نویسنده = سهراب محمودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-140

10.22069/jopp.2019.14474.2295

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ معصومه صالحی؛ حسینعلی علیخانی


2. تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 193-202

مصطفی زنگوئی؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی