تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دانشگاه بوعلی سینا - همدان

2 دانشیار- گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا همدان-گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزی

3 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

سابقه و هدف:. سلنیوم (Se) یک عنصر ضروری برای انسان و حیوانات است. با این حال، اثرات آن بر گیاهان کمتر شناخته شده است اما شواهدی وجود دارد که بیانگر نقش آنتی‌اکسیدانی سلنیوم می‌باشد. سلنیوم در سطوح پایین اثر مثبتی بر رشد و تحمل به تنش‌ها گیاه دارد درحالیکه در سطوح بالا مانند یک اکسیدان عمل کرده و رشد گیاه را کاهش می‌دهد. گیاهان نقش مهمی در انتقال سلنیوم خاک به زنجیره‌ی غذایی را دارند. از آنجاییکه سلنیوم بر متابولیسم نیتروژن تاثیر گذار است. در این تحقیق برای اولین بار اثر متقابل سلنیوم و نیتروژن بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی برگ پیاز مورد بررسی قرار گرفت. چرا که در ایران برگ پیاز به‌عنوان سبزی خوارکی همراه با سوخچه مصرف می‌گردد.
مواد و روش‌ها: در تحقیق حاضر اثر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی پیاز رقم قرمز آذر شهر در شرایط کشت بدون خاک مورد مطالعه قرار گرفت. سه سطح سلنیوم (صفر، 1 و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم) همراه با چهار سطح نیتروژن (56، 112، 168 و 224 میلی‌گرم بر لیتر) به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. در اوایل مرحله سوخدهی (سه ماه پس از کشت بذر) خصوصیات رشدی دانهال پیاز (وزن تر بوته، ارتفاع بوته، وزن تر برگ، وزن تر ساقه‌ی مجازی)، عملکرد و ویژگی‌های بیوشیمیایی (کلروفیل، میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنل کل، فلاونوئید کل و اسید آسکوربیک) و نیترات برگ پیاز اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها:
بر اساس نتایج به‌دست آمده، خصوصیات رشدی دانهال پیاز از جمله وزن تر بوته (01/29 گرم)، وزن تر برگ (38/18 گرم)، ارتفاع بوته (15/54 سانتی-متر) و عملکرد (04/148 گرم بر مترمربع) در غلظت‌های 1 و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با نیتروژن نسبت به صفر میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با نیتروژن افزایش یافتند. کاربرد هم‌زمان سلنیوم و نیتروژن اثر معنی‌داری بر میزان کلروفیل b داشت و بیشترین میزان کلروفیل b در تیمارهای 1 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با 224 میلی‌گرم در لیتر نیتروژن و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با 224 میلی‌گرم در لیتر نیتروژن بود و کمترین میزان کلروفیل b در تیمار صفر میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با 56 میلی‌گرم در لیتر نیتروژن مشاهده گردید. هم‌چنین بیشترین میزان فنل کل (03/9 میلی‌گرم بر وزن تر)، فلاونوئید کل (0094/0 میلی‌گرم بر وزن تر)، اسید آسکوربیک (70/0 میلی‌گرم بر وزن تر) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (08/69 %) برگ پیاز در تیمارهای سلنات سدیم همراه با نیتروژن (224 میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن همراه با 1 میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم) مشاهده گردید. درحالیکه، بیشترین میزان نیترات در تیمار صفر میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم در ترکیب با 224 میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن بود.
