مقایسه تغذیه رز بریدنی (Rosa hybryda L. cv. Grain Bdprex) با کود آمونیوم به روش کلتان و نیترات در کشت خاکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری-دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشیار-دانشگاه ولی عصر رفسنجان

3 کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت

چکیده

کودهای نیتروژنه یکی از مهمترین عوامل تغذیه ای تأثیر گذار بر تولید در گلخانه‎های گل رز می‎باشند. نیترات و آمونیوم، منابع عمده‌ی نیتروژن معدنی هستند که به وسیله ریشه‌های گیاهان‌ عالی جذب می‌شوند. گیاهان می‌توانند یون‌های نیترات و آمونیوم را جذب کنند اما، بسیاری از گونه‌ها قادر نیستند با آمونیوم به عنوان تنها منبع نیتروژن رشد بهینه‌ای داشته باشند. شکل و نحوه کاربرد این کودها نه تنها بر جذب خود نیتروژن بلکه بر جذب سایر عناصر نیز تأثیر می‌گذارند. در این پژوهش اثر شکل نیتروژن و کاربرد اسید سولفوریک بر رشد و جذب برخی از عناصر غذایی توسط گیاه رز رقم گرین بدپرکس مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به قلیایی بودن خاک در اکثر نقاط ایران، اهداف این پژوهش تعیین بهترین نوع کود و روش کاربرد برای این مناطق و افزایش جذب عناصر توسط گیاه و توصیه کاربردی آن برای تولید کنندگان گل رز می‎باشد.آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل کود آلی+ اسید سولفوریک+سولفات آمونیوم، کود آلی+ اسید سولفوریک+ نیترات کلسیم، کود آلی+ نیترات کلسیم+ آب مقطر، کود آلی+ سولفات آمونیم+ آب مقطر و تیمار شاهد (بدون کود و یا اسید+ آب مقطر) بود. گیاهان مورد آزمایش شامل بوته‎های گل 3 ساله رز هلندی سرخ رقم گرین بدپرکس (Grian Bdprex) بود. آبیاری گیاهان چهار روز یکبار و خاک مورد استفاده از نوع لومی رسی بود. نتایج نشان داد که کوددهی به روش کلتان که تلفیقی از کاربرد کودهای آلی همراه با آمونیوم و اسید سولفوریک است، در خاک مورد آزمایش با pH بالا سبب افزایش رشد رویشی گیاه (وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک ساقه و وزن تر و خشک ریشه، طول ساقه گل)، قطر گل، عمر گلجایی، کلروفیل a، کاروتنوئیدها و افزایش غلظت نیتروژن، پتاسیم و آهن و نیز کاهش غلظت روی در گیاه شد. به طور مثال در ارتباط با وزن خشک برگ در تیمار نیترات کلسیم با اسید نسبت به گیاهان شاهد 85 درصد افزایش مشاهده گردید. کاربرد کود نیتراتی نیز همراه با اسید در مقایسه با کودهای نیتراتی به تنهایی سبب افزایش رشد رویشی، کیفیت گل و افزایش غلظت آهن، نیتروژن و پتاسیم برگ شد ولی غلظت روی را کاهش داد. از این آزمایش نتیجه‌گیری شد که با توجه به تأثیر مثبت استفاده از روش کلتان بر رشد، غلظت عناصر غذایی، کلروفیلa، عملکرد و همچنین عمر گلجایی گل‎های شاخه بریدنی، این روش کوددهی می‌تواند در پرورش گل رز به ویژه در خاک‌های آهکی با pH بالا بکار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The feeding rose flower (Rosa hybrid L. cv. Grian Bdprex) with Ammonium Fertilizers by Cultan method compared with nitrate fed plants

نویسندگان [English]

  • Vahed Bagheri 1
  • Hamid Reza Roosta 2
  • Fatemeh Mohsenzdeh 3
چکیده [English]

