بهبود عملکرد و خصوصیات کیفی چای (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) با بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژن و آب آبیاری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات چای کشور

2 محقق

چکیده

سابفه و هدف: شاخساره‌های گیاه چای قسمت قابل برداشت (محصول) بوته‌های چای بوده و به‌عنوان عوامل کلیدی تعیین کننده‌ی کیفیت چای در نظر گرفته می‌شوند که حداقل به میزان 70 درصد در ساختار کیفیت نوشابه‌ی چای، موثر هستند. آب و کود نیتروژنی مهم‌ترین نهاده‌های کشاورزی در تولید برگ‌ها و شاخساره‌های چای هستند و در تعیین میزان کیفیت و بازارپسندی آن نقش مهمی بر عهده دارند. کیفیت چای نیز به سطوح نیتروژن، پلی‌فنل‌ها و کافیین اجزای تشکیل دهنده‌ی شاخساره‌های چای به شدت وابسته است. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی شاخساره‌های چای برای اولین مرتبه در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان بررسی شد.مواد و روش‌ها: به‌منظور بررسی و بهینه‌سازی کاربرد کود نیتروژنی و آب آبیاری بر عملکرد و برخی از شاخص‌های کیفی برگ سبز چای، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده نواری در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی (با استفاده از روش آبیاری بارانی تک شاخه‌ای) به مدت سه سال (1387 تا 1389) در ایستگاه تحقیقات چای فشالم فومن در استان گیلان انجام شد. تیمارها شامل شش سطح کود نیتروژنی صفر، 100، 200، 300 ، 400 و 500 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و پنج سطح آب آبیاری بودند. برنامه‌ریزی آبیاری با استفاده از پایش رطوبت در عمق توسعه‌ی ریشه به‌صورت هفته‌ای دو بار و با استفاده از روش انعکاس‌سنجی زمانی و معادله بیلان رطوبتی انجام شد. در این آزمایش، وزن برگ سبز برداشت شده در هر کرت اندازه‌گیری و با استفاده از ضریب 5/22 درصد به عملکرد چای فرآوری شده تبدیل گردید. هم‌چنین عوامل موثر بر کیفیت چای نظیر مقدار کل نیتروژن موجود در برگ سوم شاخساره‌ی فعال و برخی از خصوصیات کیفی نظیر درصد کافیین، درصد مواد جامد محلول در آب (عصاره آبی) و درصد پلی‌فنل‌های موجود در شاخساره‌های برداشت‌شده در شاخص سه چین برداشت (فصول بهار، تابستان و پاییز) اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش کاربرد کود نیتروژنی در دو تقسیط (اواخر اردیبهشت و اواسط تیر) باعث کاهش سطح کیفی چای و انجام آبیاری کامل طی ماه‌های خشک (تیر و مرداد) موجب افزایش عملکرد چای می‌شود. مصرف کود نیتروژنی به میزان 300 تا 350 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری کامل (3424 مترمکعب آب آبیاری) منجر به افزایش دو برابری عملکرد نسبت به شرایط بدون آبیاری گردید. در عوض، افزایش مقدار کود نیتروژنی باعث کاهش میزان پلی‌فنل‌ها و مواد جامد محلول در آب و افزایش میزان کافیین و نیتروژن موجود در شاخساره‌های چای گردید. تاثیر آبیاری بر بهبود وضعیت کیفی شاخساره‌های چای فقط در فصل تابستان مشاهده شد.نتیجه‌گیری: به‌منظور حفظ تعادل بین عملکرد و کیفیت چای تولیدی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، برای شرایط آبیاری کامل، کاربرد 200 تا 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و در شرایط دیم کاربرد 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the use of nitrogen fertilizer and irrigation water to improve the tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) yield and quality

نویسندگان [English]

  • kourosh majd salimi 1
  • shahrzad shaigan 2
1 Researcher of TEA RESEARCH INSTITUTE
2 researcher
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Harvested Shoots of tea plant determine the quality of tea as a key factor and affect at least 70% of the quality of tea drink. Water and nitrogen fertilizer are the most important agricultural inputs in the production of tea leaves and shoots, which plays an important role in determining the quality and its marketability. Tea quality depends on nitrogen level , polyphenols and caffeine content of shoots. In this study for the first time in Feshalam tea research station in Guilan province, the effect of different levels of nitrogen fertilizer and irrigated water on yield and quality indicators of shoots were surveyed.

Materials and methods: In order to evaluate and optimize the use of nitrogen fertilizer and irrigated water on yield and some quality index of tea leaves, split block experiment on randomized complete block design (line-source irrigation technique) was conducted for 3 years (2008-2010) in Feshalam tea research station in Guilan province. Treatments consist of six levels of nitrogen zero, 100, 200, 300, 400 and 500 kg N ha-1 and five levels of irrigation water. Irrigation schedul by monitoring moisture in root zone on basis of TDR and water balance equation was implemented twice weekly. In this experiment, weight of harvested green leaves in each plot was measured which 22.5% was converted to processed tea. Factors affecting the quality of tea, such as the total amount of nitrogen in the third leaf of active shoots and some quality characteristics such as caffeine percentage, soluble solids in water (aqueous extract) and polyphenols percentage in harvested shoots in three flash (spring , summer and autumn) were also measured.

Results: The results showed that, increased use of nitrogen fertilizer in two splits (late May and mid-July) reduced the quality of tea and full irrigation during the dry months (July and August) increased the tea yield. Appling 300 to 350 kg N ha-1 under full irrigation (3424 m-3 of irrigation water) leading to a doubling performance as compared to no-irrigation conditions. Instead, with increasing the amount of nitrogen fertilizer reduced the amount of polyphenols and soluble solids in water and increased the amount of caffeine and nitrogen in the tea shoots. The impact of irrigation on improving the quality of tea shoots were observed only in summer.

Conclusion: In order to maintain a balance between yield and quality of tea production as well as economic and environmental considerations, for full irrigation, use of 200 to 250 kg N ha-1 and in rainfed condition , 100 to 200 kg N ha-1 is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water stress
  • Nitrogen fertilizer
  • Tea quality
  • Tea yield
1.Alinaghipoor, B. 2011. The Effect of amounts and split application of urea on tea green leaf
yield. Final Report. Agriculture Research, Education and Extension Organization, Tea
Research Institute of Iran, 38p. (In Persian)
2.Anan, T. and Nakagawa, M. 1974. Effect of light on chemical constituents in tea leaves.
J. Agric. Chem. Soc. Jpn. 48: 91-96.
3.Anonymous. 2008. Tea- Black Tea- Specifications and test methods. Institute of Standards
and Industrial Research of Iran. No. 623, 9p. (In Persian)
4.Bagheri, F. 2011. The effect of soil and foliar application of nitrogen on yield and quality of
tea. Final Report. Agriculture Research, Education and Extension Organization, Tea
Research Institute of Iran, 58p. (In Persian)
5.Carr, M.K.V. and Stephens, W. 1992. Climate, weather and yield of tea. In: K.C. Willson
and M.N. Clifford (Eds.), Tea cultivation to consumption, (pp: 87-135). U.K.: Chapman &
Hall.
6.Carr, M.K.V. 2010a. The role of water in the growth of the tea (Camellia sinensis L.) crop: a
synthesis of research in eastern Africa. 1. water relations. Exper. Agric. 46: 3. 327-349.
7.Carr, M.K.V. 2010b. The role of water in the growth of the tea (Camellia sinensis L.) crop: a
synthesis of research in eastern Africa. 2. water productivity. Exper. Agric. 46: 3). 351-379.
8.Chang, F.P. and Lin, M.L. 1991. Effect of chemical components on the Paochung tea quality.
In: Taiwan Tea Experiment Station Annual Report 1990. Taiwan Tea Experiment Station,
Yangmei, Taiwan, Pp: 25-27.
9.Chen, X.H., Zhuang, C.G., He, Y.F., Wang, L., Han, G.Q., Chen, C. and He, H.Q.
2010. Photosynthesis, yield and chemical composition of Tieguanyin tea plants (Camellia
sinensis L.) in response to irrigation treatments. Agri. Water Manag. 97: 419-425.
10.Chen, P.A., Lin, S.Y., Liu, C.F., Su, Y.S., Cheng, H.Y., Shiau, J.H. and Chen, I.Z. 2015.
Correlation between nitrogen application to tea flushes and quality of green and black teas.
Sci. Hort. 181: 102-107.
11.Cheruiyot, E.K., Mumeraa, L.M., Ng'etichb, W.K., Hassanalic, A. and Wachirad, F.N.
2010. High fertilizer rates increase susceptibility of tea to water stress. J. Plant Nutr.
33: 1. 115-129.
12.Chiu, T.F. and Tsai, C.M. 1987. Effect of foliar fertilization on growth of tea plant.
In: Taiwan Tea Experiment Station Annual Report 1986. Taiwan Tea Experiment Station,
Yangmei, Taiwan, Pp: 15-18.
13.Chu, H.M. 1977. The effects of nitrogens from various sources on the tea yield and quality.
In: Taiwan Tea Experiment Station Annual Report 1976. Taiwan Tea Experiment Station,
Yangmei, Taiwan, Pp: 50-51.
14.Hanks, R.J., Keller, J., Rasmussen, V.P. and Willson, G.D. 1976. Line source sprinkler for
continuous variable irrigation-crop production studies. Soil Sci. Soc. Amer. J. 40: 426-429.
15.Janendra, W.A., De Costa, M., Mohotti, A.J. and Wijeratne, M.A. 2007. Ecophysiology of
tea. Braz. J. Plant Physiol. 19: 4. 299-332,
16.Lakin, A. 1989. Food Analysis, Practical Handout. Reading University, UK.
17.Liang, Y.R., Lu, J.L., Zhang, L.Y., Wu, S. and Wu, Y. 2003. Estimation of black
tea qualityby analysis of chemical composition and colour difference of tea infusions.
Food Chem. 80: 283-290.
18.Majd Salimi, K., Salvatian, S.B. and Rezaeii, M. 2011. Effects of sprinkler irrigation
intervals on yield and water use efficiency of tea fields in Giulan Province, Iran, J. Water
Soil. 24: 6. 1129-1141. (In Persian)
19.Manivel, L., Marimuthu, S. and Raj Kumar, R. 1997. Physico chemical studies on nutrition
of tea. Scientific Publication Series, Tea Board, India, 9: 1-13.
20.Morgan, D.D.V. and Carr, M.K.V. 1989. Analyzing line source irrigation experiments.
Exper. Agric. 91: 4-11.
21.Morita, A. and Tuji, M. 2002. Nitrate and oxalate contents of tea plants (Camellia sinensis
L.) with special reference to types of green tea and effect of shading. Soil Sci. Plant Nutr.
48: 547-553.
22.Okano, K., Chutani, K. and Matsuo, K. 1997. Suitable level of nitrogen fertilizer fortea