نتیجه‌گیری: کاربرد هم‌زمان سلنات سدیم همراه با نیتروژن نقش بسیار مهمی در بهبود برخی از خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی پیاز داشت. حداکثر میزان رشد دانهال پیاز در تیمارهای سلنیوم همراه با نیتروژن مشاهده گردید که نشان دهنده‌ی تاثیر مثبت هر دو عنصر بر افزایش میزان سنتز کلروفیل و در نتیجه افزایش میزان فتوسنتز و تثبیت کربن است که در نهایت افزایش میزان رشد پیاز را در پی دارد. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که اثر مثبت سلنیوم بر رشد دانهال پیاز به افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فنلی مرتبط باشد. در هر سه سطح سلنیوم با افزایش غلظت نیتروژن میزان نیترات افزایش نشان داد اما با افزایش سطح سلنیوم میزان نیترات کاهش یافت. در نهایت می‌توان کاربرد یک میلی‌گرم بر لیتر سلنات سدیم همراه با 224 میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن در کشت بدون خاک را برای تولید دانهال‌های پیاز با حداکثر میزان ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و عملکرد توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels selenium and nitrogen on some growth and biochemical characteristics of onion (Allium cepa L.) plant

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Amerian 1
  • farshad dashti 2
  • Mojtaba Delshad 3
1 Former Ph.D. student, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan
3 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Tehran University, Karaj
چکیده [English]

Background and objectives:
Selenium is an essential micronutrient for animals and human. Although, effects of Se on plants is scarcely distinguished, there are increasing evidences that Se functions as an antioxidant in plants. Selenium has been show a positive effect on crop growth and stress tolerance at low concentrations, whereas at higher concentration it acts as an antioxidant and reduces plant growth. Plants play a key role in recycling and delivering Se from the soil to the food chain. Since selenium affects nitrogen metabolism; in this study, the time interaction of selenium by nitrogen was investigated on growth and biochemical characteristics of onion leaf for the first time. Because onion leaves are used as vegetables in Iran.
Materials and methods:
In the present experiment, the effects of different levels of selenium (Se) and nitrogen (N) on some growth and biochemical characteristics of onion (Allium cepa L.) cv.Ghermez Azarshahr were studied under hydroponic. selenium at two levels (0, 1 and 1.5 mg L-1 sodium selenate, and four levels nitrogen (56, 112, 168 and 224 mg L-1 N) were studied in a factorial experiment based on a completely randomized design with three replications. At the early stage of blubbing (three months after seed sowing) some growth characteristics (Plant fresh weight, Plant height, leaf fresh weight and Pseudostem fresh weight), yield and biochemical characteristics (chlorophyll, antioxidant activity, total phenol, total flavonoids and ascorbic acid) and nitrate of onion leaves were measured.
Results:
Based on the results, seedling growth characteristics of onion including Plant fresh weight (29.01 g), Leaf fresh weight (18.37 g), Plant height (54.14 cm) and yield (148.04 g/m2) at concentrations of 1 and 1.5 mgL-1 sodium selenite with nitrogen increased compared to 0 mgL-1 sodium selenite with nitrogen. The simultaneous application of selenium and nitrogen had a significant effect on chlorophyll b content and the highest chlorophyll b levels were observed in treatments 1 mg L-1 sodium selenate along with 224 mg L-1 nitrogen and 1.5 mg L-1 sodium selenate along with 224 mg L-1 nitrogen, the lowest chlorophyll b levels was observed at 0 mg L-1 sodium selenate along with 56 mg L-1 nitrogen. Addition, the highest total phenol (9.03 mg fresh weight), total flavonoid (0.0094 mg fresh weight), ascorbic acid (0.70 mg fresh weight) and antioxidant activity (69.08%) of onion leaves were observed at sodium selenate treatments with nitrogen. While, the highest amount of nitrate was recorded in the 224 mg L-1 nitrogen without any sodium selenate.
Conclusion:
Use of sodium selenate along with nitrogen plays an important role in improving biochemical characteristics of onion leaf. The maximum growth rate of onion seedlings was observed in selenium treatments with nitrogen that indicating positive effect of both elements on increasing of chlorophyll synthesis and consequently increasing of photosynthesis and carbon fixation which leads to increase of onion growth. Generally, it can be concluded that the positive effect of selenium on the growth of onion seedlings has been associated with an increase in antioxidant activity and phenolic compounds. Nitrate levels increased at three levels of selenium with increasing nitrogen concentration, but decreased with increasing selenium levels. Finally, we recommend the use of 1 mg L-1 sodium selenate with 224 mg L-1 nitrogen in soilless culture system for the production of onion seedlings with maximum antioxidant compounds and yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Sodium selenate
  • Soilless culture system
1-Abbas, S.M. 2012. Effects of low temperature and selenium application on growth and thephysiological changes in sorghum seedlings. J. Stress Physiol. Biochem. 8(1): 268-286.
2-Ansari, N.A. 2007. Onion cultivation and production in iran. Middle Eastern and Russian J.Plant Sci. Biotechnol. 1(2): 26-38.
3-Arnon, D.I. 1949. Copper enzyme in isolated chloroplasts; polyphenol-oxidase in Beta vulgaris. Plant Physiol. 24: 1-15.
4-Barak, P., and Goldman, I.L. 1997. Antagonistic relationship between selenate and sulfate uptake in onion (Allium cepa L.): Implications for the production of organosulfur andorganoselenium compounds in plants. J. Agric. Food Chem. 45: 1290-1294.
5-Biesiada, A., and Kus, A. 2010. The effect of nitrogen fertilization and irrigation on yieldingand nutrition status of sweet basil (Ocimum basilicum L.). ACTA Sci. Polonorum Hort. 9(2):3-12.
6-Bojovic, B. and Stojanovic, J. 2005. Chlorophyll and carotenoid content in wheat cultivars asafunction of mineral nutrition. Arch. Biol. Sci. 57: 283 -290.
7-Bolandnazar, S., Mollavali, M. and Tabatabaei, S.J. 2012. Influence of NH4NO3 and K2SO4on qualitative characteristics of onion. Sci. Hort. 136: 24–28.
8-Bor, J., Chen, H.Y. and Yen, G.C. 2006. Evaluation of antioxidant activity and Inhibitory
effect on nitric oxide production of some common vegetables. J. Agric. Food Chem. 54:
1680-1686.
9-Chu, J., Yao, X., Yue, Z., Li, J., and Zhao, J. 2013. The Effects of selenium on physiological
traits, grain selenium content and yield of winter wheat at different development stages. Biol.Trace Element Res. 151: 434–440.
10-Coolong, T.W. and Randle, W.M. 2003. Ammonium nitrate fertility levels influence flavordevelopment in hydroponically grown ‘Granex 33’ onion. J. Sci. Food Agri. 83: 477–482.
11-D’Abrosca, B., Pacifico, S., Cefarelli, G., Mastellone, C., and Fiorentino, A. 2007.
Limoncella apple, an Italian apple cultivar: phenolic and flavonoid contents and antioxidant
activity. Food Chem. 104: 1333-1337.
12-Danuta, Z., Frias, J., Piskula, M.K., Zielinski, H., and Vidal-Valverde, C. 2008. Evaluation
of the antioxidant capacity of lupin sprouts germinated in the presence of selenium. Eur.
Food Res Technol. 227(6): 1711-1720.
13-Ewais, M.A., Mahmoud, A.A. and Khalil, A.A. 2010. Effect of nitrogen fertigation in
comparison with soil application on onion production in sandy soils. Alex. Biol. Trace
Element Res. 55(3): 75-83.
14-Hawkesford, M.J. and Fang-Jie, Z. 2007. Strategies for increasing the selenium content of
wheat. J. Cereal Sci. 46: 282-292.
15-Hawrylak, B., Matraszek, R. and Szymanska, M. 2007. Response of lettuce (Lactuca sativa
L.) to selenium in nutrient solution contaminated with nickel. Veg. Crops Res. Bull. 67: 63-
70.
16-Hawrylak-Nowak, B. 2008. Effect of selenium on selected macronutrients in maize plants. J.
Elementol. 13(4): 513-519.
17-Humphries, E.C. 1956. Mineral components and ash analysis In: Moderen method of plant
analysis. Spinger Velay. Berlin. Vol: 7. 468-502. Peach, K and Tracy, M. V.eds.spr. veriag.
Berlin.
18-Humphries, E.C. 1956. Mineral components and ash analysis In: Moderen method of plant
analysis. Spinger Velay. Berlin. Vol: 7. 468-502. Peach, K and Tracy, M. V.eds.spr. veriag.
Berlin.
19-Kapur, A., Hasković, A., Čopra-Janićijević, A., Klepo, L., Topčagić, A., Tahirović, I. and
Sofić, E. 2012. Spectrophotometric analysis of total ascorbic acid contetnt in various fruits
and vegetables. Bull. Chem. Technol. Bosnia and Herzegovina. 40-43.
20-Keck, A.S. and Finley, J.W. 2004. Cruciferous vegetables: cancer protective mechanisms of
glucosinolate hydrolysis products and selenium. Integrative Cancer Therapies (ICT). 3: 5-12.
21-Kopsell, D.A. and Randle, W.M. 1999. Selenium affect the S-alk(en)yl cysteine sulfoxides
among short-day onion cultivars. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 124: 307–311.
22-Krug, F.J., Bergamin, F.H., Zagatto, E.A.G. and Storgaard, J.S. 1977. Rapid determination
of sulphate in natural waters and plant digests by continuous flow injection turbidimetry.
Analyst. 102: 503-508.
23-Leja, M., Wyz˙ golik, G. and Mareczek, A. 2005. Phenolic compounds of red cabbage as
related to different forms of nutritive nitrogen. Horti. Vegt. Grotw. 24(3): 421–428.
24-Letchamo, W. 1992. A comparative study of chamomile yield, essential oil and flavenoids
content under two sowing seasons and nitrogen levels. Acta Hort. 306: 375-384.
25-Lyons, G.H., Genc, Y., Soole, K., Stangoulis, F., Liu, F. and Graham, R.D. 2009. Selenium
increases seed production in Brassica. Plant and Soil., 318(1-2): 80-73.
26-Moldovan, C., Dumbravă, D., Raba, D., Popa, M., Toţa, C. and Simelda Elena Zippenfening,
S.E. 2011. Assessing the level of key antioxidants in wheat seedlings consecutive sodium
selenite treatment. J. Agro. Proc. Technol. 17(1): 58-64.
27-Mozumder, S.N., Moniruzzman, M. and Halim, G.M.A. 2007. Effect of N, K and S on the
yield and storability of transplanted onion (Allium cepa L.) in the Hilly Region. J. Agri.
Rural Dev. 5(1-2): 58-63.
28-Nowaka, J., Kaklewskia, K. and Ligocki, M. 2004. Influence of selenium on oxidoreductive
enzymes activity in soil and in plants. Soil Biol. Bio. 36: 1553–1558.
29-Nuutila, A.M., Puupponen-Pimia, R. and Aarni, M. 2003. Comparison of antioxidant
activities of onion and garlic extracts by inhibition of lipid peroxidation and radical
scavenging activity. Food Chem. 81: 485–493.
30-Olga, B., Eija, V. and Kurt, F. 2003. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation
stress: a review. Ann. Bot. 91: 179-194.
31-Pennanen, A., Xue, T. and Hartikainen, H. 2002. Protective role of selenium in plant
subjected to severe UV irradiation stress. J. Appl. Bot. 76: 66−76.
32-Perner, H., Schwarz, D., Krumbein, A. and George, E. 2011. Influence of sulfur supply,
ammonium nitrate ratio, and arbuscular mycorrhizal colonization on growth and composition
of Chinese chive. Sci. Horti. 130: 485–490.
33-Perner, H., Rohn, S., Driemel, G., Batt, N., Schwarz, D., Kroh, L.W. and Schwarz, D. 2008.
Effect of nitrogen species supply and mycorrhizal colonization on organosulfur and phenolic
compounds in onions. J. Agric. Food Chem. 56: 3538–3545.
34-Põldma, P., Moor, U., Tõnutare, T., Herodes, K. and Rebane, R. 2013. Selenium treatment
under field condition affects mineral nutrition, yield and properties of bulb (Allium cepa L.).
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus., 12(6): 167-181.
35-Poldma, P., Tonutaret, T., Viitak, A., Luikt, A. and Moort, U. 2011. Effect of selenium
treatment on mineral nutrition, bulb size and antioxidant properties of garlic (Allium cepa
L.). J. Agric. Food Chem. 59(10): 5498-5503.
36-Prakash, D., Singh, B.N. and Upadhyay, G. 2007. Antioxidant and free radical scavenging
activities of phenols from onion (Allium cepa L.). Food Chem. 102: 1389–1393.
37-Ramos, S.J., Yuan, Y., Faquin, V., Guilherme, L.R.G. and Li, L. 2011. Evaluation of
genotypic variation of broccoli (Brassica oleracea var. italic) in response to selenium
treatment. J. Agri. Food Chem. 59: 3657–3665.
38-Randle, W.M. 2000. Increasing nitrogen concentration in hydroponic solutions affects onion
Flavor and bulb quality. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 125(2): 254–259.
39-Randle, W.M., Kopsell, D.E., Kopsell, D.A. and Snyder, R.L. 1999. Total sulfur and sulfate
accumulation in onion is affected by sulfur fertility. Journal Plant Nutrition. 22: 45-51.
