نویسنده = سید علیرضا موحدی نائینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مکانی توزیع پتاسیم خاک با صفات رشدی و عملکرد گندم دیم

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 261-276

مانیا یوسفی؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ حسینعلی شمس آبادی