اثر دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پیاز بر رشد رویشی و زایشی گل مریم (.Polianthes tuberosa L)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

گروه باغبانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

سابقه و هدف: شرایط انبارداری در دوره استراحت پیاز ممکن است رشد رویشی و زایشی گیاه را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج مطالعات گذشته نشان می دهد که دمای بین 20 تا 25 درجه سانتی گراد در دوره های 4 تا 8 هفته ای شرایط مطلوبی برای انبارداری پیاز گل مریم (.Polianthes tuberosa L) است، اما در خصوص میزان رطوبت مناسب و اثر تعاملی آن با عوامل دما و مدت دوره استراحت پیاز اطلاعات جامعی در دسترس نیست. براین اساس، هدف پژوهش حاضر به تعیین اثر عوامل دما، رطوبت و مدت دوره استراحت پیاز بر رشد رویشی و زایشی گل مریم رقم دابل اختصاص یافت.

مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع فاکتوریل سه عاملی 3 دما (15، 20 و 25 درجه سانتی گراد)، 2 رطوبت (50 و 75 درصد) و 2 دوره استراحت (4 و 8 هفته) بود که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار روی گل مریم رقم دابل در سال 1394 اجرا شد و شاخص های رشد رویشی و زایشی متشکل از زمان جوانه زنی، زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان باز شدن اولین گلچه، زمان برداشت، درصد جوانه زنی، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، تعداد گلچه، قطر اولین گلچه و طول گل آذین اندازه گیری شد. داده های حاصله با استفاده از تحلیل واریانس عاملی و آزمون چند دامنه دانکن در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر اصلی دما بر تمامی شاخص های رشد رویشی و زایشی اعم از زمان جوانه زنی، زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان باز شدن اولین گلچه، زمان برداشت، درصد جوانه زنی، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، تعداد گلچه، قطر اولین گلچه و طول گل آذین از لحاظ آماری معنادار بود، اما اثر اصلی رطوبت تنها بر تعداد و قطر ساقه گل دهنده و اثر اصلی دوره استراحت بر زمان جوانه زنی، درصد جوانه زنی، تعداد برگ، تعداد، قطر و طول ساقه گل دهنده، قطر اولین گلچه و طول گل آذین از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر متقابل دما، رطوبت و دوره استراحت بر تمامی شاخص های رشد رویشی و زایشی از لحاظ آماری معنی دار بود. آزمون های تعقبی نشان داد که شاخص های رشد رویشی و زایشی در تیمار دمای 25 درجه سانتی گراد با رطوبت 75 درصد به مدت 4 و 8 هفته نسبت به سایر تیمارها در سطوح بهتری قرار دارند، اما تیمار 8 هفته شرایط کلی مطلوب تری در مقایسه با تیمار 4 هفته ایجاد می کند.

نتیجه گیری کلی: دمای 25 درجه سانتی گراد با رطوبت 75 درصد به مدت 8 هفته شرایط مطلوبی برای تسریع جوانه زنی و گلدهی و افزایش رشد رویشی و زایشی ایجاد می کند که برای انبارداری پیاز گل مریم پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature, Humidity, and Bulb’s Rest Period Duration on Vegetative and Reproductive Growth in Tuberose (Polianthes tuberosa L.)

نویسنده [English]

 • Alireza Ladan Moghaddam
Gardening Department, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Storage condition in the bulb’s rest period may influence on vegetative and reproductive growth of plant. Results of previous studies show that temperature between 20 to 25°C lasting for 4 to 8 weeks are proper condition for storage of tuberose bulbs (Polianthes tuberosa L.), but there is no comprehensive information available regarding proper level of humidity and its interaction effect with temperature and bulb’s rest period duration. Based on this, the aim of current study was allocated to determine the effect of temperature, humidity, and bulb’s rest period duration on vegetative and reproductive growth in tuberose.

Materials and methods: Design of the study was three factorial 3 temperature (15, 20, and 25°C), 2 humidity (50 and 75%), and 2 rest period (4 and 8 weeks) which was conducted in adaption to randomized complete block design with four repetitions on the tuberose double cultivar in 2015, and indicators of vegetative and reproductive growth including time of germination, spike emergence, first floret, and harvest, germination percentage, leaf numbers, numbers, diameter, and length of inflorescence spike, numbers and diameter of floret and inflorescence length were measured. Resulted data were analyzed using factorial analysis of variance (ANOVA) and Duncan's multiple rang test.