Nitrogen fertilizers are one of the most important factors in the production of greenhouse rose flower. Nitrate and ammonium are main mineral nitrogen sources, that can be absorbed by higher plants roots. Plants can absorb both nitrate and ammonium ions, but some of species are not able to have an optimum growth with ammonium as a sole nitrogen source. The form and application of fertilizers not only affect nitrogen uptake but also improve the absorption of other nutrients. In this research, the effect of form of nitrogen and application of sulfuric acid on growth and some nutrient elements absorption was investigated by rose plants ( Rosa hybrid L. cv. Grian Bdprex). With attention to alkalinity soil in most of agricultural area in Iran, aims of this research was determination of the best fertilizer and its application method for this area and increasing of elements absorption by plant and practical recommendation for rose producers. The experiment was carried out as completely randomized design with 5 treatments and 4 replications. Treatments were organic fertilizer + sulfuric acid + ammonium sulfate, organic fertilizer + sulfuric acid + calcium nitrate, organic fertilizer + calcium nitrate + distilled water, organic fertilizer + ammonium sulfate + distilled water and control (without fertilizer or acid + water). Examined plants were 3-years-old rose cv Grian Bdprex. Plants irrigated every 4 days and used soil was clay loam. The results showed that, nutrition with Cultan method that was combination of organic fertilizers, ammonium, and sulfuric acid, in soil with high pH, led to an increase in vegetative growth (leaf fresh and dry weight, flower fresh and dry weight, stem fresh and dry weight, root fresh and dry weight, flower stem length) flower diameter, vise life, chlorophyll a, carotenoids and nitrogen, potassium and iron elements concentrations, and a decrease in zinc concentration in the plant. For instance, 85 percent increase was observed in leaf dry weight at nitrate calcium + acid treated plants compared to control. Application of nitrate fertilizer with acid in comparison with nitrate fertilizer increased vegetative growth, flower quality, iron, nitrogen and potassium elements concentration, but decreased Zn element concentration. Therefore, we concluded that due to positive effect of Cultan method on growth, nutrient concentration, chlorophyll a, rose flower yield, and vase life of cut flowers, this method could be used for growing rose flower ( Rosa hybrid L. cv. Grian Bdprex), especially in soils with high pH.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonium
  • Cultan
  • Nitrate
  • Nutrition
  • sulfuric acid
ext-size-adjust: auto; -webkit-text-st1.Bar-Yosef, B. 2008. Crops response to solution recycling in closed loop
irrigation systems. In: Raviv, M., Lieth, J.H. (Eds.), Soilless Culture: Theory
and Practice. Elsevier, Pp: 341–424.
2.Britto, D.T., and Krounzucker, H.J. 2002. NH4+ toxicity in higher plants. J. Plant
Physiol. 159: 567–584.
3.Claussen, W., and Lenz, F. 1999. Effect of ammonium or nutrition on net
photosynthesis, growth and activity of the enzymes nitrate reductase and
strawberry. Plant Soil. 208: 95-102.
4.Crawford, N.M., and Glass, A.D.M. 1998. Molecular and physiological aspects
of nitrate uptake in plants. J. Plant Sci. 10: 389-395.
5.Eldeen Nour Eldaim Elgimabi, M. 2011. Vase life extension of rose cut flowers
(Rosa hybrid L.) as influenced by silver nitrate and sucrose pulsing. Amer. J.
Agr. Biol. Sci. 6: 128-133.
6.Errebhi, M., and Wilcox, G.E. 2000. Plant species response to ammonium-nitrate
concentration ratios. J. Plant Nut. 13: 1017-1029.
7.Ewell, R. 1987. Growth and mineral content of peach trees as affected by
nitrogen sources and rate. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 99: 352-355.
8.Feigin, A., Ginzborg, C., Gilead, S., and Ackerman, A. 2004. Effect of NH4/NO3
ratio in nutrient solution on growth and yield of greenhouse roses. Acta Hort.
189: 127-135.
9.Gerandas, J., Ratcliffe Zhu, Z.J., and Sattlmacher, B. 1997. Physiological and
biochemical processes related to ammonium toxicity in higher plants. Zeit.
Pflanze. Bod. 160: 239-251.
10.Glass, A.D.M. 2002. Nutrient absorption by plants: regulation of uptake to
match plant demand. In: Waisel, Y., Eshel, A., Kafkafi, U. (Eds.), Plant Roots:
The Hidden Half, 3rded. Marcel Dekker, New York. 571–586.
11.Guo, S., Schinner, K., Sattelmacher, B., and Hansen, U.P. 2005. Different
apparent CO2 compensation points in nitrate-and ammonium-grown Phaseolus
vulgaris L., and its relationship to non-photorespiratory CO2 evolution. Plant.
123: 288-301.
