نویسنده = بهروز گلعین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-96

10.22069/jopp.2017.9336.1892

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز گلعین؛ عاطفه صبوری


2. بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 165-178

هاجر عابدین پور؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهروز گلعین