مقایسه‏ ی میزان خسارت میوه سه رقم زیتون (Olea europaea L.) در روش‏های مختلف برداشت مکانیزه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناس/ مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان گلستان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: انتخاب روش مناسب برداشت زیتون تاثیر زیادی در کاهش خسارت‏های وارده به میوه و درخت و هم چنین راندمان برداشت داشته و برداشت نامناسب باعث کاهش باردهی درخت در سال آینده می‏شود. گستردگی باغ‌ها، تنوع ارقام در یک باغ و کمبود و هزینه بالای کارگر، استفاده از ابزار مکانیکی را ضروری می‌سازد. بنابراین آزمایشی در سال 1394 در یکی از باغ‏های شهرستان رامیان واقع در استان گلستان انجام شد تا بهترین رقم و روش برداشت زیتون برای برداشت مکانیزه این میوه مشخص شود.
مواد و روش‌ها: در این آزمایش راندمان برداشت و خسارت به سه رقم محصول زیتون (ماری، والانولیا و زرد) توسط چهار روش برداشت (چوب‏زنی (روش مرسوم منطقه)، شاخه‏تکان فرقونی، شانه‏ی مکانیکی و شاخه‏تکان دستی‏) در قالب طرح کرت‏های خرد شده با سه تکرار صورت پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج آنالیز واریانس، حاکی از معنی‏دار (01/0≥P) بودن درصد و مقدار برگ ریخته شده، درصد میوه آسیب دیده به میوه برداشت شده و شاخص خسارت نسبت به اثرات ساده رقم و روش برداشت و اثر متقابل آنها بود. نتایج نشان داد که رقم ماری با 80/81 درصد بیش‏ترین راندمان را در بین ارقام و شاخه‏تکان دستی با مقدار 20/88 درصد، نسبت به روش‏های دیگر راندمان بیش‏تری داشت. در تمامی روش‏ها کم‏ترین درصد خسارت روی رقم والانولیا و بیش‏ترین خسارت وارده روی رقم زرد مشاهده شد. در روش برداشت با شانه‏ی مکانیکی، رقم زرد بیش‏ترین (32/45 درصد) و رقم والانولیا کم‏ترین (03/7 درصد) میوه‏های آسیب‏دیده را داشت. شاخص خسارت در روش برداشت چوب‏زنی روی رقم زرد بیش‏ترین مقدار بوده (29/76 درصد) و اختلاف معنی‏داری با شاخص خسارت رقم‏های ماری و والانولیا که با این روش برداشت شدند، داشت. شاخص خسارت در این دو رقم به ترتیب 12/54 و 03/23 درصد، اندازه‏گیری شد. شاخص خسارت شانه‏ی مکانیکی روی رقم زرد با 92/74 درصد در رده دوم بوده و با روش برداشت چوب‏زنی اختلاف معنی‏داری نداشت. شاخص خسارت رقم‏های والانولیا و ماری نیز در روش برداشت چوب‏زنی نسبت به سایر روش‏های برداشت با اختلاف معنی‏دار بیش‏ترین مقدار بود. در روش شانه‏ی مکانیکی روی رقم والانولیا کم‏ترین شاخص خسارت دیده شد و رقم والانولیا در هر چهار روش برداشت نسبت به دو رقم دیگر شاخص خسارت کم‏تری داشت. حداکثر برگ ریخته شده در روش برداشت چوب‏زنی روی رقم والانولیا (77/10 درصد) مشاهده گردید. ارقام ماری و زرد نیز به ترتیب با 21/8 و 58/7 درصد در مراتب بعدی درصد ریزش برگ نسبت به میوه‏ی برداشت شده با این روش قرار داشتند. برداشت با شاخه‏تکان فرقونی کم‏ترین درصد برگ ریخته شده نسبت به سایر روش‏ها را داشته و اختلاف معنی‏داری بین درصد برگ ریخته شده ارقام مورد بررسی با این روش مشاهده نشد.
نتیجه‏گیری: با توجه به اینکه راندمان برداشت با شاخه‏تکان دستی بیش‏تر از دیگر روش‏ها بوده، این روش از جهت برداشت مکانیکی مناسب‏تر است. هم چنین می‏توان نتیجه گرفت که روش برداشت چوب‏زنی به علت داشتن خسارت بالا در همه‏ی گروه‏های خسارتی، مناسب نیست و منجر به کاهش کیفیت روغن و کنسرو حاصله می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of damages on three olive cultivars (Olea europaea L.) at different mechanized harvesting methods

نویسندگان [English]

  • Hossein Golchin 1
  • Ali asghari 2
  • Mohammad Hossein Razzaghi 3
1 MSc student/ Biosystems Engineering Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and natural resources,
2 Faculty member/ Gorgan University of agricultural Sciences and Natural resources
3 Researcher/Golestan Agricultural And Natural Resources Research And Education Center
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:
Selection of the best olive harvesting method has a high effect on harvest efficiency and reduction of damage to olive fruits and trees. On the contrary, improper harvest method reduces the next year’s fruit bearing. At harvest time of olives, extensive gardens, diversity of varieties in a garden, high cost and shortages of labour at harvest time, makes mechanical harvesting methods necessary. Thus an experiment in 2015 was performed in a garden at Ramian city to determine the best olive cultivar and harvest method for mechanized harvesting.
