increase the rate of some morphological traits including height, canopy diameter, crown diameter, weight of fresh and dry matter yield and total chlorophyll content of the plant. The cow manure treatment with 10 tons per hectare had the highest height (28.91 cm), the highest canopy diameter (31.90 cm) and crown diameter (10.15 cm) were observed in poultry manure treatment with 4 tons per hectare. The cow manure treatment with 10 tons per hectare had the highest weight of fresh yield (412.17 gr per m2) and weight of dry yield (148.88 gr per m2). The highest total chlorophyll content (64.12 mg per cm2) was observed by cow manure treatment with 15 tons per hectare. Also, The maximum amount of phenol, and antioxidants (respectively 0.472 and 59.703) were observed in control. The highest flavonoids content (0.273 mg/g) were observed by cow manure treatment with 5 tons per hectare; poultry manure treatment with 2 tons per hectare and control (No fertilizer).
Conclusion: Therefore, due to the positive effect of organic fertilizers on crops and biochemical properties of Ziziphora clinopodioides, the application of organic fertilizers had positive effects on measured morphological characteristics but negative effects on some biochemical characteristics such as phenols, flavonoids and antioxidants, . So that by increasing the application of organic fertilizers, the amount of morphological parameters were increased and biochemical parameters decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cow manure
  • Poultry manure
  • morphological characters
  • biochemical traits
1. Azeez, JO., Van Averbeke, W., and Okorogbona, AOM. 2010. Differential responses in yield of pumpkin (Cucurbita maxima L.) and nightshade (Solanum retroflexum Dun.) to the application of three animal manures. J. Bioresour Technol. 101: 2499–250.
2. Carruba, A., La Torre, R., and Matranga, A. 2002. Cultivation trials of some aromatic and medicinal plants in a semiarid Mediterranean environment. Proceeding of an international conference on MAP. Acta Hort. (ISHS), 576:207-213.
3. Cassman, K.G., Kropff, M.J., and Zhen-De, Y. 1994. A conceptual framework for nitrogen management of irrigated rice in high-yield environments. In Virmani S.S. (ed). IRRI. Philippines, Pp: 81-96.
4. Costa, L., Pinto, J., Castro, E., Bertolucci, S., Correa, R., Reis, E., and Alves, P. 2002. Sources and doses of organic fertilization in ocimum essential oil yeld and chemical composition. J. Ciencia Rural. 38(8): 2.
5. Dahmardeh, M., Khomri, A., and Sarani, Sh. 2009. Effect of manure and chemical fertilizers on crop yield Hibiscus tea medicinal plant. Conference of Medicinal Plants in Iran. Tehran.
6. Ebrahimzadeh, M.A., Navai, S.F., and Dehpour, A.A. 2011. Antioxidant activity of hydroalcholic extract of  ferulagummosa Boiss roots. US National Library of  edicinal National Institutes of Health. 15(6): 658-664.
7. Golshadi, A., Ansari, R., Asgari, S., Sarafzadegan, N., and Bashtam, M. 2002. Knowledge, belief and practice of herbal medicine in people of Isfahan. J. Med Plants. 2: 21-28.
8. Haj seyed Hadi, M.R., Dorzi, M.T., and Sharifi Ashoorabadi, E. 2008. Study the effects of conventional and lowinput production system on quantitative and qualitative yield of Silybum marianum L. 2nd conference of the International Society of Organic Agriculture Research ISOFAR, Modena, Italy.
9. Kandeel, A.M., Naglaa, S.A.T., and Sadek, A.A. 2002. Effect of biofertilizers on the growth, volatile oil yield and chemical composition of Ocimum basilicum L. plant. Annual Agric. Sci. (cairo). 1: 351-371.
10.Khalid, K.A., and Shafei, A.M., Productivity of dill (Anethum graveolens L.) as influenced by differentorganic manure rates and sources. Arab Universities. J.Agric Sci. 2005; 13(3): 901-13.
11.Khalil, M.Y. 2006. How far would Plantago afra L. Respond to bio and manure amendment. Agric. Biol. Sci. 2(11): 12-21.
12.Khalil, M.Y. 2002. Influence of compost and foliar fertilization on growth and chemical composition of Rosmarinus officinalis. Egypt J. Appl Sci. 17: 884-699.
13.Kheirkhah, M. 2011. Ecological characteristics of ziziphora clinopodioides lam. In natural habitats and evaluation of possibility for domestication under low input cropping systems Ph.D. Dissertation. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. 189.
14.Kheirkhah, M., Koochaki, A.R., Rezvani Moghadam, P., and Nasiri Mahallati, M. 2014. Determine the cardinal temperatures for germination of perennial medicinal plant (Ziziphora clinopodioides Lam.). Iran J. Field Crops Res. 11:543-550.
15.Koocheki, A., Tabrizi, L., and Nassiri Mahallati, M. 2004. Organic cultivation of Plantago ovata and Plantago psyllium in response to water stress. Iran J.Field Crops Res. 2: 67-79.
16.Mikkonen, TP., Maatta, KR., Hukkanen, AT., Kokko, HI., Torronen, AR,Karenlampi, SO., and Krajalainen, R.O., Flavonol content varies among black currant cultivars. J. Agric Food Chem. 2001; 49(7): 3274-3277.
17.Omidbaigi, R., and Nobakht, A. 2001. Nitrogen fertilizer affecting growth, seed yield and active substances of milk thistle. Pak J. Biol Sci. 4: 1345-1349.
18.Sabur Beylandi, M. 2004. The effect of different levels manure performance of dry Cuminum cyminum in Gonabad city. Articles Collections of the First Cuminum cyminum National Conference. Islamic Azad University of Sabzevar. Pp: 88-98.
19.Sharifi Ashoor Abadi, A. 1999. Effect of soil fertility in agronomic ecosystems. PhD Thesis in Agronomy Islamic Azad University of Science and Technology Branch.
20.Sigleton, VL, Orthofer, R., and Lamuela, RRM 1999. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin Ciocalteu reagent. Methods Enzymol. 299: 152–178.
21.Tahami Zarandi, M., Rezvani moghadam, P., and Jahan, M. 2015. The effect of organic and chemical fertilizers on yield and essential oil content of basil herb (Ocimum basilicum). J. Ecol Agric, 2, 1.
22.Yazdani Bioki, R., Rezvani Moghadam, P., Khazaee, H.R., and Astaraee, A. 2012. Quantitative and qualitative some herb Silybum marianum in response to biological and chemical fertilizers. J. Ecol Agric. 2(4): 548-555.
23.Zargari, A. 1997. Medicinal plants in Iran. Fifth Edition. University of Tehran Press. 4.