اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه گیلان

3 عضو هیات علمی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

با هدف بررسی نقش سدیم نیتروپروساید در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش شوری در گیاهچه‌های جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح 1/0 و 2/0 میلی‌مول سدیم نیتروپروساید (SNP) به‌عنوان دهنده نیتریک‌اکساید (NO) و آب مقطر به‌عنوان شاهد و دو سطح شوری (صفر و 300 میلی‌مول نمک کلرید‌سدیم) بودند. در روز هفتم پس از اعمال تیمارها، فعالیت آنزیم‌های سوپر‌اکسید‌دیسموتاز (SOD)، پراکسیداز POD))، کاتالاز (CAT)، آسکوربات پراکسیداز ((APX و پلی‌فنل‌اکسیداز (PPO)، پراکسیده‌شدن لیپیدها و اکسیداسیون پروتئین‌های برگ‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که در تیمار 1/0 میلی‌مول SNP و در شرایط شور، آنزیم‌های POD و CAT به‌ترتیب با 07/7 و 6/17 میکرومول بر گرم بافت تازه در دقیقه بیشترین فعالیت را داشته‌اند. اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیمAPX معنی‌دار نبود با این‌حال، بیشترین فعالیت دو آنزیمSOD و APX، در تیمار 1/0 میلی‌مول SNP به‌دست آمد. همچنین، NO تأثیر معنی‌داری بر فعالیت آنزیم PPO نداشت. علاوه بر‌این، استفاده از NO خارجی به‌عنوان یک آنتی‌اکسیدان، پراکسیده شدن لیپیدهای غشا را کاهش داد و سبب تأخیر در تجزیه پروتئین‌ها شد. در‌کل، به‌نظر می‌رسد که غلظت 1/0 میلی‌مولار نیتریک‌اکساید، بهترین غلظت برای گیاهچه‌های جو در شوری شدید است که می‌تواند با تأثیر بر سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی گیاه، سبب کاهش اثرات نامطلوب تنش و افزایش احتمالی تحمل گیاهچه‌‌ها در شرایط شور شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sodium nitroprusside (SNP) on some biochemical characteristics of barley seedlings (Hordeum vulgare L. cv. Sahra) under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Mohsen Zavareh 1
  • samaneh Asadi-Sanam 2
  • Hemmatollah Pirdashti 3
  • Abuzar Hashempour 2
1 University of Guilan
چکیده [English]

To find out the effect of sodium nitroprusside (SNP) in reducing oxidative damage induced by salinity stress in barley seedlings, a CRD based factorial experiment with three replications was conducted in Agronomy Laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, in 2012. The experimental design consisted of two SNP levels (0.1 and 0.2 mM SNP; as nitric oxide (NO) donor) and two amount of NaCl (0 as control and 300 mM NaCl). Seven days after the onset of the experiment, Superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POD), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX) and polyphenol oxidase (PPO) activities, lipid peroxidation (MDA) and oxidation of proteins content in leaves were measured. Results revealed that the highest POD (7.07 μM g-1 FW. Min.) and CAT (17.6 μM g-1 FW. Min.) activity was related to the treatment SNP0.1 in saline condition. No significant effect of salinity stress was seen on APX enzyme activity; however, highest of the SOD and APX activity was attained in SNP0.1. No significant effect of NO treatment was seen on PPO enzyme. Exogenous NO, as an antioxidant, also reduced peroxidation of membrane lipids (MDA) and delayed the oxidation of proteins. Overall, it seems that the concentration of 0.1 mM NO is the best concentration for barley seedlings under saline conditions which could increase resistance seedlings through the reduction salinity stress adverse effects by influence on the plant antioxidant defense system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitric oxide
  • Antioxidant enzymes
  • malondialdehyde
  • Protein