دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1395 
4. تاتیر تنش کم‌آبی بر رشد، عملکرد و غلظت آلوئین گیاه دارویی صبر‌ زرد (.Aloe vera L) در تاریخ های مختلف برداشت

صفحه 63-80

سعید حضرتی؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی


5. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP

صفحه 81-96

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز گلعین؛ عاطفه صبوری


8. مطالعه تاثیر پرمنگنات پتاسیم بر صفات بیوشیمیایی پیاز خوراکی (Allium cepa)

صفحه 135-149

مریم دباغ؛ کامبیز مشایخی؛ جاوید قرخلو؛ فریال وارسته