دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-202 
10. بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill)

صفحه 191-202

سعید دقیقی؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی نخعی؛ مهدی جهانی؛ سعید ملک زاده شفارودی