دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، پاییز 1391 
1. بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان

صفحه 1-16

پیام اصلانی؛ علی فرامرزی؛ مسعود کامل شیخ رجه؛ حمید باقری