بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی نرگس

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان. گروه علوم باغبانی

چکیده

سابقه و هدف: نرگس یکی از مهم‌ترین گیاهان پیازی زینتی در مناطق معتدله می‌باشد که به عنوان گل بریدنی و گیاه گلدانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزون بر این، این گل در سطح وسیعی برای زیبا سازی محیط زندگی در باغ‌ها، پارک‌ها و چشم انداز‌ها کشت می‌شود (14). ماندگاری کم گل شاخه بریدنی نرگس بعد از برداشت و پژمردگی سریع گلبرگ‌های آن یکی از عوامل محدود کننده در نگهداری و فروش این گل بعد از برداشت می‌باشد، به‌طوری که گل‌های تازه برداشت شده نرگس عمر کوتاهی حدود 8-4 روز دارند (6). پیری گل‌ها بعد از برداشت یکی از محدودیت‌های عمده در تولید بسیاری از گل‌های شاخه‌بریدنی می‌باشد، هر عاملی که چنین فرآیندهای تخریبی و فیزیولوژیکی را غیر فعال یا آن‌ها را به تأخیر اندازد، می‌تواند سبب بهبود ماندگاری گل‌های شاخه بریده گردد (12). تولید گل‌های شاخه بریدنی با کیفیت مناسب و ماندگاری طولانی یکی از فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه فعالان این صنعت می‌باشد (2). پژوهش‌های گذشته در صدد افزایش کیفیت و کمیت تولید گل‌های شاخه بریدنی و گیاهان زینتی بودند که در این بین، تنظیم کننده‌های رشد گیاهی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده که از مهم‌ترین ‌آن‌ها می‌توان به اثرات مثبت جیبرلین‌ها اشاره کرد (10). هیومیک اسید نیز ترکیب پلیمری طبیعی اسـت کـه مـی‌توانـد بــه صــورت مــستقیم بــه عنــوان ترکیــبات شــبه هورمــونی جیبرلیک اسید، اکــسین و سایتوکینین و یا غیر مستقیم از طریق افزایش جذب و نقل و انتقال عناصر غذایی در داخل گیاه سبب بهبود کیفیت و ماندگای گیاهان زینتی گردد (20). تحقیق حاضر با هدف بهبود ماندگاری گل شاخه بریدنی نرگس رقم ژرمن و تعیین غلظت مناسب جیبرلیک اسید و هیومیک اسید انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر جهت بررسی اثرات جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر شاخص‌های مختلف رشد و ماندگاری گل نرگس بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و 12 تیمار و با سه تکرار اجرا شد و در هر تکرار پنج گلدان در نظر گرفته شد که در هر گلدان یک پیاز کشت گردید و در مجموع 180 گلدان کشت شد. فاکتور اول جیبرلیک اسید در چهار سطح که شامل: صفر (تیمار شاهد)، 150، 300، 450 پی پی ام بود و هیومیک اسید به عنوان فاکتور دوم، با سه سطح شامل: صفر (تیمار شاهد )، 250 و 500 پی پی ام در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار جیبرلیک اسید بر طول ساقه گل‌دهنده، مواد جامد محلول و شاخص ثبات غشای سلولی اختلاف معنی‌داری با شاهد داشت (جدول 2). تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید به صورت جداگانه اختلاف معنی‌داری بر ماندگاری گل شاخه بریدنی و وزن تر نسبی گل نرگس داشتند. همچنین هیومیک اسید باعث افزایش قطر ساقه گل‌دهنده و میزان کلسیم ساقه شد. بیشترین طول برگ نیز مربوط به اثر متقابل تیمارهای جیبرلیک اسید 300 پی پی ام و هیومیک اسید500 پی پی ام بود.

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به صفات مورد بررسی استفاده از غلظت‌های جیبرلیک اسید 300 پی پی ام و هیومیک اسید 500 پی پی ام بهترین تیمار بود که توانست ماندگاری گل و صفات مورد بررسی در این پژوهش را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Gibberellic Acid and Humic Acid on Morpho-physiological indices and Vase life of Cut Flower Daffodil (Narcissus pseudonarcissus)

چکیده [English]

Background and objectives: Narcissus is one of the most important ornamental bulbous plant in the temperate regions which it can be used as cut flower or flowering potted-plant (14). Moreover, this flower is planted in high volume for the beautification of scenery and environment in parks and gardens. One of the limiting factors in the post-harvest vase life and selling of narcissus is its short post-harvest life and quick wilting of its petals. Fresh cut flowers of narcissus have a very short vase life of around 4 to 8 days (6). Flower senescence after harvest is a major limiting factor in cut flower production. Any factor that can cause delay or disable the destructive or physiological processes in cut flowers can improve post-harvest life (12). The production of cut flowers with suitable quality and long vase life is one of the favorite economical activities in the industry (2). Previous studies tried to look for procedures to improve the quality and quantity of cut flowers and ornamental plant production, and amongst them, plant growth regulators have a special importance specifically in gibberellic acid effects (10). Humic acid is a natural organic polymer which can improve quality and durability of ornamental plants, directly such as hormone-like substances of gibberellic acid, auxin, and cytokinin and indirectly by increasing absorption and translocation of nutrients in the plant (20). The general purposes of the current study were to improve vase life of narcissus (German cultivar) and to determine the best concentration of gibberellic acid and humic acid.
Materials and methods: The current study aimed to investigate the effects of gibberellic acid and humic acid on various indicators of growth and vase life of narcissus flower. It was conducted on the basis of the factorial experiment with randomized complete block design which consisted of with two experimental factors, 12 treatments, and replicated three times. In each replication there were five pots and for each pot one bulb was cultivated and the total number of cultivated pots were 180. Experimental factors were gibberellic acid in four levels (150, 300, 450 ppm and control) and humic acid in three levels (250, 500 ppm and control).

Results: Results from analysis of variance table showed that the effect of gibberellic acid on the height of floral stem, the total soluble solids and the cell membrance stability index was significant in comparison with control (Table 2). Gibberellic acid and humic acid treatments independently had significant differences on the relative fresh weight and vase life of narcissus cut flowers. Also diameter of floral stem and calcium content were increased by humic acid treatment. Interaction between treatments of gibberellic acid 300 ppm and humic acid 500 ppm resulted in the highest length of leaf.

