تاثیر اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانس‎های گیاهی بر کیفیت و عمر گل‎جایی گل بریده میخک رقم ‘کانو’ در دماهای مختلف

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 دانشگاه ولی عصر (عج)- دانشکده کشاورزی

چکیده

در پژوهش حاضر اثرات تیمارهای اسید سالیسیلیک (100 و 200 میلی‎گرم در لیتر) و اسید جاسمونیک (25 و 50 میلی‎گرم در لیتر از منبع متیل جاسمونات) به صورت کوتاه مدت و تیمارهای تیمول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر)، منتول (75 و 125 میلی‎گرم در لیتر) و اوژنول (50 و 100 میلی‎گرم در لیتر) به صورت بلند مدت (استاندارد) برای حفظ کیفیت و افزایش عمر گل‎جایی گل بریده میخک در دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار بررسی شد. تیمار شاهد و تمام محلول‎های نگهدارنده حاوی ساکارز 4 درصد بودند. محیط نگهداری‎ شامل دمای2 ±25 درجه سانتی‎گراد و رطوبت نسبی 60-55 درصد و دمای 1±3 درجه‎ سانتی‎گراد و رطوبت نسبی 85-80 درصد بود. نتایج دمای C˚2±25 نشان داد بیشترین کیفیت و عمر گل‎جایی مربوط به متیل جاسمونات 50 میلی‎گرم در لیتر (11روز) و بعد از آن متیل جاسمونات 25 میلی گرم در لیتر (66/10 روز) در مقایسه با شاهد (9 روز) به دست آمد، همچنین این تیمار با افزایش جذب محلول، قطر گل را نیز افزایش، و پژمردگی گلبرگ را به تاخیر انداخت. نتایج دمای C˚1±3 نشان داد که بیشترین عمر گل‎جایی در گل‎های تیمار شده با منتول 125 میلی‎گرم در لیتر (03/70 روز) و پس از آن اوژنول 100 میلی‎گرم در لیتر (5/68) و منتول 75 میلی‎گرم در لیتر (66) در مقایسه با شاهد (62 روز)، به دست آمد. این تیمارها در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها، پژمردگی گلبرگ را کاهش، مواد جامد محلول گلبرگ، قطر گل و عمر گل‎ را افزایش دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of salicylic acid, methyl jasmonate and some essential oils on quality and vase-life of carnation (Dianthus caryophyllus cv. Cano) cut flower in different temperatures

نویسندگان [English]

  • maryam hashemi 1
  • seyed hossein mirdehghan 2
1 vali ase university of rafsanjan
2 vali asr university of rafsanjan- faculty of agriculture
چکیده [English]

In this research, the effects of pulsing application of preservative solutions containing salicylic acid (100 and 200 mg/L) and methyl jasmonate (25 and 50 mg/L) and long period application of preservative solutions containing thymol (75 and 125 mg/L), menthol (75 and 125 mg/L) and eugenol (50 and 100 mg/L) on the maintain quality and extend vase-life of carnation cut flowers two tests were evaluated based on completely randomized design in four replication. Sucrose was added to all solutions at 4% and distilled water plus 4% sucrose used as control treatment. Meanwhile, the cut flowers were also kept at conditions of 25±2 ºC with air humidity (RH) of 50-55% and 3±1 ºC with RH of 80-85%. The results revealed that at the conditions of in 25±2 ºC the highest vase- life of 11 days and 10.66 days was obtained with methyl jasmonate 50 and 25 mg/L, respectively. These treatments also increased flower diameter, absorption of preservative solution and delayed petal wilting. The result indicated that with 3±1 ºC In Comparison with control (62 days), the highest vase- life of 70/03 days, 68/5 and 65/81 days were obtained in menthol 125,eugenol 100 and menthol 75 Mg/L, respectively. These treatments reduced petal wilting and increased total soluble solids, flower diameter and vase life compared to control and all other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eugenol
  • Menthol
  • Plant growth regulators
  • preservative solution
  • Vascular blockage