تأثیر سطوح مختلف اسید نفتالین استیک‌ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه رقم کانو

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

2 استادیار/دانشگاه زنجان.دانشکده کشاورزی

3 استادیار/ دانشگاه زنجان. دانشکده کشاورزی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: بامیه (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) یک محصول اقتصادی مهم می‌باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری جهان رشد می‌کند. اخیرا با شناخت بیشتر خواص بامیه، مطالعاتی در جهت تولید محصول با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب انجام گرفته است. استفاده از مواد تنظیم کننده گیاهی بر ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاهان تاثیر می‌گذارد اما برای تعیین غلظت مناسب برای هر گیاه باید مطالعات ویژه‌ای انجام گیرد، زیرا کاربرد غلظت‌های نا مناسب ممکن است تاثیر منفی بر عملکرد و کیفیت محصول داشته باشد. اسید نفتالین استیک یک اکسین مصنوعی است که به عنوان یک تنظیم‌کننده‌ی رشد و توسعه‌ی باروری طبقه‌بندی شده است. بنابراین این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید نفتالین استیک و تعیین غلظت مناسب آن برای بهبود رشد، عملکرد و کیفیت بامیه اجرا شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمار‌های آزمایش شامل اسید نفتالین استیک در چهار سطح (صفر، 25، 50 و100 میلی‌گرم در لیتر) بود که به صورت محلول‌پاشی برگی اعمال شدند. انتخاب غلظت‌های مورد استفاده اسید نفتالین استیک بر اساس مطالعات انجام گرفته بر گیاهان خانواده پنیرک انجام گرفته است. صفات رویشی (ارتفاع بوته، تعداد انشعاب، تعداد برگ، سطح برگ و ...)،صفات کمی (تعداد میوه، وزن تک میوه، عملکرد کل، تعداد بذر، وزن هزار دانه و ...) و صفات مربوط به کیفیت میوه (ویتامین ث، کربوهیدرات کل، درصد موسیلاژ، میزان عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در میوه) مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اسید نفتالین استیک تاثیر معنی‌داری بر رشد عملکرد و کیفیت میوه بامیه داشت. بیش‌ترین مقدار ارتفاع بوته، تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه، عملکرد کل، درصد ماده خشک، وزن هزار دانه، محتوای کلروفیل کل و ویتامین ث با کاربرد غلظت 25 میلی‌گرم در لیتر اسید نفتالین استیک بدست آمد و کم‌ترین مقادیر صفات نام برده در غلظت 100میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. کوتاهترین زمان از گل‌دهی تا برداشت میوه در غلظت 25 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد. افزایش غلظت اسید نفتالین استیک باعث کاهش رشد و عملکرد گردید. بیش‌ترین مقدار کربوهیدرات کل، درصد موسیلاژ و میزان عناصر فسفر و پتاسیم موجود در میوه، در اثر کاربرد غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد و کم‌ترین مقادیر صفات نام برده در گیاهان شاهد مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی نتایج بیانگر آن است که مصرف تنظیم کننده رشد اسید نفتالین استیک بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه بامیه تاثیر می‌گذارد. رشد و عملکرد میوه با افزایش غلظت اسید نفتالین استیک کاهش یافت. با توجه به نتایج، غلظت 25 میلی‌گرم در لیتر اسید نفتالین استیک برای بهبود رشد و عملکرد بامیه توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of naphthalene acetic acid on growth, yield and fruit quality of okra cv. Kano Dwarf

چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Okra is an important economic crop that grows in tropical and subtropical regions of the world. Recently with the identification of okra properties, some studies to produce high-performance and high quality have been carried out. The use of plant regulators affects growth and qualitative characteristics of the plants. However, to determine the appropriate concentration for each plant, special investigation should be performed, because using inappropriate concentrations may have a negative impact on yield and quality of crops. Naphthalene acetic acid is one of the synthetic auxin compounds classified as a growth regulator and reproductive development. So this study was conducted to evaluate the effect of naphthalene acetic acid and determine the appropriate concentration for growth, yield and quality improvement of okra.
Materials and methods: This research was conducted in research farm of University of Zanjan. Experiment was set out in a randomized complete blocks design with three replications. Treatments include four levels of naphthalene acetic acid (0, 25, 50 and 100 mg.l-1) that were applied as foliar application. NAA concentrations used in NAA have been selected based on studies on Malvaceae family plants. Growth traits (plant height, number of branches, number of leaves, leaf area and ...), Quantitative traits (number of fruits, fruit fresh weight, total yield, number of seeds, weight of one thousand seeds and …) and fruit quality traits (vitamin C, total carbohydrates, mucilage percent and nitrogen, phosphorus and potassium contents of fruit) were studied.
Results: The results showed that naphthalene acetic acid had significant effect on growth, yield and fruit quality of okra. The highest plant height, leaf number, leaf area, number of fruits, yield, fruit dry matter, weight of one thousand seeds, total chlorophyll content and vitamin C were obtained with application of 25 mg.l-1 and the lowest values of this traits was observed in 100 mg.l-1 naphthalene acetic acid. The shortest time from flowering to harvest fruit observed in 25 mg.l-1 naphthalene acetic acid. The highest value of total carbohydrates, mucilage percent and amount of phosphorus and potassium of fruit were obtained in 100 mg.l-1 naphthalene acetic acid and the lowest values of this traits was observed in control plants.
Conclusion: On the basis of these results, application of naphthalene acetic acid affects growth, yield and fruit quality of okra. Growth and yield significantly decreased in response to increase in NAA concentrations. According to the results, 25 mg.l-1 of naphthalene acetic acid is recommended to improve growth and fruit yield of okra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abelmoschus esculentus"
  • "Mucilage"
  • "Total carbohydrate"
  • "Total chlorophyll content"
  • "Vitamin C
1.Abro, G.H., Syed, T.S., Umer, M.I. and Zhang, J. 2004. Effect of application of a growth
regulator and micronutrients on insect pest infestation and yield components of cotton.
J. Entomol. 1: 1. 12-16.
2.Adam, G., Jahan, N. and Hoque, S. 2012. Effects of naphthalene acetic acid on nutrient uptake
by two varieties of rice (Oryza sativa L.). Dhaka Univ. J. Biol. Sci. 21: 1. 9-15.
3.Akhtar Abbasi, N., Zafar, L., Aziz Khan, H. and Qureshi, A.A. 2013. Effects of naphthalene
acetic acid and calcium chloride application on nutrient uptake, growth, yield and post
harvest performance of tomato fruit. Pak. J. Bot. 45: 5. 1581-1587.
4.Arnon. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts, polyphenoloxidase in Beta vulgaris.
J. Plant Physiol. 24: 1. 1-5.
5.Asery, R., Singh, G.N., Shukla, H.S. and Singh, R. 2001. Effect of seed soaking
with Gibberellic acid on growth and fruiting of muskmelon (Cucumis melo L.). J. Hortic.
Sci. 30: 3&4. 277-278.
6.Babazadeh Darjazi, B. 2013. Comparison of vitamin c in mandarin (Citrus Blanco.) cultivars.
Eco-phytochemical J. Med. Plants. 1: 3. 82-93. (In Persian)
7.Bangal, D.B., Deshmukh, S.N. and Patil, V.A. 1983. Contribution of pod-wall in grain
development of chickpea (Cicer arietinum L.) as influenced by foliar application growth
regulators and urea. J. Plant Physiol. 26: 3. 292-295.
8.Belakbir, A., Ruiz, J.M. and Romero, L. 1998. Yield and fruit quality of pepper
(Capsicum annuum L.) in response to bioregulators. J. Hortic. Sci. 33: 1. 85-87.
9.Birader, G. and Navalagatti, C.M. 2008. Effect of plant growth regulators on physiology
and quality in bitter gourd (Momordica charantia). University of Agricultural Sciences.
M.Sc. Dissertation. Dharwad.
10.Deepthi, H.R. 2008. Physiology and quality of Muskmelon (Cucumis melo L.) as influenced
by plant growth regulators. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture University of Harvard.
USA.
11.Doss, A., Anand, S.P. and Keerthiga, M. 2013. Effect of foliar application of diammonium
phosphate (dap), potash (K) and naphthalene acetic acid (NAA) on growth, yield and some
biochemical constituents of Vigna mungo (I.) Hepper. J. Agric. Res. 2: 7. 206-208.
12.El-Saeid, H.M., Abou-Hussein, S.D. and El-Tohamy, W.A. 2010. Growth characters yield
and endogenous hormones of cowpea plants in response to IAA application. Res. J. Agric.
Biol. Sci. 6: 27-31.
13.Gedam, V.M., Patil, R.B., Suryawanshi, V.B. and Mate, S.N. 1998. Effect of plant growth
regulators and boron on flowering, fruiting and seed yield in bitter gourd. Seed Sci. Res.
26: 1. 97-100.
14.Govindan, K., Thirumurugan, V. and Arulchelvan, S. 2000. Response of soybean to growth
regulators. Crop Res. 1: 323-325.
15.Hindustan, A.A., Rajesh, V., Raghavendra Gupta, M.V., Lasya, D.N., Harish, N. and
Khamartaz, M. 2010. Fabrication and in vitro evaluation of limepiride hibiscus esculentus
fruit mucilage sustained release Matrix Tablets. Int. J. Pharamtech. Res. 2: 1. 78-83.
16.Jalili Marandi, R. 2012. Postharvest physiology. Urmia Univ. Press, 539p. (In Persian)
17.Javed, H., Aziz, M.A. and Leghari, R.A.K. 2009. Resistance in different Okra cultivars
(Abelamoschus esculentus L.) against American bollworm Helicoverpa Arnigera Hub.
J. Agric. Sci. 47: 4. 433-438.
18.Jules, J., Robert, W.S., Frank, W.N. and Varnon, W.R. 1981. Plant science. An introduction
to world crops. W. H. Freeman & Co. New York, Pp: 162-192.
19.Keshavarzi, M., Jafari, S., Haghighi, B. and Bagheri, A.R. 2013. The evaluation of
auxin and gibberellin hormone on quantitative and qualitative characteristics of forage corn.
J. Plant. Ecophysiol. 5: 15. 26-35. (In Persian)
20.Kjeldahl Johan, Z. 1883. A new method for the determination of nitrogen in organic bodies.
Anal. Chem. Res. 22: 366.
21.Marbhal, S.K., Musmade, A.M., Kashi, N.V., Kamble, M.S. and Kamthe, P.V. 2005. Effect
of growth regulators and picking sequence on seed yield of bitter gourd. Haryana J. Hortic.
Sci. 34: 3&4. 323-326.
22.Mukesh, T., Kumar, S. and Romisa, R. 2011. Influence of plant growth regulators
on morphological, floral and yield traits of cucumber (Cucumis sativus L.). J. Nat. Sci.
45: 177-188.
23.Nelson, J. 2009. Effect of Indole-3-acetic acid and naphthalene acetic acid on length and
width of muskmelon (Cucumis melo L.) cultivar Edisto 47. J. Agric. Res. 9: 3. 530-538.
24.Olsen, S.R., Cole, C.V. and Watanabe, F.S. 1954. Estimation of available phosphorus in soils
by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dep. Agric. Circ. 939p.
25.Pettigrew, W.T. 2008. Potassium influences on yield and quality production for maize,
wheat, soybean and cotton. J. Plant Physiol. 133: 670-681.
26.Peyvast, Gh.A. 2009. Vegetable production. Danesh pazir Prees, 577p. (In Persian)
27.Prakash, A.H., Gopalakrishnan, N. and Khade, S.E.S.A. 2007. Hormonal manipulation to
increase cotton productivity. Central Institute for Cotton Research, Regional Station,
Coimbatore. Pp: 201-206.
28.Sadhu, M.K. and Das, P.C. 1978. Effect of Ethereal (ethephon) on growth, flowering and
fruiting. J. Hortic. Sci. 53: 1-3.
29.Sawan, Z.M. and Sakr, R.A. 1998. Effect of 1-naphthalene acetic acid concentrations and the
number of applications on the yield components, yield and fiber properties of the Egyptian
cotton (Gossypium barbadense L.). J. Agron. 18: 275-283.
30.Schafer, B. and Andersen, P.C. 1994. Subtropical and tropical crops. In: Handbook of
environmental physiology of fruit crops. CRC Press U.S.A. Pp: 165-190.
31.Senthil, A., Pathmanaban, G. and Srinivasan, P.S. 2003. Effect bioregulators on
some physiological and biochemical parameters of soybean (Glycine max L.). Legume Res.
26: 54-56.
32.Sharma, N.K., Arora, S.K. and Dhankhar, B.S. 1988. Effect of plant growth substances on
growth, flowering, sex expression and fruit yield in bottle gourd [Lagenaria siceraria
(Molina) Standl.]. Haryana Agric. Univ. J. Res. 18: 291-297.
33.Sheligl, H.Q. 1986. Die verwertung orangischer souren durch chlorella lincht. J. Planta.
47: 510-526.
34.Takao, U. and Takashi, O. 2010. Rice fruit development is associated with an increased IAA
content in pollinated ovaries. J. Plant. Res. 232: 579-592.
35.Witham, F.H., Blaydes, D.F. and Devlin, R.M. 1971. Experiments in Plant Physiology.
Van Nostrand, New York, 245p.
36.Woolfe, M.L., Chaplin, M.F. and Otchere, G. 1917. Studies on the Mucilage Extracted from
Okra Fruits (Hibiscus esculentus L.) and Baobab Leaves (Adansonia digitata L.). J. Sci.
Food Agric. 28: 519-529.