تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد چای در شرایط آبیاری تکمیلی و دیم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات چای کشور

چکیده

به منظور بررسی تغییرات عملکرد و اجزای آن در بوته‌های بالغ گیاه چای تحت تاثیر تیمارهای مختلف کود نیتروژن و آبیاری، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات چای فومن استان گیلان طی سال‌های 1387 تا 1389 اجرا شد. در این تحقیق از سیستم آبیاری بارانی تک‌شاخه‌ای و طرح آزمایشی کرت‌های خرد‌شده نواری در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، استفاده گردید. شش سطح نیتروژن صفر، 100، 200، 300 ، 400 و 500 کیلوگرم نیتروژن در هکتار (از منبع کود اوره) به‌عنوان عامل اصلی و پنج سطح آبیاری شامل آبیاری کامل (I4)، آبیاری ناقص (I1، I2 و I3) و سطح بدون آبیاری (I0) به‌عنوان عامل فرعی در چهار تکرار قرار داده شدند. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی بارانی و مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تعداد شاخساره قابل برداشت در ماه‌های کم‌آبی و کل دوره رشد می‌شوند. آبیاری کامل (3424 متر مکعب) همراه با مصرف نیتروژن کمتر سبب افزایش ماده خشک شاخساره‌های چای گردید. بیشترین میزان عملکرد (3928 کیلوگرم چای ساخته‌شده در هکتار) با مصرف 200 تا 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در شرایط آبیاری کامل و کمترین میزان عملکرد (788 کیلوگرم در هکتار) در وضعیت بدون آبیاری (تنش آبی) و مصرف کود به‌دست آمد. مصرف 100 تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث تولید بیشترین میزان عملکرد برابر 1672 کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nitrogen fertilizer on tea yield and yield components in supplemental irrigation and rainfed conditions

نویسنده [English]

  • kourosh majd salimi
TEA RESEARCH INSTITUTE
چکیده [English]

In order to investigate the effect of nitrogen fertilizer on tea yield and yield components in supplemental irrigation and rain fed conditions an experiment was conducted at Feshalam Tea research station in Fouman (Guilan) during (2008-2010). In this study, line-source irrigation technique and the strip plot experiment on randomized complete block design was used. Six levels of nitrogen, zero, 100, 200, 300, 400 and 500 kg ha-1 (N0 to N5) from urea as the main plots and five contiguous irrigation levels consist of full irrigation (I4), deficit irrigation (I1, I2, I3) and no-irrigation (I0) in four replications as sub-plots were arranged. The results showed that supplementary sprinkler irrigation and nitrogen fertilizer increased the number of harvested shoots in the months of water shortage during growing season. Full irrigation (3424 m3) with less nitrogen uptake increased dry matter of tea shoots. The highest yield (3928 kg ha-1 of made tea) was obtained with consumption of 200 to 300 kg N ha-1 under full irrigation condition and the lowest yield (788 kg ha-1 without irrigation and fertilizer. Application of 100 to 200 kg N ha-1 produced the highest yield (1672 kg ha-1) in rainfed conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen fertilizer
  • Sprinkler Irrigation
  • Tea yield
  • Water stress