اثر محلول پاشی با جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی نارنگی رقم انشو

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: مرکبات از مهم‌ترین محصولات باغی در جهان به شمار می‌آیند که هم به صورت تازه خوری و هم آب میوه برای سلامتی مصرف کننده مفید می‌باشند. با توجه به مضرات استفاده از سموم شیمیایی برای انسان و محیط‌زیست، دستاوردهای جدید در استفاده از موادی که اثرات سوء و زیان‌آور برای انسان و محیط را به همراه نداشته باشند، حائز اهمیت می‌باشد. استفاده از ترکیبات طبیعی مانند جیبرلین‌ها می‌تواند در فرمولاسیون تجاری در مراحل رشد سریع میوه، قبل از برداشت و پس از برداشت مورد استفاده قرار گیرد که عکس العمل‌های اقتصادی را در پی دارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه نارنگی انشو میان‌رس و دستیابی به بهترین زمان محلول پاشی، انجام شد.
مواد و روش‌ها: به منظور ارزیابی اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی میوه نارنگی انشو میان‌رس آزمایشی در سال 1394- 1395 با دو عامل جیبرلیک اسید در 5 سطح (0، 10، 30، 50 و 70 میلی‌گرم در لیتر) در سه زمان (60، 45 و 30 روز قبل از برداشت) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و با 3 تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، صفات مورفولوژیک، کمی و کیفی میوه و خسارت مگس مدیترانه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد با اعمال تیمار جیبرلیک اسید و افزایش غلظت آن در تمامی زمان‌های مطالعه شده، وزن تک میوه، عملکرد در هر درخت و عملکرد در هر هکتار، به طور معنی‌داری نسبت به شاهد افزایش یافت ولی بیشترین میزان افزایش با تیمار جیبرلیک اسید 70 میلی‌گرم در لیتر محلول‌پاشی شده در 60 روز قبل از برداشت، مشاهده شد. همچنین درصد ریزش میوه‌ها در قبل از برداشت، درصد خسارت مگس مدیترانه‌ای در تمامی تیمارهای اعمال شده به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافت. تیمار جیبرلیک اسید با غلظت-های 30، 50 و 70 میلی‌گرم در لیتر زمان رسیدن میوه را به‌طور معنی‌داری نسبت به شاهد به تاخیر انداخت.
نتیجه گیری: در مجموع، تیمار جیبرلیک اسید توانست کمیت و کیفیت میوه را به‌طور معنی‌داری افزایش دهد. در بین زمان‌های مطالعه شده، زمان 60 روز قبل از برداشت به عنوان بهترین زمان انتخاب شد. هر چند با افزایش غلظت جیبرلیک اسید تا تیمار 70 میلی‌گرم در لیتر، درآمد ناخالص باغدار به ازای فروش کل محصول و درآمد ناخالص باغدار به ازای افزایش عملکرد نسبت به شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. اما بیشترین نسبت درآمد کل و نسبت درآمد حاصل از افزایش عملکرد به ازای هر واحد هزینه در ازای مصرف جیبرلیک اسید، در تیمار جیبرلیک اسید 10 میلی‌گرم در لیتر محلول‌پاشی شده در زمان 60 روز قبل از برداشت به‌ترتیب به میزان 43/219 و 49/22 تومان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of GA3 spraying on qualitative and quantitative characteristics of Citrus Reticulata cultivar Unsho

چکیده [English]

Background and objectives: Citrus is one of the most important fruit crops in the word because of the scale of its production and the health benefits derived from consumption of either fresh fruit or juice. Due to the disadvantages of the using pesticides for humans and the environment, new achievements in the use of compounds those adverse effects hasn’t on humans and the environment is very important. The use of natural compounds such gibberellins in commercial formulation could have been used in stages fruit rapid growth, per-harvest and post-harvest that result would be economical reactions. Therefore, this study was carried to aim evaluation effect of GA3 on the fruit qualitative and quantitative characteristics of Citrus Reticulata cultivar Unsho and attain to the best time for spraying.
Material and method: In order to evaluation effect of GA3 on the fruit qualitative and quantitative characteristics of Citrus Reticulata cultivar mid-season Unsho, this experiment was carried in a Completely Randomized Block Design (CRBD), with two factors GA3 in 5 levels and spraying time in 3 levels and with 3 replications in during years 20016 and 2017. GA3 levels including (0, 10, 30, 50 and 70 mg/l) and spraying time including (60, 45 and 30 days per-harvest). At the end of the experiment was evaluated morphological, fruit qualitative and quantitative characteristics and Mediterranean flies’ damage.
Result and discussion: The results showed that with GA3 spraying and increasing concentration its, in total of times studied, fruit weight, yield of per tree and yield of per hectare were increased significantly compare to the control. But the most rate of increase were observed in GA3 treatment (70 mg/lit) that were sprayed in 60 days of per-harvest. Also, fruits down fall percentage in per-harvest, Mediterranean flies’ damage percentage in total treatments were reduced significantly compare to the control. The results showed that GA3 treatment in concentrations (30, 50 and 70 mg/lit) were delayed fruits reaching time significantly compare to the control.
Conclusion: In total, GA3 treatment could have been increased fruits quantity and quality significantly to compare with the control. In between times studied, 60 days per-harvest was selected as the best time. However, with increasing concentration of GA3 to 70 mg/lit, Farmer gross income per product total sale and farmer gross income per yield increased ratio to control, were increased significantly to compare with the control. But the most of proportion total income to the per-unit cost and income obtained from yield increased ratio to per-unit cost concern using GA3, were observed in GA3 treatment to concentration 10 mg/lit that were sprayed in 60 days pre-harvest (219.43 and 22.49) respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus Reticulata cultivar Unsho
  • GA3
  • Increase of yield
  • Increase of gross income
  • Mediterranean fly
> 1. Agusti, M., Martinez-Fuentes, A. and Mesejo, C. 2002. Citrus fruit quality physiological basis and techniques of improvement. Agrociencia. 6: 1-16.
2. Akhlaghi Amiri, N. and Asadi Kangarshahi, A. 2016. Possibility of reducing Satsuma mandarin (Citrus Unshiu) fruit puffing in east of Mazandaran. Iran. J. Hort. Sci. 46 (4): 591-600.
3. Asghari, M. 2006. Effect of salicylic acid on total antioxidant content, ethylene production and some quality and quantity traits of strawberry fruit cv. Selva. PhD. Thesis, Tehran University, 147 Pp (In Persian).
4. Asna Ashari, M. and Zokai Khosroshahi, M.R. 2008. Postharvest technology and
Physiology. First edition. Hamedan University Press. 658 Pp. (In Persian).
5. Descriptors for Citrus. 1999. International plant genetic resources institute, Rome, Italy. 1-68.
6. Garcia-Luis, A., Agusti, M., Almela, V., Pomero, E. and Gurdiola, J.L. 1985. Effect of gibberellic acid on ripening and peel puffing in Satsuma mandarin. Sci. Hort. 27: 75-86.
7. Greany, P.D., McDonald, R.E., Schroeder, W.J., Shaw, P.E., Aluja, M. and Malavasi, A.1994. Use of gibberellic acid to reduce citrus fruit susceptibility to fruit flies in bioregulators for crop protection and pest control. ACS symposium series; American Chemical Society:washington.
8. Greany, P.D., McDonald, R.E., Shaw, P.E., Schroeder, W.J., Howard, D.F., Hatton, T.T. and Rasmussen, G.K. 1990. Use of gibberellic acid to reduce grapefruit susceptibility to attack by the Caribbean fruit fly Anastrepha suspensa (Diptera: Tephritidae). Trap. Sci. 27: 261-270.
9. Khalid, S., Malik, A.U., Khan, A.S. and Jamil, A. 2012. Influence of exogenous applications of plant growth regulators on fruit quality of young 'Kinnow' Mandarin (Citrus nobilis ×C. deliciosa) trees. Inter. J. Agri. Biol. 14(2): 229-234.
10.Khan, A.S., Zora, S. and Abbasi, N.A. 2007. Pre-storage putrescine application suppresses ethylene biosynthesis and retards fruit softening during low temperature storage in Angelino plum. Postharvest Biol. Tech. 46: 36-46.