مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

چکیده
سابقه هدف: افزایش عملکرد معمولا اصلی‌ترین فاکتور در کشاورزی می‌باشد. گیاهان رشد نامحدود در تعیین زمان مناسب برداشت مشکل دارند و با تلفات عملکرد مواجه‌اند. زنبور عسل با کمک به گرده‌افشانی سبب افزایش عملکرد گیاهان می‌گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه گیاهان در شرایط تنش تلاش برای اتمام سیکل زایشی خود را مضاعف می‌کنند، استفاده از ترکیبات تنش زا با هدف کاهش رشد رویشی گیاهان گل غیر‌انتهایی دارای اهمیت است.
مواد و روش: تحقیق انجام شده به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از عامل (اصلی) گرده افشان در سه سطح گرده‌افشان زنبورعسل، بدون هیچگونه عامل گرده‌افشان (ایزوله) وگرده افشان آزاد (توسط سایر گرده‌افشان‌های محیط)، محلول پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت صفر و 200 پی‌پی‌ام و روش‌های برداشت با استفاده از شعله و برداشت بدون استفاده از شعله (دستی). در این مطالعه صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل و کپسول در بوته، طول کپسول، وزن تک کپسول حاوی بذر، تعداد بذر، وزن هزار دانه و عملکرد بذر در واحد بوته اندازه گیری گردید.
یافته ها:
بر اساس یافته‌ها زنبور بر طول کپسول، وزن هزار دانه؛ وزن تک کپسول حاوی بذر، عملکرد بذر در بوته، تعداد بذر در کپسول، تعداد گل در بوته، تعداد کپسول در بوته تاثیر معنی ‌داری داشت. تیمار اسید سالیسیلیک به صورت اثر منفرد، تعداد شاخه‌ی فرعی را تحت تاثیر قرار داد. از طرف دیگر در نمونه‌های گیاهی که قبل از برداشت با شعله تیمار شدند، وزن تک کپسول حاوی بذر و تعداد شاخه فرعی تحت تاثیر قرار گرفت. اثر متقابل زنبور و اسید سالیسیلیک بر صفات اندازه‌گیری شده، معنی‌دار نبود. در مقابل برهمکنش زنبور و شعله، وزن تک کپسول حاوی بذر را به شکل معنی‌داری تحت تاثیر قرار داد. همچنین در تیمار توام شعله و اسید سالیسیلیک، صفات ارتفاع گیاه، وزن تک کپسول حاوی بذر و تعداد شاخه فرعی تفاوت معنی‌دار داشتند. استفاده همزمان از عامل گرده افشان، روش برداشت با شعله و اسید سالیسیلیک سبب شد که وزن تک کپسول حاوی بذر، طول کپسول و عملکرد بذر تک بوته تحت تاثیر قرار گیرد.
نتیجه گیری:
اگرچه بررسی‌های صورت گرفته در این آزمایش بیان نمود که گل مغربی گیاهی خود گرده‌افشان و حتی کلیستوگام است، با این وجود نتایج نشان داد که عامل گرده افشان نقش مهمی در افزایش عملکرد بذر دارد. سوزاندن طوقه گیاه قبل از برداشت سبب افزایش سرعت انتقال مواد غذایی از سایر نقاط گیاه به بذر شده و از این طریق سرعت رسیدن بذرهای تشکیل شده افزایش می‌یابد. این در حالی است که استفاده از شعله سبب متوقف نمودن رشد رویشی گیاه شده و با همزمانی رسیدن بذرها افزایش تعداد بذرهای بالغ و در نتیجه افزایش کمی و کیفی بذر را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد که اعمال تنش رشدی در زمان رسیدن بذر در گل مغربی به عنوان یک گیاه زراعی گل غیر‌انتهایی می‌تواند با تسریع در پر شدن بذر عملکرد نهایی و در نتیجه کیفیت بذر را افزایش دهد.
کلمات کلیدی: گل مغربی، اسید سالیسیلیک، شعله، زنبور، عملکرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the effect of salicylic acid, harvest method and pollinator (Bee) on seed yield of evening primrose (Oenothera biennis L.).

نویسنده [English]

  • omid sohrabi 1
چکیده [English]

Abstract

Backgrounds and objectives: in agriculture yield is the most important factor. Plants with indeterminate growth habit are problematic for on time harvesting and causes yield loss. Honey bee helps pollination of self and cross pollinator plants. On the other hand under stressed situation plant eager to complete sexual cycle of its life, so using stress inducing compounds to reduce vegetative growth of indeterminate plants might be beneficial.

Materials and methods: Present research conducted in as spieled factorial design based on completely randomized block. Treatments of experiment included pollinator (cage with honeybee, cage without pollinator (isolated) and free pollinators, salicylic acid (0 and 200 ppm), pre-harvest treatments (flame, without flame). In this study parameters such as plant height, number of flowers and capsule, capsule length, weight of seed contained capsule, number of seeds, TSW and seed yield investigated.

Results: Based on obtained results, honey bee significantly affected capsule length, weight of 1000 seeds (TSW), and weight of seed contained capsules, seed yield of plant, number of seeds in each capsule, number of flowers per plant and number of capsule s. Salicylic acid singly affected number of branches. On the other hand in plants treated by flame pre harvest, weight of seed contained capsule and number of branches affected significantly. The interaction effect of honey bee and salicylic acid on measured parameters was not significant. In contrast to that, significant effect of interaction of honey bee and flame was observed on capsules. Also treating with both flame and salicylic acid affected plant height, weight of seed contained capsule, number of branches, length of capsule and seed yield. Simultaneous use of pollinator, flame and salicylic acid significantly affected weight of seed contained capsules, length of capsule s and seed yield.

Conclusions: Although investigations of this study determines that, primrose is self-pollinator and even clystogam, nevertheless result showed that pollinator plays an important role in increasing seed yield. Plant treating with flame one week before harvest as pre harvest treatments seems to stimulate the filling of seed via increasing the speed of nutrient transport to seed and fastened seed maturation. By stopping the plant growth via burning the stem by flame stops vegetative growth and stimulates the seed filling. As the highest quality of seed is expected at seed maturity, the high seed quality will be achievable by using mentioned treatments. It seems that, by using any way to inducing tension during seed ripening of evening primrose, an indeterminate plant, accelerates seed formation and reduces seed maturity period which results to a higher seed quality and quantity.
Key word: Flame, Honey bee, Evening Primrose, Salicylic acid, yield

