تاثیر رژیم های رطوبتی خاک در شرایط کنترل شده روی خصوصیات رشدی و زیست توده گونه های نعناع

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 استاد دانشگاه

چکیده

کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا بر رشد و تولید گیاهان دارویی و معطر بخصوص گیاهان جنس نعناع تاثیر می گذارد. به منظور بررسی واکنش گونه های نعناع به تنش کم آبی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه گونه نعناع (نعناع فلفلی ‘Mentha×piperita’، پونه ‘Mentha longifolia’و سوسن ‘Mentha spicata’) بودند که در معرض چهار رژیم رطوبتی خاک (100 (شاهد)، 80، 60 و40 درصد ظرفیت زراعی خاک) قرار گرفتند. در این آزمایش سطح سبز گونه ی سوسن در تیمار شاهد، 50 درصد بیش تر از تیمار 80 درصد ظرفیت زراعی بود، در حالیکه در شرایط مشابه در دو گونه ی پونه و نعناع فلفلی مقدار آن به ترتیب بیش از 5/2 و 2 برابر بوده است. از نظر نسبت وزن خشک اندام های هوایی به زیرزمینی در گونه ی سوسن تفاوت معنی داری بین سطوح شاهد و 80 درصد ظرفیت زراعی مشاهده نشد، اما در دو گونه ی پونه و نعناع فلفلی این صفت در تیمار شاهد به طور معنی داری بیشتر از (50 درصد) تیمار 80 درصد ظرفیت زراعی بود. نتایج نشان داد که کاهش رطوبت خاک به کمتر از تیمار شاهد (100 درصد ظرفیت زراعی) منجر به کاهش معنی دار تمام صفات در هر سه گونه ی مورد مطالعه شد، اما دو گونه ی نعناع فلفلی و پونه به کاهش رطوبت خاک طی فصل رشد حساس تر از گونه ی سوسن بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Soil Moisture Regimes Under Controlled Conditions on Growth and Biomass in Mentha Species

چکیده [English]

Shortage of water in arid and semiarid regions of the world can reduce growth and production of medicinal and aromatic plants, especially Mentha species. In order to evaluate response of mint species to water deficit stress, an experiment was carried out using a completely factorial-randomized design with five replications at College of Agriculturae, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The factors studied included three mint species (peppermint ‘Mentha×piperita’, wildmint ‘Mentha longifolia’, spearmint ‘Mentha spicata’) that were exposed to four levels of irrigation treatments (control (100%), 80%, 60% and 40% of field capacity (FC)). in this study in 100% of FC spearmint’ green area was 50% more than 80% of FC, while in wildmint and peppermint mentioned parameter in control treatment were 2.5 and 2 times more than 80% of FC, respectively. However no difference observed between 100 and 80% of FC on aboveground to underground dry matter ratio in spearmint, but this parameter in control treatment of wildmint and peppermint were 50% more than 80% of FC. Results showed that growth of all three species were significantly decreased when soil moisture reduced to lower than 100 of FC, but peppermint and wildmint were more sensitive than spearmint to depletion of soil water during growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentha piperita
  • Mentha spicata
  • soil moisture
  • underground dry matter