مطالعه QTL های مرتبط با بنیه بذر در عکس‌العمل به تنش اسمتیک به‌دست آمده از سوربیتول در برنج

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

به‌منظور تجزیه ژنتیکی بنیه بذر برنج در شرایط تنش اسمتیک به‌دست آمده از سوربیتول، ارقام طارم محلی (متحمل به تنش‌های اسمزی) و خزر (حساس به تنش‌های اسمزی) تلاقی داده شدند. نقشه پیوستگی براساس نشانگرهای ریزماهواره با استفاده از 74 نشان‌گر چندشکل در دو والد و 192 فرد جمعیت 2F تهیه گردید. سرعت جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه در 20 فرد از هر خانواده در نسل 3F اندازگیری شد. مکان‌های ژنی مرتبط با این صفات با روش نقشه‌یابی فاصله‌ای مرکب ردیابی گردیدند. نقشه، پیوستگی 50/1231 سانتی‌مورگان از ژنوم برنج را پوشش داد. از بین QTLهای ردیابی شدهb 1-qGR روی کروموزوم 1 و a12-qRL روی کروموزوم 12 به‌ترتیب با 23 و 25 درصد تغییرات فنوتیپی سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه را توجیه نمودند. آلل‌های والد طارم محلی درa 12-qRL طول ریشه‌چه‌ها را به اندازه 70/6 میلی‌متر افزایش دادند. QTLهای بزرگ اثر مکان‌یابی شده برای طول ساقه‌چه در این مطالعه روی کروموزوم 5 و 12 قرار داشتند. بالا بودن درصد توجیه
b1-qGR،a 12-qRL، a5-qRL و 12-qSL آن‌ها را کاندید بسیار مناسبی برای برنامه‌های انتخاب به کمک نشانگر در جمعیت‌های برنج ایرانی ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of QTLs related to seed vigour under stress caused to Sorbitol in rice

چکیده [English]

In order to genetic analysis of rice seed vigour, a cross was carried out between Tarom Mahalli (tolerant to osmotic stress) and Khazar (sensitive to osmotic stress) crosses. Linkage map based on SSR markers was derived using 74 polymorphic markers and 192 F2 individuals. Germination rate, radicale and plumule length were recorded from 20 plants per 192 F3 families. The loci related to germination traits, were detected using of composite interval mapping. This map covered 1231.5 cM of the genome. qGR-1b on chromosome 1and qRL-12a on chromosome 12 explained 23% and 25% of phenotypic variability related to germination rate and radical length, respectively. The allele from Tarom Mahalli parent in qRL-12a increased root length, 6.70 mm. Major QTLs related to shoot length were detected on chromosomes of 5 and 12. qGR-1b, qRL-12a, qRL-5 and qSL-12 could be used as a potential condidate to be genetically manipulated by marker-assisted selection in rice germination traits breeding methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice (Oryza sativa L.)
  • germination
  • QTL mapping
  • SSR