12-Hahne, K.S., and Schuch, U.K. 2004. Response of nitrate and ammonium on
growth of Prosopis velutinaand and Simmondsia chinensis seedlings. University
of Arizona College of Agriculture, Ornamental Research Report, index
at:http://cals.arizona.edu/pubs/crops/az1359.
13.Horesh, I., Levy, Y., and Goldschmidt, E.E. 1991. Correction of lime-induced
chlorosis in container-grown citrus trees by peat and iron sulphate applied to
small soil volumes. Dev. Plant Soil Sci. 43: 345-349.
14.Hosseini Farahi, M., Kholdbarin, B., Khalighi, A., Mashhadi Akbar Boojar, M.,
Eshghi, S., and Kavoosi, B. 2013. Effect of urea: ammonium: nitrate ratios in
nutrient solution on photosynthesis and quantitative properties of rose cut
flower in soilless culture. J. Sci. Tech. Greenhouse Cult. 4: 27-39. (In Persian)
15.Jeong, B.R., and Lee, C.W. 1996. Influence of Ammonium, nitrate, and chloride
on solution pH and ion uptake by Ageratum and Salvia in hydroponic culture. J.
Plant Nut. 19: 1343-1360.
16.Joy, K.W. 1988. Ammonia, glutamine and asparagine: A carbon- nitrogen
interface. J. Bot. 66: 2103-2109.
17.Kalbasi, M., Filsoof, F., and Rezai-Nejad, Y. 1988. Effect of sulfur treatment on
yield and uptake of Fe, Zn and Mn by corn, sorghum and soybean. J. Plant Nut.
11: 1353-1360.
18.Karimi, H., Tafazoli, E., and Karimian, N. 2002. Effects of iron and sulfuric
acid on vegetative and reproductive characteristics of strawberry (Fragaria
ananassa Duch.) in calcareous soil. Iranian J. Horti. Sci. Tech. 3: 29-38. (In
Persian)
19.Kiani, S.H., Malakouti, M.J., Tabatabaei, S.J., and Kafi, M. 2009. Influence of
different NH4+/ NO3- ratios and calcium levels on growth, nutrients
concentration, and quality of rose flower. Irn. J. Soil Res. 23: 1.23-33. (In
Persian)
20.Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and carotenoids: pigments and
photosynthetic biomembranes. Meth. Enzymol. 148: 350-382.
21.Lorenzo, H., Cid, M.S., Siverio, J.M., and Ruano, M.C. 2000. Effects of sodium
on mineral nutrition in rose plants. Ann. Appl. Biol. 137: 65–72.
22.Marschner, H. 2012. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press,
London, 672p.
23.Mengel, K., and Kirkby, E.A. 2001. Principles of Plant Nutrition. 5th Edition.
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. The Netherlands. 452p.
24.Moshrefi Araghi, A., Naderi, R., Babalar, M., and Taheri, M. 2014. Effect of
different ammonium to total nitrogen ratios on vegetative growth and flowering
of pot plants of poinsettia (Euphorbia pulcherrima). J. Crop Improv. 15: 3.39-
51. (In Persianwith English summary)
25.Nazari, F., Khosh-Khui, M., Salehi, H. 2009. Growth and flower quality of four
Rosa hybridaL. cultivars in response to propagation by stenting or cutting in
soilless culture. Sci. Hort. 119: 302-305.
26.Nijjar, G.S. 1990. Nutrition of Fruit Trees. Kalyani Publisher. New Delhi. India,
260p.
27.Olykan, S.T., and Adams, J.K. 1996. Pine (Pinus radiate) seedling growth and
micronutrients uptake in sand culture experiment as affected by the form of
nitrogen. New Zealand J. For. Sci. 25: 49-60
28.Qasim, M., Ahmad, I., Aslam Khan, M., and Ziaf, K. 2004. Efficacy of varying
nitrogen levels on growth, flower yield and leaf N contents of Rosa Chinensis
cv. Gruss-an-Teplitz. Pak. J. Agri. Sci. 42: 16-23.
29.Roosta, H.R., and Schjoerring, J.K. 2007. Effects of ammonium toxicity on
nitrogen metabolism and elemental profile of cucumber plants. J. Plant Nut. 30:
1933-1951.
30.Roosta, H.R., and Schjoerring, J.K. 2008. Root carbon enrichment alleviates
ammonium toxicity in cucumber plants. J. Plant Nut. 31: 941-958.
31.Salsac, L., Chailou, S., MOrto-Gaurdy, J.F., Lesaint, C., and Jolivoe, E. 1987.
Nitrat andammonium nutrition in plants. Plant Physiol. Biochem. 25: 805-812.
32.Serna, M.D., Borras, R., Logas, F., and Primo-Millo, E. 1992. The influence of
nitrogen concentration and ammonium/nitrate ratio on N-uptake, mineral
composition and yield of citrus. Plant Soil. 147: 13-23.
33.Siddiqi, M.Y., Malhotra, B., Min, X., and Glass, A.D.M. 2002. Effects of
ammonium and inorganic carbon enrichment on growth and yield of hydroponic
tomato crop. Plant Nut. Soil Sci. 112: 22-31.
34.Tabatabaei, S.J., Fatemi, L.S., and Fallahi, E. 2006. Effect of ammonium:
nitrate ration yield, calcium concentration, and photosynthesis rate in
strawberry. Plant Nut. 29: 1273-1285.
35.Taiz, L., and Zeiger, E. 2006. Plant Physiology. 4th ed. Sunderland,
Massachusetts: Sinauer Associates, Inc. USA. 764p.
36.Zou, C., Shen, J., Zhang, F., Guo, S., Rengel, Z., and Tang, C. 2001. Impact of
nitrogen from on iron uptake and distribution in maize seedlings in solution
culture. Plant Soil. 235: 143-149.