40-Reif, C., Arrigoni, E., Neuweiler, R., Baumgartner, D., Nyström, L. and Richard, F. 2012.
Effect of sulfur and nitrogen fertilization on the content of nutritionally relevant carotenoids
in spinach (Spinacia oleracea) Hurrell. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 60:
58195824.
41-Ríos, J.J., Blasco, B., Cervilla, L.M., Rosales, M.A., Sanchez-Rodriguez, E., Romero, L. and
Ruiz, J.M. 2009. Production and detoxification of H2O2 in lettuce plants exposed to
selenium. Annals of Applied Biol. 154: 107–116.
42-Sady, W., Roz˙ek, S., Leja, M. and Mareczek, A. 1999. Spring cabbage yield and quality as
related to nitrogen fertilizer type and method of fertilizer application. Acta Hort. 506: 77–80.
43-Sae-Lee, N., Kerdchoechuen, O. and Laohakunjit, N. 2012. Chemical qualities and phenolic
compounds of Assam tea after soil drench application of selenium and aluminium. Plant
Soil. 356: 381–393.
44-Saffaryazdi, A., Lahouti, M., Ganjeali, A., and Bayat, H. 2012. Impact of selenium
supplementation on growth and selenium accumulation on spinach (Spinacia oleracea L.)
Plants. Natulae Scientia Biologicae. 4(4): 95-100.
45-Schiavon, M., Acqua, S.D., Mietto, A., Pilon-Smits, E.A.H., Sambo, P., Masi, A. and
Malagoli, M. 2013. Selenium fertilization alters the chemical composition and antioxidant
constituents of tomato (Solanum lycopersicon L.). Journal of Agricultural and Food
Chemistry. 61: 10542−10554.
46-Sharma, S., Bansal, A., Dhillon, S.K. and Dhillon, K.S. 2010. Comparative effects of
selenate and selenite on growth and biochemical composition of rapeseed (Brassica napus
L.). Plant Soil. 329: 339–348.
47-Singleton, V.L. and Rossi, J.A. 1965. Colorimetry of total phenolic with phosphomolydic
phosphotungstic acid reagents. American Journal of Entomology Viticulture. 16: 144-158.
48-Smolen, S., and Sady, W. 2009. The effect of various nitrogen fertilization and foliar
nutrition regimes on the concentrations of sugars, carotenoids and phenolic compounds in
carrot (Daucus carota L.). Scientia Horticulturae. 120: 315–324.
49-Sullivan, D.M., Brown, B.D., Shock, C.C., Horneck, D.A., Stevens, R.G., Pelter, G.Q. and
Feibert, E.B.G. 2001. Nutrient management for onions in the Pacific Northwest. Extension
and Station Communications Oregon State University. 1-28.
50-Teiz, L. and Zeiger, E. 2004. Plant Physiology. 3rd ed. Sinhauer Associates Inc. USA
Tremblay N. 2004. Determining nitrogen requirements from crops characteristics. Benefits
and challenges. Recent Research Development in Agronomy and Horticulture. 1: 157-182.
51-Tranavičienė, T., Šikšnianienė, J.B., Urbonavičiūtė, A., Vagusevičienė, I., Samuolienė, G.,
Duchovskis, P. and Sliesaravičius, A. 2007. Effects of nitrogen fertilizers on wheat
photosynthetic pigment and carbohydrate contents. Biologija., 53(4): 80-85.
52-Tucker, D.E., Allen, D.J. and Ort, D.R. 2004. Control of nitrate reductase by circadian and
diurnal rhythms in tomato. Planta. Berlin., 219(2): 277-285.
53-Yang, J., Meyers, K.J., Heide, J.V.D. and Liu, R.H. 2004. Varietal differences in phenolic
content and antioxidant and antiproliferative activities of onions. J. Agri. Food Chem. 52:
6787-6793.
54-Yassen, A., Safia, A., Adam Sahar, M. and Zaghloul, M. 2011. Impact of nitrogen fertilizer
and foliar Spray of selenium on growth, yield and chemical constituents of potato plants. J.
Appl. Sci. Res. 7(11): 1296.
55-Zhu, Y.G., Yizong, H., Ying, H., Yunxia, L. and Christie, P. 2004. Interaction between
selenium and iodine uptake by spinach (Spinacia oleracea L.) in solution culture. Plant and
Soil., 261: 99-105