بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

3 دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ¬های امید بخش گندم نان زمستانه در شرایط آبی، همچنین تعیین ارتباط این خصوصیات با عملکرد دانه، تعداد 15 ژنوتیپ پیشرفته گندم همراه با سه رقم متداول منطقه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 1390-1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خیرآباد زنجان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از نظر صفات وزن هزاردانه، تعداد روز تا ظهور سنبله، شاخص برداشت و تعداد دانه در سنبله ساقه اصلی، عملکرد دانه، طول سنبله اصلی و وزن دانه در سنبله اختلاف معنی‌داری وجود دارد. در شرایط آبیاری همبستگی مثبت و معنی‌داری بین عملکرد دانه با صفت ارتفاع بوته (*70/0=r) و وزن دانه در سنبله (*59/0=r) وجود داشته، در حالی که عملکرد دانه دارای همبستگی منفی و معنی‌داری با تعداد پنجۀ بارور (**73/0- =r) بود. تجزیه علیت نشان داد که صفات شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد روز تا ظهور سنبله دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه بودند. در مجموع لاین شماره 4(Col No.3625//Alamoot) دارای بالاترین عملکرد دانه (7997 کیلوگرم در هکتار) نسبت به سایر لاین‌ها بود. این لاین براساس نتایج حاصله پرمحصول¬ترین لاین تحت شرایط آبیاری انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of agronomic traits and yield of wheat promising genotypes in Zanjan region

نویسندگان [English]

  • Payam Aslani 1
  • ali faramarzi 1
  • masoud kamel-sheykhrajeh 2
  • hamid bagheri 3
چکیده [English]

To investigate the yield and agronomic traits of winter bread wheat genotypes in irrigating condition and also to determine the relationship of these traits with grain yield, 15 advanced genotypes of wheat along with three conventional cultivars where studied using randomized complete block design in three replications in 2010 growing season at Kheyr-Abad Agricultural Research Station. The analysis of variance showed that there are significant differences between genotypes in thousand kernel weight, days to heading, harvest index, the number of grains in spike, grain yield, main spike length and seed weight in spike. There was significant and positive correlation among grain yield with plant height (r= 0.70) and the seed weight in spike (r =0.59) in irrigating condition, while there was negative and significant correlation between the grain yield and the number of fertile tillers (r2= -0.73). Path analysis in irrigating condition showed that the harvest index, the number of spikes per m2 and days to heading had the greatest positive effect on the grain yield. On the whole, line number 4 (Col No.3625//Alamoot) have the most yield (7997 Kg/ha) compared to other lines. This line was selected as the most productive at irrigating condition according to obtained results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphophysiologic traits
  • breed wheat
  • genetic diversity
  • Early maturity