بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام پابلند گل داوودی (Chrysanthemum morifolium Ramat.) برپایه صفات ریخت شناختی در شرایط خرم آباد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه علوم باغبانی، داشگاه‌ لرستان

2 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه لرستان

چکیده

سابقه و هدف: علی‌رغم تحقیقات گسترده‌ای که در زمینه اصلاح گیاهان زینتی با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیک، بیوشیمیایی و مولکولی انجام شده است، اما در مورد گل داوودی تنها چند گزارش در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی با نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی ارائه شده است. بنابراین نیاز به شناسایی بیشتر ژرم‌پلاسم گل داوودی به‌ویژه در ارقام و نمونه‌های موجود در ایران حائز اهمیت است. این مطالعه به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی 15 رقم گل داوودی بر اساس صفات ریخت‌شناختی و انتخاب ارقام سازگار با منطقه خرم‌آباد انجام شد.
مواد و روش: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به اجرا درآمد. صفات کمی شامل ارتفاع ساقه، طول دمبرگ، طول برگ، عرض برگ، تعداد شاخه‌های جانبی گیاه، نسبت طول به عرض برگ، قطر غنچه، قطر دیسک، تاریخ گلدهی، تعداد گلچه زبانه، قطر شاخه، تعداد گل، نسبت طول برگ به طول دمبرگ و غیره با توجه به دیسکریپتور مربوطه اندازه‌گیری شدند. تمامی صفات در مرحله باز شدن کامل اولین گل اندازه‌گیری و جهت ارزیابی ویژگی‌های برگ از 10 برگ بالغ میانی در هر بوته استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تجزیه واریانس داده‌ها اکثر صفات مورد بررسی در ارقام دارای تفاوت معنی‌دار (01/0 (P≤ بودند. نتایج همبستگی نشان داد که بین صفت تعداد گل در بوته با صفات تعداد شاخه فرعی، قطر شاخه اصلی و گستردگی بوته همبستگی مثبت و معنی-داری وجود دارد. هم‌چنین بالاترین همبستگی‌ منفی و معنی‌دار (82/0-=r) بین نسبت طول به عرض برگ و سطح برگ مشاهده گردید. بر پایه‌ی نتایج به‌دست آمده از تجزیه به مولفه‌ها، شش مولفه اصلی و مستقل با مقادیر ویژه بزرگ‌تر از یک در مجموع توانستند 5/82 درصد از واریانس کل را توجیه کنند. مولفه اول، 4/27 درصد از واریانس کل را توجیه نمود. تجزیه خوشه‌ای ارقام در فاصله اقلیدسی 24/63-، به دو گروه اصلی تقسیم‌بندی شدند. ارقام ʼدیلاʻ، ʼافشانʻ، ʼالیکاʻو ʼیاسمینʻ در گروه اول از لحاظ صفات برگی بیشترین تشابه را با هم داشتند. ارقام ʼاورانʻ، ʼتابان3ʻو نادیا2ʻ با بیشترین ارتفاع شاخه از بقیه ارقام متمابز شدند.
نتیجه‌گیری کلی: بر اساس نتایج در بین صفات مورد مطالعه اندازه برگ، طول دمبرگ و شاخه، تعداد انشعاب و تعداد گل در بوته مهم‌ترین صفات برای تشخیص تنوع ارقام داوودی بودند. با به‌ کار‌گیری برخی از ارقام متعلق به کلاستر اول با تعداد گل زیاد و ارقام موجود در کلاستر دوم با ارتفاع شاخه بیشتر به عنوان والد می‌توان چرخه جدیدی از به‌نژادی گل داوودی را آغاز نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation Genetic Diversity of some Tall Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) using Morphological Traits in Khorramabad conditions

چکیده [English]

Background and objectives: In the field of ornamental plants breeding, extensive research has been carried out using morphological, biochemical and molecular markers, but only a few reports have been presented in the field of genetic diversity of Chrysanthemums by morphological and molecular markers. Therefore is important for further identification of germplasm and cultivars of Chrysanthemums in Iran. This study was conducted to evaluate the genetic diversity of 15 cultivars of Chrysanthemums based on morphological characteristics and selection of compatible cultivar with Khorramabad region.

Materials and methods: This experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station of Lorestan University. quantitative trait such as stem height, petiole length, leaf length, leaf width, number of lateral branches of the plant, leaf to width ratio, bud diameter, the diameter of the disc, flowering date, number of florets tab, branch diameter, number of flowers, leaf length to petiole length ratio, and etc. were measured according to the relevant Descriptor. All characters of the flower measured in the full opening of the first flowers and were used 10 mature leaves in the middle of each plant for evaluation the characteristics leaves.
Result: Based on variance analysis of the data, most the traits examined in cultivars were significant differences (P≤0.01). Results showed that the correlation between the number of flowers with the number of lateral branches, and main branch diameter with the extent of plant there was a significant and positive correlation. The most significant and negative correlation (r = -0.82) was observed between length / width of leaf with leaf area. Based on the results obtained from principal components analysis, the six main and independent components with Eigen values than greater one could justify 82.5 percent of the total variation. The first component, Justified 27.4 percent of the total variation. Cluster analysis cultivars in Euclidean distance of 63.24, were categorized into two main groups. The cultivars "Dila", "Afshan", "Elika" and "Yasamin" in the first group In terms of leaf characteristics have most similar together of leaf traits were most similar. The cultivars "Oran", "Taban3" and "Nadia2" were separated, from the rest cultivars with the highest height branch

