تعیین محلول‌های غذایی مناسب برای گلدهی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان. گروه علوم باغبانی

چکیده

سابقه و هدف: آنتوریوم (andreanum Anthurium) به عنوان یکی از زیباترین و گران‌ترین گل‌های تولید شده در دنیا، با داشتن عملکرد و کیفیت بالا از نظر گلدهی، یکی از بهترین محصولات جهت سرمایه گذاری است. طول دوره‌ی رشد رویشی و زایشی در گیاه آنتوریوم، به شدت تحت تأثیر تغذیه قرار می‌گیرد، اما مطالعات کمی برای تعیین نسبت‌های دقیق عناصر صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر جهت مقایسه‌ی اثر محلول‌های مختلف غذایی بر گلدهی گیاه آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در شرایط کشت بدون خاک از آبان ماه سال 93 تا تیر ماه سال 94، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده‌ی علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 نوع محلول غذایی به عنوان تیمار و 4 تکرار که هر تکرار شامل 5 گلدان بود، انجام شد. تفاوت محلول‌ها در میزان نمک نیترات پتاسیم و کلسیم مورد استفاده و وجود یا عدم وجود منبع آمونیومی بود. محلول غذایی اول (حاوی آمونیوم و کلسیم کم) شامل نسبت نیترات: نیتروژن کل، 4: 5/4 و آمونیوم: نیتروژن کل، 5/0: 5/4، دارای 2 میلی‌اکی والان کلسیم در لیتر محلول آبیاری و 9/2 میلی‌اکی والان پتاسیم در لیتر محلول آبیاری، محلول غذایی دوم (حاوی نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد) شامل نسبت نیترات: نیتروژن کل، 2/7: 2/7، دارای 4 میلی‌اکی والان کلسیم در لیتر محلول آبیاری و 6/4 میلی‌اکی والان پتاسیم در لیتر محلول آبیاری و محلول غذایی سوم (حاوی نیترات و کلسیم زیاد) شامل نسبت نیترات: نیتروژن کل، 2/7: 2/7، دارای 6/4 میلی‌اکی والان کلسیم در لیتر محلول آبیاری و 4 میلی‌اکی والان پتاسیم در لیتر محلول آبیاری و محلول غذایی چهارم (حاوی آمونیوم و کلسیم زیاد) شامل نسبت نیترات: نیتروژن کل، 2/7: 8/7 و آمونیوم: نیتروژن کل، 6/0: 8/7، دارای 4 میلی‌اکی والان کلسیم در لیتر محلول آبیاری و 4 میلی‌اکی والان پتاسیم در لیتر محلول آبیاری بود. محلول‌دهی براساس نیاز آبی گیاه انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که در بین 4 تیمار مختلف، از نظر ارتفاع گیاه، تعداد برگ و گل، طول و قطر دمگل، طول و عرض اسپات گل، وزن تر و خشک ریشه، غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم، منیزیم و کلسیم برگ در سطح احتمال یک درصد، اختلاف معنی‌داری وجود داشت. از نظر میزان آنتوسیانین اسپات گل در سطح احتمال 5 درصد، اختلاف معنی‌داری مشاهده شد، اما از نظر میزان ماندگاری گل، وزن تر و خشک اندام هوایی گیاه، غلظت عناصر فسفر و آهن برگ، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. بیشترین تعداد برگ در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم کم و بیشترین تعداد گل در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم کم و محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم زیاد بود. ارتفاع گیاه، طول و قطر دمگل، همچنین طول و عرض اسپات گل، میزان وزن تر و خشک ریشه در گیاهان حاصل از محلول غذایی حاوی نیترات و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم زیاد، بیشتر از گیاهان دیگر بود، میزان رنگیزه‌ی آنتوسیانین در اسپات و غلظت نیتروژن موجود در برگ گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم زیاد، بیشتر از گیاهان دیگر بود. غلظت پتاسیم و منیزیم در برگ گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نیترات، پتاسیم و کلسیم زیاد و محلول غذایی حاوی نیترات و کلسیم زیاد، بیشتر از گیاهان دیگر بود. همچنین غلظت کلسیم موجود در برگ گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم کم، کمتر از گیاهان تغذیه شده با محلول‌های غذایی دیگر بود.
نتیجه‌گیری: با کاربرد محلول غذایی حاوی آمونیوم و کلسیم زیاد، در مرحله‌ی رشد زایشی، ویژگی‌های کمی و کیفی گل، نسبت به دیگر محلول‌های غذایی بهتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination the Appropriate Nutrient Solutions for Flowering of Potted Anthurium (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) in Soilless Culture

چکیده [English]

Background and objectives: Anthurium (Anthurium andreanum) is one of the most beautiful and expensive produced flowers in the world with high yield and quality for investment. Duration of vegetative and reproductive growth of Anthurium is heavily influenced by nutrition, but few studies have been conducted to determine the exact ratios of elements for its nutrition.
Materials and methods: This study was carried out in order to compare the effects of different nutritional solutions on flowering of pott Anthurium (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) in soilless culture in a completely randomized design with 4 different nutrient solutions as treatments, with 4 replications (each replication consisted of 5 pots), in a research green house in University of Guilan from November '2014 to July '2015. The differences between nutritional solutions were the amount of used potassium nitrate and calcium and the existence and the lack of ammounium, the first nutritional solution (ammonium and less Ca) included nitrate :total nitrogen, 4 :4.5 and ammonium :total nitrogen, 0.5:4.5 with 2 meq Ca/L and 2.9 meq K/L nutrient solution and the second nutritional solution (nitrate, high K and Ca) included nitrate :total nitrogen, 7.2: 7 .2 with 4 meq Ca/L and 4.6 meq K/L nutrient solution and the third nutritional solution (nitrate and high Ca) included nitrate: total nitrogen, 7.2: 7.2 with 4.6 meq Ca/L and 4 meq K/L nutrient solution and the forth nutritional solution (ammonium and high Ca) included nitrate: total nitrogen, 7.2: 7.8 and ammonium: total nitrogen, 0.6: 7.8 with 4 meq Ca/L and 4 meq K/L nutrient solution. Nutrient solutions were used based on plant requirement.
Results: Results of analysis of variance showed significant differences among 4 different treatments regarding the height of plant, number of leaf and flower, peduncle length and diameter, spathʾs length and width, fresh and dry weight of root, the concentrations of nitrogen, potassium, magnesium and calcium in leaf and the spathʾs anthocyanins content. There was no significant difference regarding flower longevity, foliageʾs fresh and dry weight, leaf phosphorus and iron concentrations. The most number of leaves was related to the ammonium and less Ca nutrient solution and the most number of flowers was related to the ammonium and less Ca and ammonium and high Ca nutrient solutions. The height of plant, peduncle length and diameter, spathʾs length and width, fresh and dry weight of root in plants fed by the nitrate and high Ca and ammonium and high Ca nutrient solutions were more than the others. The spathʾs anthocyanins content and leafʾs nitrogen concentration in plants fed by the nitrate, high K and Ca and ammonium and high Ca nutrient solutions were more than the others. The nitrate, high K and Ca and nitrate and high Ca nutrient solutions produced the most concentration of leaves potassium and magnesium. Calcium concentration in plants fed by the ammonium and less Ca nutrient solutions was less than the other plants.
Conclusion: Quantitative and qualitative characteristics of flower in pot Anthurium plants, using the ammonium and high Ca nutrient solution in flowering stage, were better than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spath
  • Anthurium
  • Reproductive growth
  • Mineral elements
  • Flowering
1.Banijamal, S.L. and Bayat, H. 2013. The effect of different amounts of ammonium and
calcium nutritional status of nutrient solution on yield and quality of roses (Rosa hybrida L.)
in hydroponic system. Sci. Tech. Greenhouse Cult. 13: 29-37. (In Persian)
2.Bar-Tal, A., Aloni, B., Karni, L. and Rosenberg, R. 2001. Nitrogen nutrition of greenhouse
pepper. II. Effects of nitrogen concentration and NO3: NH4 ratio on growth, transpiration and
nutrient uptake. Hort. Sci. 36: 1252-1259.
3.Bar-Tal, A., Baas, R., Ganmore-Neumann, R., Dik, A., Marissen, N., Silber, A., Davidov, S.,
Hazan, A., Kirshner, B. and Elad, Y. 2001. Rose flower production and quality as affected
by Ca concentration in the petal. Agro. J. 21: 393-402.
4.Bolan, N.S., Hedley, M.J. and White, R.E. 1991. Plant Soil Interactions at Low pH. In: R.J.
Wright., V.C. Baligar and R.P. Murrmann (Ed), Processes of soil acidification during
nitrogen cycling with emphasis on legume based pastures. Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht, The Netherlands, Pp: 169-179.
5.Chang, J., Liu, D., Cao, H., Chang, S.X., Wang, X., Huang, C. and Ge, Y. 2010. NO3−/NH4+
ratios affect the growth and N removal ability of Acorus calamus and Iris pseudacorus in a
hydroponic system. Aquatic Bot. 93: 216-220.
6.Dufour, L. and Clairon, M. 1997. Advances in fertilization of anthurium hybrid in
Guadeloupe. Acta Hort. 450: 433-437.
7.Dufour, L. and Guerin, V. 2003. Growth, development features and flower production of
Anthurium andreanum Lind. in tropical conditions. Sci. Hort. 98: 25-35.
8.Dufour, L. and Guerin, V. 2005. Nutrient solution effects on the development and yield of
Anthurium andreanum Lind. in tropical soilless conditions. Sci. Hort. 105: 269-282.
9.Emami, A. 1996. Plant analysis methods. Publication of Soil and Water Research Institute.
Technical publication, Pp: 982-985. (In Persian)
10.Fageria, V.D. 2001. Nutrient interactions in crop plants. J. Plant Nutr. 24: 1269-1290.
11.Fathollahi, S., Hassanpour Asil, M., Zakizadeh, H. and Olfati, J.A. 2016. Growth, flowering,
biochemical characters and the amount of mineral elements of potted Anthurium (Anthurium
andreanum cv. Lentini Red) in soilless culture with different nutritional solutions. Iran. J.
Hort. Sci. In Press. (In Persian)
12.Feigin, A., Ginzburg, C., Gilead, S. and Ackerman, A. 1986. Effect of NH4/NO3 ratio in the
nutrient solution on growth and yield of greenhouse roses. Acta Hort. 189: 127-135.
13.Gerendás, J., Zhu, Z., Bendixen, R., Ratcliffe, R.G. and Sattelmacher, B. 1997. Physiological
and biochemical processes related to ammonium toxicity in higher plants. J. Plant Nutr. Soil
Sci. 160: 239-251.
14.Giusti, M.M. and Wrolstad, R.E. 2001. Current Protocols in Food Analytical Chemistry.
In: R.E. Wrolstad (Ed.), Anthocyanins. Characterization and measurement with UVvisible
spectroscopy, New York: Wiley, Pp: 11-13.
15.Hassanpour Asil, M., Karimi, M. and Moghaddas, M. 2010. Anthurium. NehzatPuya
Publication. (In Persian)
16.Higaki, T., Imamura, J.S. and Paull, R.E. 1992. N, P and K rates and leaf tissue standards for
optimum Anthurium andraeanum flower production. Hort. Sci. 27: 909-912.
17.Kiani, Sh., Malakuti, M.J. and Mirzashahi, K. 2012. The effect of different levels of
potassium and calcium on growth, nutrient concentration and performance rose cut
(Rosa hybrida L.). Plant Prod. 34: 15-25. (In Persian)
18.Konnerup, D. and Brix, H. 2010. Nitrogen nutrition of Canna indica: Effects of ammonium
versus nitrate on growth, biomass allocation, photosynthesis, nitrate reductase activity and N
uptake rates. Aquatic Bot. 92: 142-148.
19.Konnerup, D., Koottatep, T. and Brix, H. 2009. Treatment of domestic waste water
in tropical, subsurface flow constructed wetlands planted with Canna and Heliconia.
Ecol. Eng. J. 35: 248-257.
20.Kronzucker, H.J., Siddiqi, M.Y. and Glass, A.D.M. 1997. Conifer root discrimination against
soil nitrate and the ecology of forest succession. Nature. 385: 59-61.
21.Li, Y. and Zhang, M. 2002. Effect of urea and nitric acid on water and medium quality and
on response of anthurium. Hort. Tech. 12: 131-135.
22.Rothstein, D. and Cregg, B.M. 2005. Effects of nitrogen form on nutrient uptake and
physiology of Fraser fir (Abies fraseri). Forest Eco. Man. 219: 69-80.
23.Savvas, D. and Gizas, G. 2002. Response of hydroponically grown gerbera to nutrient
solution recycling and different nutrient cation ratios. Sci. Hort. 96: 267-280.
24.Sonneveld, C. 2002. Hydroponic Production of vegetables and ornamentals. In: D. Savvas &
H.C.Passam (Ed), Composition of nutrient solutions. Embryo Publications, Athens, Greece,
Pp: 179-210.
25.Torre, S., Fjeld, T. and Gislerod, H.R. 2001. Effects of air humidity and K/Ca ratio
in the nutrient supply on growth and postharvest characteristics of cut roses. Sci. Hort.
90: 291-304.
26.Wang, Y.T. 2008. High NO3-N to NH4-N ratios promote growth and flowering of a hybrid
phalaenopsis grown in two root substrates. Hort. Sci. 43: 350-353.
27.Wang, G., Li, C. and Zhang, F. 2003. Effects of different nitrogen forms and combination
with foliar spraying with 6-benzylaminopurine on growth, transpiration, water and potassium
uptake and flowin tobacco. Plant Soil. 256: 169-178.
28.Winston, E. and Pathmanathan, U. 2008. Morphophysiological characteristics associated
with vase life of cut flowers of anthurium. Hort. Sci. 43: 825-831.
29.Woodson, W.R. and Boodley, J.W. 1982. Effects of nitrogen form and potassium
concentration on growth, flowering and nitrogen utilization of greenhouse roses. J. Am. Soc.
Hort. Sci. 107: 275-278.
30.Zou, C.Q., Wang, X.F., Wang, Z.Y. and Zhang, F.S. 2005. Potassium and nitrogen
distribution pattern and growth of fluecured tobacco seedlings influenced by nitrogen form
and calcium carbonate in hydroponic culture. J. Plant Nutr. 28: 2145-2157.