(Camellia sinensis L.) plants in relation to growth, photosynthesis, nitrogen uptake and
accumulation of free amino acids. Jpn. J. Crop Sci. 66: 279-287.
23.Owuor, P.O. and Wanyoko, J.K. 1983. Fertilizer use advisory service. A reminder to
farmers. Tea. 4: 1. 3-7.
24.Owuor, P.O. and Odhiambo, H.O. 1994. Response of some black tea quality parameters
tonitrogen-fertilizer rates and plucking frequencies. J. Sci. Food Agric. 66: 555-561.
25.Owuor, P.O., Othieno, C.O., Kamau, D.M., Wanyoko, J.K. and Ng’etich, WK. 2008a.
Effects of long term fertilizer use on a high yielding tea clone AHP S15/10: yields. Tea Sci.
7: 19-31.
26.Owuor, P.O., Obanda, M., Nyirenda, H.E. and Mandala, W.L. 2008b. Influence of region of
production on clonal black tea chemical characteristics. Food. Chem. 108: 263-271.
27.Owuor, P.O., Kamau, D.M., Kamunya, S.M., Msomba, S.W., Uwimana, M.A., Okal, A.W.
and Kwach, B.O. 2011. Effects of genotype, environment and management on yields and
quality of black tea. Genetics, Biofuels and Local Farming Systems. 7: 277-307.
28.Owuor, P.O. and Bowa, O.K. 2012. Quality and yields of black tea camellia sinensis L.
O. Kuntze in responses to harvesting in Kenya: a review. Asian J. Biol. Life Sci. 1: 1. 1-7.
29.Rozema, J., van de Staaij, J., Bjorn, L.O. and Caldwell, M.M. 1997. UV-B as an
environmental factor in plant life: stress and regulation. Trends in Ecology and Evolution,
12: 22-28.
30.Ruan, J. 2005. Quality-related constituents in tea (Camellia sinensis) as affected by the form
and concentration of nitrogen and the supply of chloride. M.Sc. Thesis, Christian Albrechets
University, China.
31.Sedaghathoor, S., Torkashvand, A.M., Hashemabadi, D. and Kaviani, B. 2009. Yield and
quality response of tea plant to fertilizers. Afric. J. Agric. Res. 4: 6. 568-570.
32.Stephens, W. and Carr, M.K.V. 1991a. Responses of tea (Camellia sinensis L.) to irrigation
and fertilizer. I. Yield. Exper. Agric. 27: 177-191.
33.Stephens, W. and Carr, M.K.V. 1991b. Responses of tea (Camellia sinensis L.) to irrigation
and fertilizer. Water use. Exper. Agric. 27: 193-210.
34.Stephens, W. and Carr, M.K.V. 1993. Responses of tea (Camellia sinensis L.) to irrigation
and fertilizer. III. Shoot extension and development. Exper. Agric. 29: 323-339.
35.Stephens, W. and Carr, M.K.V. 1994. Responses of tea (Camellia sinensis L.) to irrigation
and fertilizer. IV. Shoot population density, Size and Mass. Exper. Agric. 33: 189-205.
36.Tanton, T.W. 1982. Environmental factors affecting the yield of tea (Camellia sinensis).
I. Effects of air temperature. Experl. Agric. 18: 47-52.
37.Taylor, S., Baker, D., Owuor, P., Orchard, J., Othieno, C. and Gay, C. 1992. A model for
predicting black tea quality from the carotenoid and chlorophyll composition of fresh green
tea leaf. J. Sci. Food Agric. 58: 185-191.
38.Thompson, R.D. 2000. Coffee and Tea. JAOAC, 30: 1-12.
39.Topuz, A., Dincer, C., Torun, M., Tontul, I., Sahin-Nadeem, H., Haznedar, A. and Ozdemir,
F. 2014. Physicochemical properties of Turkish green tea powder: effects of shooting period,
shading, and clone. Turk. J. Agric. For. 38: 233-241.
40.Tsai, C.M., Lee, S.M., Chen, I.Z. and Chang, C.K. 2004. Effect of foliar spray urea on
nitrogen fertilizer requirement and tea quality. Taiwan Tea Res. Bull. 23: 45-56.
41.Venkatesan, S. and Ganapathy, M.N.K. 2004. Impact of nitrogen and potassium fertilizer
application on quality of CTC teas. Food Chem. 84: 325-328.
42.Watanabe, I. 1995. Effect of nitrogen-fertilizer application at different stages on the quality
of green tea. Soil Sci. Plant Nutr. 41: 763-768.
43.Wu, C.T. and Yeh, S.C. 1977. Studies on the amino acid constituents and crop quality of
semi-fermented tea. In: Taiwan Tea Experiment Station Annual Report 1976. Taiwan Tea
Experiment Station, Yangmei, Taiwan, Pp: 95-97.
44.Wu, C.T. and Wu, J.C. 1979. Studies on the contents of the total catechins and the total
nitrogen in different new strains (or varieties) of growing tea plants and the effect on the
quality of green tea. In: Taiwan Tea Experiment Station annual report 1978. Taiwan Tea
Experiment Station, Yangmei, Taiwan, Pp: 91-97.
45.Yang, D., Liu, X., Liu, H.G., Zhang, Y.B. and Yin, P. 2013. Effect of the near infrared
spectrum resolution on the nitrogen content model in green tea. Spectrosc. Spectr. Ana.
33: 1786-1790.