دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-112