تعیین توزیع مکانی علف‌های هرز بر‌اساس آستانه خسارت در دو مزرعه گندم زمستانه(.Triticum aestivum L) در منطقه شاهرود

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تخمین آستانه خسارت علف های هرز امری ضروری در برنامه های کنترل متناسب با مکان می باشد. این پژوهش به منظور تعیین موضعی آستانه خسارت علف های هرز در سطح دو مزرعه گندم انجام شد. داده های مربوط به زیست توده علف هرز و عملکرد گندم از طریق نمونه برداری روی شبکه¬ علامت گذاری شده¬ مربعی به ابعاد4×4 متر و در مجموع از 120 نقطه در مزرعه اول و از 135 نقطه در مزرعه دوم واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1391 بدست آمد. براساس مدل های برازش داده شده، مقدار آستانه خسارت در مزرعه اول و دوم با در نظر گرفتن 10 درصد کاهش عملکرد در نتیجه وجود علف های هرز به ترتیب برابر با 31/2 و 77/2 گرم وزن خشک زیست توده مجموع علف های هرز در متر مربع بود. شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (RBF) توانست با دقت بالایی ( بازده 99%، ضریب تبیین 99/0 و متوسط خطای کمتر از 58/1 و 3/1 به ترتیب برای دو مزرعه اول و دوم) الگوهای پراکنش زیست توده علف های هرز را بر اساس دو حدآستانه صفر و کاهش عملکرد ده درصدی پیش بینی و درونیابی نماید. بر اساس نتایج آزمایش، تعیین آستانه خسارت علف های هرز بصورت موضعی با استفاده از وزن خشک زیست توده مجموع علف های هرز راهکاری موثر در تهیه نقشه های مدیریتی در مدیریت متناسب با مکان می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of weed spatial distribution based on damage threshold in two winter wheat (Triticum aestivum L.) fields in Shahrood region

نویسندگان [English]

  • Hassan Makarian 1
  • abbas Rohani 2
چکیده [English]

Estimation of weed damage threshold is essensial in site-specific weed control programs. This experiment was conducted to determine the spatial distribution of weeds damage threshold in two wheat feilds. Data related to weed biomass and crop yield were collected from sampling at 120 and 135 points of the first and second fields respectively based on a 4×4 m grid at research field of agricultural college of Shahrood University, in 2012. The damage threshold based on 10% yield reduction estimsted by models was 2.31 and 2.77 gr.m-1 of total weed dry weight in the first and second fields respectively. The results also showed that the trained RBF neural network had high capability in prediction of weeds biomass spatial distribution based on damage threshold of 0 and 10% yield reduction (with 99 % output, 0.99 coefficients and the average error of less than 1.58 and 1.3 respectively) in the first and second wheat fields. According to the experiment results, determination of saptial distribution of weed damage threshold using total weed‌s biomass can be used as an effective method in the mapping of weeds in site specific weed control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site-specific weed control
  • Patchy distribution
  • yield loss
  • Radial Basis Function