شماره جاری: دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-298 
5. تاثیر نوع پایه بر نشانگرهای مورفولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به تنش شوری در بادام رقم شاهرود-12

صفحه 79-95

طاهر سقلی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی؛ علی مومن پور


6. بررسی تنوع ریخت شناختی بعضی از ژنوتیپ‌‌های زیتون منطقه گرگان

صفحه 97-113

سمیه ابراهیم نیا؛ اسماعیل سیفی؛ خدایار همتی؛ حسین فریدونی


7. ارزیابی تعادل تغذیه‌ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 115-130

آرزو احمدزاده چالشتری؛ ابراهیم پناهپور؛ رامین ایرانی پور؛ عبدالامیر معزی


8. کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

صفحه 131-147

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه