فرایند پذیرش مقالات

همه مقالات ارسالی در ابتدا توسط سردبیر و مدیر داخلی بررسی می شوند. پس از تائید اولیه برای سه داور متخصص ارسال می گردد. اگر نظر دو داور منفی باشد در اینجا ارزیابی مقاله به پایان رسیده و مقاله مذکور رد خواهد شد. اما چنانچه  نظر حداقل 2 داور مثبت باشد، فایلهای داوری شده مقاله  جهت انجام اصلاحات به نویسنده ارسال می گردد  و نویسنده موظف است طی حداکثر 15 روز نسخه نهایی مقاله اصلاح شده به همراه نامه جوابیه به دواران را در سایت بارگذاری نمایید. سپس مقاله به داور نهایی جهت ارزیابی نهایی ارسال می شود. چنانچه نظر داور نهایی جهت پذیرش مثبت باشد روند بررسی مقاله به اتمام رسیده و نامه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر خواهد شد. در این زمان نویسنده مسئول بایستی هزینه چاپ را به صورت الکترونیک واریز نماید. پس از انجام این مرحله مقاله در نوبت چاپ قرار می گیرد و پس از تایید نهایی توسط اعضای هیات تحریریه منتشر خواهد شد.کل این فرایند یعنی از ارسال مقاله تا ارسال نامه پذیرش یا عدم پذیرش مقاله, حدودا بین 5 تا 6 ماه زمان نیاز دارد.