کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سازگاری تعدادی از ارقام زیتون یونانی در منطقه طارم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 153-166

محمد نوری زاده؛ محمود عظیمی؛ عزیزاله عبدالهی


2. بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-137

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری