ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار گروه بیماری شناسی گیاهی، بانک ژن گیاهی ملی ایران

3 دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی، بانک ژن گیاهی ملی ایران

چکیده

به منظور تعیین سطوح مقاومت ومناسب‌ترین ژنوتیپ سیب زمینی به بیماری لکه موجی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار در بانک ژن گیاهی ملی ایران در سالهای 88-1387 به اجرا گذاشته شد. فاکتورها شامل بیمارگر قارچیA. alternata و A. tenuissima و شش ژنوتیپ سیب زمینی شامل پیکاسو، مارفونا، دیتا، آگریا، کاسموس و آرمیدا بودند. نتایج تجزیه واریانس در ارزیابی درون شیشه‌ای و گلخانه‌ای نشان داد که اثر بیمارگرها، ژنوتیپ‌ها و اثر متقابل آنها معنی دار بود. در ارزیابی درون شیشه‌ای، علائم هر دو بیمارگر در روز دوم شروع و تا روز ششم ادامه داشت. بر اساس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری برای بیمارگر A.alternata ژنوتیپ کاسموس در سطح پایینتری از آگریا (شاهد حساس) قرار داشت، حال آنکه پیکاسو و مارفونا با دیتا (شاهد مقاوم) در گروه مقاوم قرار گرفتند. با استفاده از بیمارگر A. tenuissima نیز کاسموس حساس و تنها پیکاسو در گروه مقاوم قرار گرفت. در روش گلخانه‌ای علائم در روز‌ سوم شروع و تا روز بیستم ادامه یافت. در این ارزیابی با استفاده از هر دو ایزوله قارچی، کاسموس در سطح حساس و پیکاسو در سطح مقاوم قرار گرفتند. در ارزیابی درون شیشه‌ای وگلخانه‌ای، آرمیدا هیچگونه علائم بیماری از خود نشان نداد که می‌توان آن را بعد از آزمایشات مزرعه‌ای به عنوان ژنوتیپ مصون از بیماری معرفی کرد. از آنجائیکه نتایج ارزیابی مقاومت در هر دو شرایط درون شیشه‌ای و گلخانه‌ای کاملاً مشابه بود، می‌توان ادعا نمود که دسته بندی ژنوتیپ‌ها به مقاوم و حساس در این مطالعه دارای اعتبار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of resistance six potato genotypes to early blight disease caused by the pathogenic fungus Alternaria tenuissima and Alternaria allternata under in vitro and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mirkarimi 1
  • ahmad abasimoghadam 2
  • javad mozafari 3
1 PhD student in Plant Breeding, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch.
2 Assistant Professor, Department of Plant Pathology, National Plant Gene Bank
3 Associate Professor, Department of Plant Pathology, National Plant Gene Bank
چکیده [English]

In order to determine the resistance levels and the most suitable potato genotypes to the early blight,
an experiment was conducted in a completely randomized factorial design with three replications, in National Plant Gene Bank of Iran during 2007-2008. Factors included pathogenic fungus, A. tenuissima and A. alternata and six potato genotypes, Picasso, Marfona, Delta, Agria, Cosmos and Armida. Analysis of variance, in vitro and greenhouse evaluation showed that there were significant between pathogen, genotype and their interactions. In vitro evaluation, symptoms appeared after the second day and continued until the sixth day. Based on area under the disease progress curve for pathogenic A. alternata, Cosmos genotype had a lower level of Agria (susceptible control), while Picasso and Marfona with Delta (resistant control) were resistant patients.With the pathogenic A. tenuissima, Cosmos was sensitive, and only Picasso was resistant patient.The method greenhouse, symptoms began on the third day and it lasted until the twentieth day. In this evaluation, using both fungal isolates, Cosmos was sensitive level and Picasso was resistant level. In vitro and greenhouse assessment, Armida not show any signs of disease, it may be referred to as a genotype-immune disease, after field testing. Since, the results of the assessment of resistance was generally similar in both in vitro and greenhouse conditions, it can be argued that this study is validated by classifying genotypes to resistant and susceptible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Area under disease progress curves
  • wave spots
  • pathogenesis
  • Resistance