نویسنده = مینا هوشمند
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، عملکرد برگ و ایندیگو وسمه

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-143

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مینا هوشمند؛ فاطمه معلم بنهنگی