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flame
  • Honey bee
  • Evening Primrose
  • Salicylic acid
  • Yield
1.Abro, G.H., Syed, T.S., Umer, M.I. and Zhang, J. 2004. Effect of application of a growth
regulator and micronutrients on insect pest infestation and yield components of cotton.
J. Entomol. 1: 1. 12-16.
2.Adam, G., Jahan, N. and Hoque, S. 2012. Effects of naphthalene acetic acid on nutrient uptake
by two varieties of rice (Oryza sativa L.). Dhaka Univ. J. Biol. Sci. 21: 1. 9-15.
3.Akhtar Abbasi, N., Zafar, L., Aziz Khan, H. and Qureshi, A.A. 2013. Effects of naphthalene
acetic acid and calcium chloride application on nutrient uptake, growth, yield and post
harvest performance of tomato fruit. Pak. J. Bot. 45: 5. 1581-1587.
4.Arnon. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts, polyphenoloxidase in Beta vulgaris.
J. Plant Physiol. 24: 1. 1-5.
5.Asery, R., Singh, G.N., Shukla, H.S. and Singh, R. 2001. Effect of seed soaking
with Gibberellic acid on growth and fruiting of muskmelon (Cucumis melo L.). J. Hortic.
Sci. 30: 3&4. 277-278.
6.Babazadeh Darjazi, B. 2013. Comparison of vitamin c in mandarin (Citrus Blanco.) cultivars.
Eco-phytochemical J. Med. Plants. 1: 3. 82-93. (In Persian)
7.Bangal, D.B., Deshmukh, S.N. and Patil, V.A. 1983. Contribution of pod-wall in grain
development of chickpea (Cicer arietinum L.) as influenced by foliar application growth
regulators and urea. J. Plant Physiol. 26: 3. 292-295.
8.Belakbir, A., Ruiz, J.M. and Romero, L. 1998. Yield and fruit quality of pepper
(Capsicum annuum L.) in response to bioregulators. J. Hortic. Sci. 33: 1. 85-87.
9.Birader, G. and Navalagatti, C.M. 2008. Effect of plant growth regulators on physiology
and quality in bitter gourd (Momordica charantia). University of Agricultural Sciences.
M.Sc. Dissertation. Dharwad.
10.Deepthi, H.R. 2008. Physiology and quality of Muskmelon (Cucumis melo L.) as influenced
by plant growth regulators. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture University of Harvard.
USA.
11.Doss, A., Anand, S.P. and Keerthiga, M. 2013. Effect of foliar application of diammonium
phosphate (dap), potash (K) and naphthalene acetic acid (NAA) on growth, yield and some
biochemical constituents of Vigna mungo (I.) Hepper. J. Agric. Res. 2: 7. 206-208.
12.El-Saeid, H.M., Abou-Hussein, S.D. and El-Tohamy, W.A. 2010. Growth characters yield
and endogenous hormones of cowpea plants in response to IAA application. Res. J. Agric.
Biol. Sci. 6: 27-31.
13.Gedam, V.M., Patil, R.B., Suryawanshi, V.B. and Mate, S.N. 1998. Effect of plant growth
regulators and boron on flowering, fruiting and seed yield in bitter gourd. Seed Sci. Res.
26: 1. 97-100.
14.Govindan, K., Thirumurugan, V. and Arulchelvan, S. 2000. Response of soybean to growth
regulators. Crop Res. 1: 323-325.
15.Hindustan, A.A., Rajesh, V., Raghavendra Gupta, M.V., Lasya, D.N., Harish, N. and
Khamartaz, M. 2010. Fabrication and in vitro evaluation of limepiride hibiscus esculentus
fruit mucilage sustained release Matrix Tablets. Int. J. Pharamtech. Res. 2: 1. 78-83.
16.Jalili Marandi, R. 2012. Postharvest physiology. Urmia Univ. Press, 539p. (In Persian)
17.Javed, H., Aziz, M.A. and Leghari, R.A.K. 2009. Resistance in different Okra cultivars
(Abelamoschus esculentus L.) against American bollworm Helicoverpa Arnigera Hub.
J. Agric. Sci. 47: 4. 433-438.
18.Jules, J., Robert, W.S., Frank, W.N. and Varnon, W.R. 1981. Plant science. An introduction
to world crops. W. H. Freeman & Co. New York, Pp: 162-192.
19.Keshavarzi, M., Jafari, S., Haghighi, B. and Bagheri, A.R. 2013. The evaluation of
auxin and gibberellin hormone on quantitative and qualitative characteristics of forage corn.
J. Plant. Ecophysiol. 5: 15. 26-35. (In Persian)
20.Kjeldahl Johan, Z. 1883. A new method for the determination of nitrogen in organic bodies.
Anal. Chem. Res. 22: 366.
21.Marbhal, S.K., Musmade, A.M., Kashi, N.V., Kamble, M.S. and Kamthe, P.V. 2005. Effect
of growth regulators and picking sequence on seed yield of bitter gourd. Haryana J. Hortic.
Sci. 34: 3&4. 323-326.
22.Mukesh, T., Kumar, S. and Romisa, R. 2011. Influence of plant growth regulators
on morphological, floral and yield traits of cucumber (Cucumis sativus L.). J. Nat. Sci.
45: 177-188.
23.Nelson, J. 2009. Effect of Indole-3-acetic acid and naphthalene acetic acid on length and
width of muskmelon (Cucumis melo L.) cultivar Edisto 47. J. Agric. Res. 9: 3. 530-538.
24.Olsen, S.R., Cole, C.V. and Watanabe, F.S. 1954. Estimation of available phosphorus in soils
by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dep. Agric. Circ. 939p.
25.Pettigrew, W.T. 2008. Potassium influences on yield and quality production for maize,
wheat, soybean and cotton. J. Plant Physiol. 133: 670-681.
26.Peyvast, Gh.A. 2009. Vegetable production. Danesh pazir Prees, 577p. (In Persian)
27.Prakash, A.H., Gopalakrishnan, N. and Khade, S.E.S.A. 2007. Hormonal manipulation to
increase cotton productivity. Central Institute for Cotton Research, Regional Station,
Coimbatore. Pp: 201-206.
28.Sadhu, M.K. and Das, P.C. 1978. Effect of Ethereal (ethephon) on growth, flowering and
fruiting. J. Hortic. Sci. 53: 1-3.
29.Sawan, Z.M. and Sakr, R.A. 1998. Effect of 1-naphthalene acetic acid concentrations and the
number of applications on the yield components, yield and fiber properties of the Egyptian
cotton (Gossypium barbadense L.). J. Agron. 18: 275-283.
30.Schafer, B. and Andersen, P.C. 1994. Subtropical and tropical crops. In: Handbook of
environmental physiology of fruit crops. CRC Press U.S.A. Pp: 165-190.
31.Senthil, A., Pathmanaban, G. and Srinivasan, P.S. 2003. Effect bioregulators on
some physiological and biochemical parameters of soybean (Glycine max L.). Legume Res.
26: 54-56.
32.Sharma, N.K., Arora, S.K. and Dhankhar, B.S. 1988. Effect of plant growth substances on
growth, flowering, sex expression and fruit yield in bottle gourd [Lagenaria siceraria
(Molina) Standl.]. Haryana Agric. Univ. J. Res. 18: 291-297.
33.Sheligl, H.Q. 1986. Die verwertung orangischer souren durch chlorella lincht. J. Planta.
47: 510-526.
34.Takao, U. and Takashi, O. 2010. Rice fruit development is associated with an increased IAA
content in pollinated ovaries. J. Plant. Res. 232: 579-592.
35.Witham, F.H., Blaydes, D.F. and Devlin, R.M. 1971. Experiments in Plant Physiology.
Van Nostrand, New York, 245p.
36.Woolfe, M.L., Chaplin, M.F. and Otchere, G. 1917. Studies on the Mucilage Extracted from
Okra Fruits (Hibiscus esculentus L.) and Baobab Leaves (Adansonia digitata L.). J. Sci.
Food Agric. 28: 519-529.