امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده:
سابقه و هدف:
گونه‌هاى مهاجم از چالش هاى مهم مدیریتى علف‌های هرز هستند. تشخیص گونه‌های مهاجم در مراحل اولیه می‌تواند در کنترل آنها بسیار مؤثر باشد، اما این تشخیص جز با پایش و دیده بانی منظم امکان پذیر نمی‌باشد. با توجه به قدرت توسعه و پراکنش بسیار بالای گیاهان مهاجم و همچنین دامنه وسیع تحمل به شرایط محیطی مختلف، تهیه نقشه پراکنش این گونه‌ها و تعیین محدوده جغرافیایی پراکنش آنها ضروری بوده و به‌عنوان اساسی‌ترین اقدام در مدیریت تلفیقی آنها محسوب می‌شود.

مواد و روش‌ها: به‌منظور شناسایی مناطق مستعد آلودگی به علف‌های هرز مهاجم کنجد شیطانی(Cleome viscosa L.)، نیلوفر وحشی (Ipomoea purpurea (L.) Roth)، خربزه ‌وحشی ( Cucumis melo L.) ، فرفیون ناجور برگ (L. Euphorbia heterophylla ) و فرفیون خوابیده (Euphorbia maculata L.) در مرحله جوانه‌زنی، ابتدا نیازهای بومشناختی (دماهای کمینه، مطلوب و بیشینه، EC و pH ) در گیاهان فوق با استفاده از منابع موجود تعیین گردید. برای تعیین محدوده متغیرهای محیطی مورد مطالعه در سطح استان گلستان در مرحله جوانه‌زنی علف‌های هرز اشاره شده، از میانگین 10 ساله داده‌های هواشناسی استان استفاده شد. لازم به ذکر است که در این مطالعه ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه، به عنوان ماه‌هایی که امکان جوانه‌زنی بذر این گیاهان در آنها وجود دارد، در نظر گرفته شد. همچنین از داده‌های خام 505 نقطه از اراضی کشاورزی، برای تعیین اسیدیته و شوری خاک استفاده شد. کار فراخوانی لایه‌های اطلاعاتی طبقه‌بندی شده در محیط GIS نسخه 10 انجام شد و در انتها احتمال حضور و عدم حضور هر کدام از گونه‌های گیاهی فوق به صورت مکانی مشخص گردید.

یافته‌ها: نتایج این تحقیق حاکی از آن است که محدوده وسیعی از استان گلستان به ترتیب با 790325، 772884 و 708968 هکتار مستعد هجوم گونه‌های کنجد شیطانی، خربزه وحشی و فرفیون خوابیده است. از لحاظ درجه اهمیت گونه فرفیون ناجور برگ در رتبه دوم قرار گرفته (مناطق مستعد: 583700 هکتار و مناطق غیرمستعد: 225025 هکتار). در این گونه دما و شوری به عنوان مهمترین عوامل محدودیت پراکنش این علف هرز تعیین شد. در زمینه پراکنش وسیع گونه نیلوفر وحشی معرفی شده در استان نگرانی خاصی وجود ندارد زیرا بررسی نقشهها نشان می دهد که از نظرتوزیع جغرافیایی در محدوده مورد مطالعه، از نظر EC و دمای مطلوب، هیچ محدودیتی برای جوانه‌زنی و استقرار این گیاه وجود ندارد. اما از نظر pH مانع مهمی در افزایش دامنه پراکنش این گیاه در استان وجود دارد (مناطق مستعد: 9887 هکتار و مناطق غیرمستعد: 798838 هکتار).

نتیجه گیری: از این رو، لازم است سه گونه اول در اولویت‌های تحقیقاتی و مدیریتی قرار گیرند تا از پراکنش وسیع در سطح استان و حتی سایر استان های کشور جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The feasibility of some invasive weeds presence in Golestan province

نویسندگان [English]

  • Hossein Kazemi 2
  • Bahnam Kamkar 3
2 Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Background and objective:
Invasive species are one of the most important weed management challenges and diagnosis of these plants in early stages can be very effective for their control. This diagnosis is not possible except by regular monitoring. The map preparation of spatial distribution of invasive species and their Geographic distribution range is necessary due to the development power and very high distribution of invasive plants as well as a wide range tolerance of these plants to different environmental conditions and it can be considered as the most important performance in integrated pest management.

Material and method:In order to identification of the susceptible areas for invasive weeds, such as Spurge (Euphorbia heterophylla L. and Euphorbia maculata L.), Morning glory (Ipomoea purpurea (L.) Roth), Wild melon (Cucumis melo L.) and Asian spiderflower (Cleome viscose L.), the ecological requirements (Minimum, optimum and maximum temperatures, EC, pH) of these plants were determined by using the available resources. In order to determine the range of studied environmental variables, used of a 10-year average of the weather data of the province. It should be noted that in this study, the May, June and July months were considered as the months in which seed germination of these plants were possible. Also, acidity and soil salinity determined by data of 505 points of agricultural land in Golestan province. Recalling the classified information layers was performed by GIS software (version 10). Finally, the possibility of the presence or absence of each the above plant species were spatially determined.

Results: The results of this research indicated that wide range of Golestan province were susceptible to invasion by species such as Cucumis melo L., Cleome viscosa L. and Euphorbia maculata L. with 790325, 772884 and 708968 ha-1, respectively. In terms of degree of importance, Euphorbia heterophylla L. was placed in second rank (susceptible areas: 583700 ha-1 and unsusceptible areas: 225025 ha-1). In this species temperature and salinity were the major limitation factor for distribution. There was not particular concern about wide distribution the species of introduced morning glory in this province. Because distribution maps indicated that there were no limitations regarding temperatures and EC for germination and establishment of this weed through the Golestan Province. But regarding pH, there is a major in increasing distribution extent in the province rank (susceptible areas: 9887 ha-1 and unsusceptible areas: 798838 ha-1).

Conclusion: Therefore, it is necessary that the first three species be considered as management and research priorities in the province and management should be directed toward measures to prevent them spread in the province and even other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asian spiderflower
  • Morning glory
  • Spurge
  • Wild melon. Golestan province