تأثیر نوع پایه بر میزان کلروفیل و غلظت عناصر معدنی برگ اورلاندو تانجلو

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در این پژوهش تأثیر چهار پایه مرکبات شامل نارنج (Citrus aurantium)، بکرائی (C. reticulate × C. aurantium)، لیموآب (C. aurantifolia) و ولکامرلمون (C. volkameriana) بر میزان کلروفیل و غلظت عناصر معدنی (ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، روی، مس، منگنز، کلر و بور) برگ اورلاندو تانجلو رشدیافته در گلدان‌های دارای خاک آهکی در گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج نوع پایه تأثیر معنی‌دار بر میزان کلروفیل برگ داشت و بیش‌ترین میزان کلروفیل روی پایه نارنج به‌دست آمد. به غیر از کلسیم، منیزیم، مس و بور غلظت سایر عناصر تحت‌تأثیر نوع پایه در برگ اختلاف معنی‌دار داشت. غلظت ازت و کلسیم روی همه پایه‌ها و منگنز تنها روی پایه لیموآب کم‌تر از حد مطلوب و غلظت مس و کلر روی تمام پایه‌ها زیادتر از حد مطلوب بود. پایه نارنج بالاترین غلظت کلر و پایه ولکامرلمون بالاترین غلظت سدیم را در برگ داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different citrus rootstocks on Orlando Tangelo leaf chlorophyll content and mineral element concentrations

چکیده [English]

In this study, the effect of four citrus rootstocks {sour orange
(Citrus aurantium), Bakraeii (C. reticulata × C. aurantium, Mexican lime
(C. aurantifolia) and Volkamerlemon (C. volkameriana)} on Orlando Tangelo leaf chlorophyll content and mineral element concentrations (N, P, K, Ca, Na, Mg, Fe, Zn, Mn, Cl, Cu, and B) have been evaluated in completely randomized design with four replications. Budded Orlando Tangelo on above rootstocks were grown in pots containing calcareous soil (pH=8.2) in greenhouse. Results showed that rootstocks had significant effect on leaf chlorophyll content. Highest chlorophyll content was on sour orange rootstock. Rootstock types had significant effect on leaf mineral concentrations except of Ca, Mg, Cu and B. Leaf N and Ca concentrations on all rootstocks and Mn only on Mexican lime rootstock was lower than optimum range. Leaf Cl and Cu concentrations was higher than optimum range on all rootstocks. Scions on sour orange had highest Cl concentration and Na concentration was the highest on Volkamer lemon rootstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus
  • Rootstocks
  • Orlando tangelo
  • chlorophyll
  • Mineral elements