Results: The results of current study showed that the main effect of temperature on all indicators of vegetative and reproductive growth including time of germination, spike emergence, first floret, and harvest, germination percentage, leaf numbers, numbers, diameter, and length of inflorescence spike, numbers and diameter of floret and inflorescence length is statistically significant, but the main effect of humidity only on numbers and diameter of inflorescence spike, and main effect of rest period on time of germination, germination percentage, leaf numbers, numbers, diameter, and length of inflorescence spike, diameter of first floret and inflorescence length are statistically significant. Also, interaction effects of temperature, humidity, and bulb’s rest period duration on all indicators of vegetative and reproductive growth were statistically significant. Follow-up tests showed that indicators of the vegetative and reproductive growth in the treatment of 25°C temperature with 75% humidity lasting for 4 and 8 weeks compared to other treatments are placed in better levels, but 8 weeks treatment creates better general condition compared to 8 weeks treatment.

Conclusion: The temperature of 25°C with 75% humidity lasting for 8 weeks creates better condition for acceleration of germination and flowering, and for increase of vegetative and reproductive growth which is proposed for tuberose bulbs storage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Double Cultivar
 • Flowering
 • germination
 • Humidity
 • Temperature
 1. Akbari, R. and Tehranifar, A. 2009. Effect of time and temperature of storage on vegetative and reproductive growth in Tuberose (Polianthes tuberosa L.). Int. J. Plant Prod. 16(3):119-133. (In Persian)
 2. Banan, S., Ortuno, A. and Delrio, J.A. 1997. Influence of ethylene on apex development and mobilization of soluble saccharides in the corm of Liatris. Biol Plantarum.39(2):197-206.
 3. Benschop, M., 1993. Polianthes. In: A.A. De Hertogh and M. Le Nard (Eds.). ThePhysiology of Flower Bulbs. Netherland, Amsterdam: Elsevier Science Publishers. p. 589-601.
 4. Corbesier, L. and Coupland. G. 2003. The quest for florigen: Review of recent progress. J. Exp. Bot. 57: 3395–3403.
 5. De Hertogh, A.A. and Le Nard, M. 1993. The Physiology of Flower Bulbs: A Comprehensive Treatise on the Physiology and Utilization of Ornamental Flowering Bulbous and Tuberous Plants. Netherland, Amsterdam: Elsevier Science Publishers.
 6. Dhua, R.S., Ghosh, S.K., Mitra, S.K., Yadav, L.P. and Bose, L.P. 1987. Effect of bulb size, temperature treatment of bulbs and chemicals on growth and flower production in tuberose (Polianthes tuberosa L.). Acta Hortic. 205: 121-128.
 7. Ehlers, J.L., Jansen van Vuuren, P.J. and Morey, L. 2003. Influence of induced dormancyand bulb storage temperature on flowering of Veltheimia bracteata 'Lemon Flame'. Acta Hortic. 624: 117-121.
 8. Glover, B. 2007. Understanding flower and flowering. New York: Oxsford University Press.
 9. Hasanzadeh-Naemie, M. 2008. Production of Tuberose Cut flower (publication no. 46). Tehran: Islamic Republic of Iran Ministry of Agriculture, Department of Plants Production.
10. Horvath, D. 2009. Common mechanisms regulate flowering and dormancy. Plant Sci. 177:523-531.

11. Khodorova, N.V. and Boitel-Conti, M. 2013. The role of temperature in the growth and flowering of geophytes. Plants. 2: 699-711.

12. Nagar, P.K. 1995. Changes in abscisic acid, phenols and indoleacetic acid in bulbs of tuberose (Polianthes tuberosa L.) during dormancy and sprouting. Sci Hort. 63(1-2):77-82.

13. Pathak, S., Chaudhary, M.A. and Chaudhary, S.K. 1980. Germination and flowering in different sized bulbs of tuberose (Polianthes tuberosa L.). Indian J. Plant Physiol. 23:47-54.

14. Paz, M.P., Criley, R.S., Kuehny, J. and McClure, G. 2003. Effects of rhizome storage time and temperature on growth and carbohydrate content of ornamental ginger. Acta Horti. 624:103-109.

15. Toma, F., Georgescu, M.I., Petra, S. and Dobrescu, E. 2015. Some aspects concerning the rest period of tuberose bulbs. Agri. Sci. Proc. 6: 179-183.

16. Van Leeuwen, P.J. and Van der Weijden, J.A. 1997. Effects of storage temperature and duration on dormancy and flowering of Veltheimia bracteata. Acta Hort. 430: 419-425.

17. Watako, A.O. and Ngamau, K. 2013. Effect of subsequent storage of tuberose (Polianthes tuberosa L.) bulbs after low temperature pre-treatment improves growth, percent sprouting and cut flower quality. J. Agric. Sci. Tech. 15(1): 5-14.

18. Watako, A.O., Wamocho, L.S. and Ngamau, K. 2005. Physiological response of tuberose (Polianthes tuberosa L.) bulbs to low temperature treatments. Proceedings of the Fourth Workshop on Sustainable Horticultural Production in the Tropics. Department of Horticulture, Moi University, Eldoret, Kenya, 24-27th November.