Materials and methods
At this experiment, harvesting efficiency and damage on three olive cultivars crops (Mari, Valanolia and Zard) by four types of harvesting methods (Knocking by a wooden rod, branch shaker machine, plastic comb shaker machine and portable branch shaker) were studied in a split plot experiment with three replications.
Results
Analysis of variance showed that the amount and percentage of lost leaf and damaged fruit to harvested fruit ration and damage index is significant to variation cultivar and harvest method as well as interactional effect of the this variables (P≤0.01). The results indicated that the most harvesting efficiency among cultivars were related to the Mari (81.80%) and among harvesting methods, the portable branch Shaker had the most harvesting efficiency (88.20%). At all harvesting methods, the least damage percentage was observed on the Valanolia cultivar and most damage was seen on zard cultivar. The hand held pneumatic vibrating combs caused the most and least damaged fruits on Zard and Valanolia cultivars (45.32% and 7.03% respectively). Zard cultivar had shown the most damage index in harvesting by Knocking by a wooden rod (76.29%) and the Valanolia cultivar had the least damage index in harvest by plastic comb shaker machine (12.32%). Damage index of these cultivars were measured 54.12% and 23.03% correspondingly. Damage index of pneumatic vibrating combs on Zard cultivar had second rank (74.92%) and didn’t showed a significant difference with Knocking by a wooden rod. Damage index of Valanolia and Mari cultivars in harvest by knocking a wooden rod was significantly higher than other harvest methods. At harvest of Valanolia cultivar by plastic comb shaker, the least damage index was observed and Valanolia cultivar had least damage index in harvest by all four methods in comparison to the other two cultivars. Valanolia cultivar had the most leaf drop in harvesting by Knocking by a wooden rod (10.77%). Mari and Zard cultivars showed 8.21 and 7.58% of lost leaf percentage to harvested fruit ratio at this harvest method. The most leaf drop was observed at harvest by knocking a wooden rod. Harvest by the pneumatic branch shaker caused the least leaf drop and no significant difference in leaf drop had observed at harvest by this machine among cultivars.
Conclusion:
Because harvesting efficiency of portable branch shaker was more than the other methods, this method is more suitable for mechanized harvesting. Due to high damage level, knocking a wooden rod is not suitable and leads in reduction of oil quality and produced conserve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • olive varieties
  • mechanized olive harvesting
  • damage index
  • Shaker
 1. Bentaher, H. and Rouina, B.B. 2002. Mechanical harvesting of Chemlalı de Sfax olive trees.4th International ISHS Symposium on Olive Growing. Acta Hort. 586: 365-368.
2. Ghorbanpoor, H., Khoshtaghaza M.H. and Mostowfi Sarkari, M. 2012. Effect of frequency and vibration time on vibrational shaker performance for mechanized harvest of Thomson orange. J. Agri. Machinery, 2 (2): 96-101. (In Persian)
3. Kermani, A.M. 2016. Comparison of four harvesting machines for harvesting of oil olive. J.Eng. Res. Agric. Mechan. Sys. 16(65):1-18. (In Persian)
4. Kermani, A.M. and Pileforosh, M. 2001. Mechanical Harvesting of oil olive and effect of olive maturity index on its. 1st National Congress of New Subjects in Agriculture. Islamic Azad University-Saveh Branch, Saveh, Iran. (In Persian).
5. Mobli, H., Tavakoli hashjin, T. and Rostami, M.A. 1999. Determination of percentage of removal of nut and cluster from tree in ten cultivar pistachio not with a mechanical shaker.Iran. J. Agric. Sci. 30(1):19-24. (In Persian)
6. Mohammady, H. and Vakili D. 2006. Olive (cultivation, management and harvesting).Nedaye Sabz Shomal Publication. 214 P. (In Persian)
7. Sadeghi, H. 2002. Planting and harvesting olives. Agric. Edu. Pub. Karaj. Iran. (In Persian)
8. Seifi, E. and Hossein Ava, S. 2014. The study of pollen-incompatibility relationships in olive cv Koroneiki and the effect of flower emasculation on the results. J. Plant Prod. Res. 21(4):149-163. (In Persian)
9. Sergio Castro, G., Francisco, J., Castillo, R., Francisco, J., Jesus, A., Ribes, G., Gregorio, L.
and Roldan, B. 2015. Suitability of Spanish ‘Manzanilla’ table olive orchards for trunk shaker harvesting. Biosys. Eng. 129: 388-395.
10.Voosen, P. 2006. Olive Maturity Index. Uc Cooperative Extension, Sonoma, County, October 2006. http://cesonoma.ucdavis.edu/files/27177.pdf.
11.Zare, F., Najafi, G.H., Tavakoli Hashjin, T. and Kermani, A.M. 2014. Determination of physical, mechanical and aerodynamic properties of four varieties olive produced in Iran.JFST. 11(44): 1-10. (In Persian)
12.Zeinanloo, A.A. 2009. Olive strategy program. Seed and Plant Improvement Inst. Pub. (In Persian)
13.Zeinanloo, A.A. 2010. Oleic and Canning olive cultivars. Sayeh Ghostar Ghazvin Pub. (In Persian).
14.Zeinanloo, A.A. and Nosrati, S. 2001. Olive: Introduced varieties and the best time to harvest. xtension and Public Participation Administratorship, Jehad-e-Agriculture of Zanjan province. (In Persian)