ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 دانگشاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت تغذیة نیتروژنی مزارع گندم درگرگان در سال زراعی 86- 85 به اجرا درآمد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین عملکرد مادۀ خشک در 16 مزرعه در طول فصل رشد از 38/0 (در ابتدای پنجه زنی) تا 51/12 (در رسیدگی برداشت) تن در هکتار متغیر بود. غلظت نیتروژن در مادة خشک گیاهی مزارع مورد مطالعه در ابتدای پنجه زنی 09/3 ، میانۀ پنجه‏زنی 60/2، ساقه رفتن 62/1، آبستنی 56/1، اوایل آبکی شدن دانه 14/1 و در رسیدگی برداشت 08/1 درصد بود. این نتایج حاکی از بیش‏ترین کاهش غلظت واقعی نیتروژن در مرحلۀ ساقه‏رفتن و همچنین کاهش مستمر غلظت واقعی نیتروژن با پیشرفت نمو گیاه است. غلظت واقعی نیتروژن در تمام مراحل نمو به طور قابل ملاحظه‏یی از غلظت بحرانی نیتروژن در مادة خشک گیاهی کوچک‏تر بود؛ میانگین غلظت بحرانی نیتروژن مزارع در ابتدای پنجه زنی 38/4، میانۀ پنجه‏زنی 33/4، ساقه رفتن 88/2، آبستنی 32/2، اوایل آبکی شدن دانه 95/1 و در رسیدگی برداشت 72/1 درصد بود. بنابراین، میانگین NNI در 16 مزرعۀ مورد بررسی در تمام مراحل نمو کمتر از مطلوب (1=NNI) بود؛ میانگین NNI در ابتدای پنجه زنی 71/0، میانۀ پنجه زنی 59/0، ساقه رفتن 57/0، آبستنی 68/0 ، اوایل آبکی شدن دانه 59/0 و بالاخره در رسیدگی برداشت 61/0 برآورد گردید. این نتایج حاکی از نامطلوب بودن (1>NNI ) تغذیۀ نیتروژنی مزارع گندم در گرگان در تمام مراحل نمو و در نتیجه محدود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Nitrogen Nutrition Index of Wheat Fields in Gorgan

چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the N nutrition status of 16 selected wheat fields in Gorgan during 2006-2007 growing season. Based on the obtained results, dry matter yields of fields were varied from 0.38 ton ha- at the beginning tillering to 12.51 ton ha- at the harvesting maturity. The mean of N concentrations (%) in plant dry matter were 3.09 at beginning tillering, 2.60 at complete tillering, 1.62 at at stem elongation, 1.56 at boot stage, 1.14 at the beginning watery ripe stage and 1.08 at harvesting maturity. These results indicate that the most reduction in N concentration occurred in stem elongation stage, and that N concentration in plant dry matter decreased as plants developed. Actual N concentrations in dry matter were substantially less than critical N concentrations at all development stages; The means of critical N concentrations at above mentioned development stages were 4.38, 4.33, 2.88, 2.32, 1.95 and 1.72, respectively. Then, the means NNI for 16 wheat fields were very lower than optimum (NNI=1) at all development stages; 0.71 at beginning tillering, 0.59 at complete tillering, 0.57 at stem elongation, 0.68 at boot stage, 0.59 at the beginning watery ripe stage and 0.61 at harvesting maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat
  • Nitrogen nutrition index
  • critical nitrogen concentration
  • Dry matter yield