Conclusion: This research concludes that the best treatments for improvement of vase life and the researched properties of narcissus were the 300 ppm gibberellic acid and 500 ppm humic acid concentrations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cell membrance stability index
  • Calcium content of stem
  • Water absorption rate
  • Total soluble solids
  • Relative fresh weight
 1. Adani, F., Genevini, P., Zaccheo, P. and Zocchi, G. 1998. The effects of commercial humic
acid on tomato plant growth and mineral nutrition. J. Plant Nutr. 21:3. 561-575.
2. Ahmad, I., Saquib, R.U., Qasim, M., Saleem, M., Sattar Khan, A. and Yaseen, M. 2013.Humic acid and cultivar effects on growth, yield, vase life and corm characteristics of gladiolus. Chilean, J. Agri. Res. 73 (4): 339-344.
3. Al-Khassawneh, N.M., Karam, N.S. and Shibli, R.A. 2006. Growth and flowering of black iris (Iris nigricans Dinsm). Flowering treatment with plant growth regulators. Hort. Sci. 107:187- 193.
4. Allahvirdizadeh, N. and Nazari Deljou, M. 2014. Effect of humic acid on morphphysiological traits nutrients uptake and postharvest vase life of pot marigold cut flower (Calendula officinalis cv. Crysantha) in hydroponic system. J. Sci. Technol. Greenhouse Culture. 5 (18): 133-143.
5. Anonymous, S. 1990. Austra: Vegetable Production Training. Asian Vegetable Research and
Development Center Publication, 447p.
6. Armitage, M.A. 2003. Speciality Cut Flower. Timber Press, 586p.
7. Chamani, A., Esmail pour, A., Pourbirami Hir, Y., Malakol Lajair, H. and Saadati, A. 2012.
Study of the effects of thidiazouron and humic acid on alstroemeria flowers postharvest life. J. Hort. Sci. Technol. 26 (2): 147-152. (In Persian)
8. Danai, A., Mostafavi, V.Y., Moradi, P. and Azizi Nejad, R. 2011. The effect of some hormonal and chemical treatments on longevity and quality traits of cut Gerbera flower. J.Crops Improvement. 13(1): 22-28. (In Persian)
9. Dastyari, M. and Hoseini Fari, M. 2014. Effect of humic acid and putrescine on growth charactristics and vase life of rose. International J. Greenhouse Technol. 5:20. 241-250. (In Persian)
10.Donald, H., Mingfang. Yi., Xinjia, Xu. and Michael, R. 2006. Role of ethylene in perianth senescence of daffodil (Narcissus pseudonarcissus). Postharvest Biol. Technol. 32: 269-280.
11.Ebrahim Zadeh, A., Seifi, V.Y. 1999. Storage and Handling of Cut Flowers, Ornamental Green Plants. Aktar Publications. 233p. (In Persian).
12.Emongor, V.E. 2004. Effect of gibelerllic acid on postharvest quality and vase life of Gerbera cut flowers (Gerbera jamesonii). Agron. 3: 191-195.
13.Hassanpour Asil, M., Roein, Z. and Rabiei, B. 2008. Effects of low temperature and GA3 on quality of cut flowers of Narcissus jonquilla, German. J. Hort. Sci. 9:2. 129-138. (In Persian)
14.Hazraika, B.K. 2003. Acclimatization of tissue-cultured plants. Curret Sci. 85: 12-25.
15.Hunter, D.A., Xu, X., Yi, M. and Ried, M.S. 2004. Role of ethylene in perianth senescence of daffodil (Narcissus pseudonarcissus L. ‘Dutch Master’). Postharvest Biol. Technol. 32:269-280.
16.Ichimura, K. and Goto, R. 2000. Effects of gibberellin on yellowing and vase life of cut Narcissus tazetta var. chinensis flowers. Japan, J. Society, Hort. Sci. 69: 423-427.
17.Nakhaie, F., Khalifi, A., Naseri, M.A. and Abroumand, P. 2004. Effect of plant growth regulators on morphological traits and essential oil of Narcissus. Quarterly Periodical of Knowledge of Modern.  Sustain. Agri. 6(21): 94-98. (In Persian)
18.Nardi, S.D., Pizzeghello, A. Muscolo, and Vianello, A. 2002. Physiological effects of humic substances on higher plants. Soil Biochem. 34 (11): 1527-1536.
19.Nikbakht, A., Kafi, M., Babalar, M., Xia, Y.P., Luo, A. and Etemadi, N. 2008. Effect of commercial humic acid on plant growth, nutrients uptake and postharvest life of gerbera. J.Plant Nutr. 31: 2155-2167.
20.Rani, P. and Singh, P. 2013. Impact of gibberellic acid pre-tretreatment on growth and flowering of tuberose (Polianthes tuberosa L.) cv. Prajval. J. Tropical Plant Physiol. 5: 33-41.
21.Singh, A.J., Kumar and Kumar, P. 2008. Effect of plant growth regulators and sucrose on post-harvest physiology, membrane stability and vase life of cut spikes of Gladiolus. Plant Growth Regul. 55: 221-229.
22.Skutink, E., Llukaszews, A., Serek, M. and Rabiza, J. 2001. Effect of growth regulators on postharvest characteristics of Zantedeschia aethiopica. Postharvest Biol. Technol. 21: 241-246.
23.van Doorn, W.G. 2001. Role of soluble carbohydrates in flower senescence. Acta. Hort. 543: 179-183.