Conclusion: Based on the results leaf size, petiole length, branches length, number of branches and number of flowers in plant traits were most important to recognize the diversity of cultivars of Chrysanthemum. With using some cultivars belonging to the first cluster with large flowers and cultivars in the second cluster with a height of more branches as a parent can be began a new cycle of Chrysanthemum breeding program.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cluster analysis
 • Morphological characteristics
 • Chrysanthemum
 1. Acquaah, G. 2007. Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell Publishing Ltd, 569.
 2. Darabi, F., Ehteshamnia, A., Nazarian-Firouzabadi, F., Roien, Z. and Shafie, M.R. 2016. Evaluation of Genetic Diversity among some of Chrysanthemum cultivars using Morphological and SSR molecular markers. Lorestan University. Khorramabad. Iran. 92 p. (In Persian)
 3. Farshadfar, E. 1998. Application of quantitative genetics in plant breeding. Razi University Press. Kermanshah, Iran. 537 p.
 4. Ghahsareh, M. and Kafi, M. 2009. Floriculture. Author Publishing, Esfahan, Iran, 313 p. (In Persian)
 5. Johnson, R.A. and Wichern, D.W. 1982. Applied Multivariate Statistical Analysis. Prentice Hall International Inc. New York.
 6. Khadari, B., Breton, C., and Moutier, N. 2003. The use of molecular markers for germplasm management in a French olive collection. Theor. Appl. Gen. 106: 521-529.
 7. Kiamohammadi, F., Abdusi, V., Moradi, P., Shafiee, M.R. and Arab, S. 2012. Evaluation of Genetic Diversity among Some of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat.) cultivars using morphological characteristics. J. Agri. Plant Breed. 8(4): 35-43. (In Persian)
 8. Kim, I.S., Koppula, S., Park, P.J., Kim, E.H., Kim, C.G., Choi, W.S., Lee, K.H. and Choi, D.K. 2009. Chrysanthemum morifolium Ramat. (CM) extract protects human neuroblastoma SH-SY5Y cells against MPP+-inducedcytotoxicity. J. Ethnopharmacol. 126: 447-454.
 9. Krichen, L., Audergon, J.M. and Trifi-Farah, N. 2012. Relative efficiency of morphological characters and molecular markers in the establishment of an apricot core collection. Heredity. 149: 163-172.
10. Langton, F.A. 1989. Inheritance in Chrysanthemum morifolium Ramat. Heredity.62: 419-423.

11. Lin, L.Z. and Harnly, J.M. 2010. Identification of the phenolic components of Chrysanthemum flower (Chrysanthemum morifolium Ramat). Food Chem.120: 319-326.

12. Nvfrsty, M. 2007. Statistics in Economics and Business. Rasa. Tehran. (In Persian)

13. Pearson, K. 1901. On lines and planes of closest fit to systems of points in space. Philosophical.

14. Roein, Z. 2013. Study of morphological and biochemical characteristics among Some of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) and association analysis of their relationship with molecular markers, Ph.D. Thesis. Faculty of Agriculture, University of Guilan 17. (In Persian)

15. Roein, Z., Hassanpour Asil, M. and Sabouri, A. 2015. Study morphological traits, genetic evaluation and grouping Chrysanthemum cultivars. J. Prod. Proc. Crop Agri. and Garden. 16: 345- 359.

16. Shao, Q.S., Guo, Q.S., Deng, Y.M. and Guo, H.P. 2010. A comparative analysis of genetic diversity in medicinal Chrysanthemum morifolium based on morphology, ISSR and SRAP markers. Biochem. Syst. Ecol. 38: 1160-1169 p.

17. Shen, W.Q., Sun, H.Y., Wang, Q.M. and Ma, S.L. 2006. Advances in studies on bioactive constituents and pharmacological activities of Chrysanthemum morifolium Ramat. J. Tea. 32: 141-144.

18. Teixeira DaSilva, J.A. 2004. Ornamental Chrysanthemums: improvement by biotechnology. Plant Cell Tissue Organ Culture. 79: 1-18.

19. Wolff, K. and Peters-van Rijn, J. 1993. Rapid detection of genetic variability in Chrysanthemum (Dendranthema grandiflora Tzvelev.) using random primers. Heredity-London, 71: 335-335.

20. www.floraholland.com

21. Zhang, F., Chen, S., Chen, F., Fang, W. and Li, F. 2010. A preliminary genetic linkage map of Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium) cultivars using RAPD, ISSR and AFLP markers. Sci. Hort. 125: 422-428.