مجله پژوهش‌های تولید گیاهی (JOPP) - واژه نامه اختصاصی