بررسی مراحل رشد فنولوژیک کیوی (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد در غرب گیلان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

2 تحقیقات و آموزش کشاورزی

چکیده

سابقه و هدف: کیوی به عنوان یک محصول تازه تجاری شده، در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی که در شرایط آب‌وهوایی مشابه آن در کشور کشت می‌شوند بازده اقتصادی بالایی دارد. همچنین، این میوه در ایران نسبت به سایر کشورهای تولید کننده آن از کیفیت بهتری برخوردار است. شیوه‌های مدیریتی مانند هرس، استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد، کودها، آفت‌کش‌ها، گرده افشانی مکانیکی، طبیعی، دستی، تنک گل و میوه، زمان برداشت و غیره بر شناخت مراحل خاص فنولوژیکی تاکید می‌کنند. بنابراین، هدف از این آزمایش توصیف مراحل فنولوژی کیوی رقم هایوارد در مقیاس "بی‌بی‌سی‌اچ" در غرب استان گیلان و محاسبه نیاز گرمایی است که در پیش‌بینی زمان رسیدن به مراحل فنولوژی سودمند است.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی در سه تکرار با 12تاک انجام شد. بر روی هر تاک 4 شاخه بارده (در هر طرف 2 عدد) انتخاب و برای داده‌برداری علامت‌گذاری شد. جزئیات مراحل اصلی و ثانویه فنولوژی با استفاده از مقیاس"بی‌بی‌سی‌اچ" برای 2 سال در منطقه غرب گیلان (شهرستان آستارا) از تاک‌های بالغ تعیین شد. درصد شکفتن جوانه‌ها و درصد شاخه‌های بارور بر روی شاخه‌های بارده بررسی شد. منحنی رشد میوه با اندازه‌گیری ابعاد میوه و آب هم حجم میوه، تغییرات مواد جامد محلول با استفاده از قندسنج دستی و اثر درجه حرارت بر گلدهی و رشد میوه مورد بررسی قرار گرفت. نیاز حرارتی مراحل مختلف نمو به صورت روز درجه رشد محاسبه شد.
یافته‌ها: 8 مرحله اصلی رشد کیوی در مقیاس "بی‌بی‌سی اچ" شامل؛ مرحله 0 (نمو جوانه)، مرحله 1 (نمو برگ)، مرحله 3 (نمو شاخه)، مرحله 5 (ظهور گل آذین)، مرحله 6 (گلدهی)، مرحله 7 (نمو میوه)، مرحله 8 (بلوغ میوه) و مرحله 9 (پیری، شروع خواب) است، که از 27 اسفند ماه با آغاز تورم جوانه (مرحله 01) شروع و در چهارم دی‌ماه با ریزش همه برگ‌ها و شروع دوره خفتگی زمستان (مرحله97) پایان یافت. زمان‌ هر یک از مراحل ثانویه و برخی از شیوه‌های مدیریتی مربوط به هر یک از این مراحل در مقیاس "بی‌بی‌سی اچ" ذکر شد. درصد شکفتن جوانه‌ها از انتهای شاخه به سمت نوک آن افزایش یافت به‌طوریکه تمام جوانه‌های خفته در پایین شاخه قرار داشتند. همچنین درصد شکفتن جوانه‌ها و تعداد شاخساره‌های بارور تحت تاثیر سال قرار گرفت. منحنی رشد میوه به صورت سیگموئیدی دوگانه بود و افزایش مواد جامد محلول میوه حدود 3 ماه بعد از تشکیل میوه مشاهده شد. رقم هایوارد بعد از شکستن خفتگی و از زمان شروع تورم جوانه تا رسیدن به گلدهی کامل 67/10±275/429 روز درجه رشد، برای رسیدن به 50 درصد اندازه نهایی میوه 8/65±5/1187 روز درجه رشد و برای رسیدن به بلوغ فیزیولوژیکی به 92/19±58/2763 روز درجه رشد نیاز داشت.
نتیجه‌گیری: تعیین نیاز حرارتی در پیش‌بینی زمان‌های مدیریتی حائز اهمیت است به‌طوریکه اختلاف دمای روزها در سال‌های مختلف، مراحل مختلف نمو را تحت تاثیر قرار داد. از این شاخص می‌توان برای پیش‌بینی مراحل نمو و در نتیجه برای اعمال کارهای مدیریتی مانند زمان تنک گل، تنک میوه، هرس سبز، هرس زمستان، کودآبیاری، مبارزه با بیماری‌ها، آفات و همچنین پیش‌بینی زمان بلوغ فیزیولوژی میوه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on phenological growth stages of kiwifruit (Actinidia deliciosa) Hayward in the west of Guilan

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abedi Gheshlaghi 1
چکیده [English]

Background and objectives: Kiwifruit as a new commercial crop in comparison with other crops that are grown in the similar climatic conditions has a high economic return. On the other hand, this fruit has better quality in Iran than that in other kiwifruit production countries. Management practices such as pruning, application of growth regulators, fertilizers, pesticides, mechanical natural and hand pollination, flower and fruit thinning, harvest time, etc. rely on the recognition of certain phenological stages. Therefore, the objective of this study was to describe the phonological growth stages of a Hayward kiwifruit cultivar growing under the west of Guilan using the BBCH code and to calculate the heat requirements that help predict the time to reach each phenological stage.
Materials and methods: This experiment was conducted in a randomized complete block design with 3 replications of 4 trees. Fruiting branches on each 4 tree (2 on each side) were marked for assessed. Principal and secondary phenological growth stages of development using the BBCH scale for 2 years in the west of Guilan (Astara) on mature vines were determined. Fruit growth curve, with measuring dimensions and equivalent water, TSS changes with hand refrectometer and the effect of temperature changes on TSS and flowering and fruit development were studied. Heat requirements were calculated as GDD.
Results: Eight Principal phenological growth stages on kiwifruit include: stage 0 (bud development), stage 1 (leaf development), stage 3 (shoot development), stage5 (inflorescence emergence), stage 6 (flowering), stage 7 (fruit development), stage 8 (maturity of the fruit) and stage 9 (Senescence, beginning of dormancy) that began with the beginning of bud swelling in the 17th of March and terminated on the 25Th of December. The time of secondary phenological growth stages and some management practices related to each of these stages of BBCH scale also mentioned. Broken of branch buds increased from the base to the top of the shoots, so that all dormant buds were in the base. The percentage of bud break, and the number of fruitful shoots were affected by the year. The curve of fruit growth was double sigmoid and increased fruit soluble solids of fruit was about 3 months later. After dormancy breaking and from beginning of bud swelling, Hayward kiwifruit cultivar required 429.275±10.67 GDD to reach full bloom, 1187.5±65.8 GDD to reach 50% of final fruit size and 2763.58±19.92 GDD before the fruit could be harvested.
Conclusion: Determine of heat requirements is important for predict of the management time, so that the temperature difference between days in different years affected the development stages. The index can be used to predict developmental stages and thus to apply administrative tasks such as flowers thinning, fruit thinning, green pruning, winter pruning, fertigation, pest and disease control and also be used to expecting of physiological fruit maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phenology
  • Hayward Kiwifruit
  • BBCH scale
1. Antognozzi, E., Boco, M., Famiani, F., Palliotti, A. and Tombesi, A. 1995.
Effect of different light intensity on quality and storage life of kiwifruit. Acta
Hortic. 379: 483-490.
2. Antognozzi, E., Tombesi, A., Ferranti, F., and Frenguelli, G. 1991. Influence of
sink competition on peduncle histogenesis in kiwifruit. N.Z.J. Crop Hortic. Sci.
19: 433–439.
3. Beever, D.J. and Hopkirk, G. 1990. Fruit development and fruit physiology. In:
I.J. Washington, and G.C. Weston, (Eds.). Kiwifruit: Science and Management.
New Zealand. Auckland. Ray Richards Publishers, 97–126.
4. Bleiholder, H., Van den Boom, T., Langelüdekke, P. and Stauss, R. 2001.
Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. In: U. Meier, (eds.), BBCH
Monograph (2nd ed.) Federal Biological Research Centre for Agriculture and
Forestry, Braunschweig, Germany.
5. Bleiholder, H., Weber, E., Feller, F., Hess, M., Wicke, H. and et al. 1986.
Einheitliche Codierung der phänologischenStadienbeiKultur- und Schadpflanzen Gesunden Pflanzen, 41: l 381–384.
6. Brundell, D.J. 1975a. Flower development of the Chinese gooseberry (Actinidia
chinensis Planch.) I. Development of the flowering shoot, N.Z.J. Bot. 13: 473–
483.
7. Brundell, D.J. 1975b. Flower development of the Chinese gooseberry (Actinidia chinensis Planch.) II. Development of the flower bud, N.Z.J. Bot. 13: 485–496.
8. Campoy, J.A., Ruiz, D., Cook, N.G., Allderman, L. and Egea, J. 2011. High temperatures and time to budbreak in low chill apricot ‘Palsteyn’. Towards a better understanding of chill and heat requirements fulfillment. Sci. Hortic. 129: 649–655.
9. Davie, I.J. 1997. Role of calcium and mechanical damage in the development of localised premature softening in coolstored kiwifruit, PhD, Massey University, New Zealand.
10.Davison, R.M. 1977. Factors affecting kiwifruit quality and storage life. Orchadist, N.Z. 50. 161.
11.Given, N.K. 1993. Kiwifruit, P. 235-254, In: G.B. Seymour, J.E., TayIor, G.A., Tuckepp (eds), Biochetnistry of Fruit Ripenin. Chapman and Hali.
12.Hack, H., Bleiholder, H., Buhr, L., Meier, U., Schnock-Fricke, U. and et al. 1992. Einheitliche Codierung der phänologischen Entwicklungsstadien monound dikotylerPflanzen-Erweiterte BBCH-Skala, Allgemein-. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutz. 44: 265–270.
13.Hopkirk, G., Beever, D.J. and Triggs, C.M. 1986. Variation in soluble solids concentration in kiwifruit at harvest, N.Z.J., Agri. Res. 29: 475-484.
14.Hopping, M.E. 1976. Structure and development of fruit and seeds in Chinese gooseberry (Actinicia chinensis Planch.), N.Z.J. Bot. 14: 63–68.
15.Hopping, M.E. 1990. Floral biology, pollination, and fruit set. In: I.J. Washington and G.C. Weston, (eds.), Kiwifruit: Science and Management,Auckland, New Zealand, Ray Richards Publishers. 71–96.
16.Lancashire, P.D., Bleiholder, H., Van den Boom, T., Langelüddeke, P., Stauss, R. and et al. 1991. A uniform decimal code for growth stages of crops and weeds, Ann. Appl. Biol. 119: 561–601.
17.Mansilla, J.P. and Abelleira, A. 1999. Pseudomonas marginalis y P. viridiflava sobre kiwi en Galicia, Bol. San. Veg. Plagas 25(2): 175–180.
18.McPherson, H.G., Richardson, A.D., Snelgar, W.P. and Currie, M.B. 2001.Flower quality and fruit size in kiwifruit (Actinidia deliciosa), N.Z.J. Crop Hortic. Sci. 29: 93–101.
19.Miller, S.A., Smith, G.S., Boldingho, H.L. and Johansson, A. 1998. Effects of Water Stress on Fruit Quality Attributes of Kiwifruit. Ann. Bot. 81: 73-81.
20.Morley-Bunker, M.J. and Salinger, M.J. 1987. Kiwifruit development, the effect of temperature on budburst and flowering. Weather and Climate 7: 26-30.
21.Pérez-Pastor, A., Ruiz-Sánchez, M.C., Domingo, R. and Torrecillas, A. 2004. Growth and phenological stages of Búlida apricot trees in South-East Spain, Agron. 24: 93–100.
22.Prendergast, P.T., McAneney, K.J., Astill, K.J., Wilson, A.D. and Barber, R.F. 1987. Kiwifruit water extraction and fruit expansion. N.Z.J., Agri. Res. 15: 345- 350.
23.Proctor, J.T.A., Dorais, M., Bleiholder, H., Willis, A., Hack, H. and Meier, V. 2003. Phenological growth stages of North American ginseng (Panax quinquefolius), Ann. Appl. Biol. 143: 311–317.
24.Production and export increment of Kiwifruit project. 2014. Ministry of Agricultural and jihad. Department of Horticulture. Fruits office. 18p. (In Persian)
25.Richardson, E.A., Seeley, S.D., Walker, R.D., Anderson, J. and Ashcroft, G. 1975. Pheno-climatography of spring peach bud development. Hort. Sci. 10: 236-237.
26.Salazar, D.M., Melgarejo, P., Martínez, R., Martínez, J.J., Hernández, F. and Burguera, M. 2006. Phenological growth stages of the guava tree (Psidium guava L.), Sci. Hortic. 108: 157–161.
27.Salineroa, M.C., Velaa P. and Sainzb, M.J. 2009. Phenological growth stages of kiwifruit (Actinidia deliciosa ‘Hayward’). Sci. Hortic., 121: 27-31.
28.Snelgar, W.P., Manson, P.J. and McPherson, H.G. 1997. Evaluating winter chilling of kiwifruit using excised canes. J. Hortic. Sci. 72(2): 305–315.
29.Warrington, I.J. and Stanley, C.J. 1986. The Influence of Pre- and Post-Bud Break Temperatures on Flowering in Kiwifruit, Acta Hortic.175: 103-107.
30.Watson, M. and Gould, K.S. 1983. Development of fruit shape in kiwifruit:
growth characteristics and positional differences, J. Hortic. Sci. 68: 185–194.