بررسی بهینه ‌سازی ترکیب‌های مختلف محیط کشت بر برخی از ویژگی های کمی و کیفی قارچ صدفی طلایی (Pleurotus citrinopileatus)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 استادیار علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح سبزی)، گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

3 استادیار علوم باغبانی- گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

4 مربی گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

چکیده

چکیده
سابقه و هدف:
برای تولید گونه های مختلف قارچ های صدفی دامنه وسیعی از مواد لیگنوسلولزی مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرند اما جهت تبدیل بیولوژیکی ضایعات لیگنوسلولزی صنعتی و کشاورزی و انتقال بیشتر مواد غذایی از بستر کشت به اندام بارده به مقادیر مواد غذایی موجود در بستر (نوع محیط کشت) و همچنین قدرت تجزیه کننده گی میسلیوم بستگی دارد. عدم بومی سازی اطلاعات فنی در تولید قارچ های خوراکی و همچنین نبود فرمولاسیون مناسب محیط کشت از مشکلات اساسی در تولید تجاری و صنعتی قارچ های صدفی در کشور می باشد بنابراین یافتن بستر کشت مناسب جهت تولید قارچ صدفی طلایی گام نخست در پرورش این قارچ خوراکی می باشد.
مواد و روشها:
در این آزمایش از ضایعات مختلف محصولات کشاورزی و صنعتی شامل خاک اره، کلش گندم، ضایعات برگ خرما، مخلوط خاک اره با کلش گندم (به نسبت برابر)، مخلوط خاک اره با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر)، مخلوط کلش گندم با ضایعات برگ خرما (به نسبت برابر) و همچنین مکمل‌های شیمیایی اوره (10 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر)، سولفات منگنز (7 میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت)، فسفات آمونیوم (15 گرم در لیتر به ازای هر کیلوگرم بستر کشت، بر اساس وزن تر) و مکمل های زیستی قارچ مایکوریزای (یک میلی‌لیتر ماده تلقیح قارچ Glomus mosseae به ازای هر کیلوگرم اسپاون قارچ طلایی) و ورمی کمپوست (6 درصد وزن تر بستر کشت) استفاده شد. پس از آماده سازی و تنظیم رطوبت بستر کشت عمل استریل با استفاده از آب جوش انجام شد. در این آزمایش برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمایی و رشد رویشی و عملکرد قارچ صدفی طلایی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن قارچ های تولید شده بر روی بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با مکمل زیستی مایکوریزا، 21/8 درصد و همچنین محتوای نیتروژن قارچ های پرورش یافته بر روی بستر کشت کلش گندم غنی شده با فسفات آمونیوم، 51/4 درصد ثبت گردید. همچنین کامل شدن مرحله رشد رویشی میسلیوم قارچ در بسترهای کشت غیر ترکیبی خاک اره غنی شده با قارچ میکوریزا و نیز در بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با قارچ مایکوریزا هر دو به مدت 60/14 روز طول کشید و نیز این مرحله در بستر کشت کلش گندم غنی شده با مکمل شیمایی سولفات منگنز 9 روز طول کشید همچنین یشترین (00/2079) و کمترین (20/813) عملکرد کل (وزن تر) اندام میوه ای به ترتیب به بستر کشت کلش گندم غنی شده با سولفات منگنز و بستر کشت ضایعات برگ نخل خرما غنی شده با مایکوریزا اختصاص داشت.
نتیجه گیری:
در این پژوهش، از بین بسترهای ترکیبی و غیر ترکیبی مختلف که مورد غنی سازی قرار گرفت وزن و کیفیت اندام بارده بالغ قارچ های تولید شده از بستر کشت کلش گندم غنی شده با مکمل شیمیایی سولفات منگنز (7 میکروگرم در کیلوگرم بر اساس ماده خشک بستر کشت) در مقایسه با سایر تیمارها از لحاظ آماری برتر بودند.
واژه های کلیدی: بستر کشت، ترکیبات آلی، قارچ های صدفی، مکمل های غذایی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the optimization of different substrate on some quantitative and qualitative atributies of golden oyster mushroom (Pleurotus citrinopileatus)

نویسندگان [English]

  • abbas ali keymasi 1
  • Dariush Ramezan 2
  • Mehdi Aran 3
  • Reza bagheri 4
1 horticulture department, agriculture faculty, zabol university
2 Assistant Professor of Horticulture Science (physiology and vegetable breeding), Department of Horticulture and landscaping, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol , Iran
3 , Assistant Professor of Horticulture Science, Department of Horticulture and landscape, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol , Iran.
4 Staff member of Horticulture Science, Department of Horticulture and landscaping, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol , Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives:
For the production of various species of oyster mushroom a wide range of lignocellulosic materials different can be used, but to convert biological lignocellulosic waste industrial and agricultural and transport more food from substrate to fruiting body depends to the amount of available foodstuffs in substrate (type culture medium) as well as the power of mycelium degrading agents. Non-localizing technical information on the production of edible mushrooms and the lack of suitable formulation substrate from main problems in the production of commercial and industrial oyster mushroom in the country, so finding a suitable substrate for the production of golden oyster mushroom is first step in the development of this mushroom are be.
Materials and Methods:
In this experiment, various wastes from agricultural and industrial products are included: sawdust, wheat straw, date palm leaf wastes, the combination of sawdust with wheat straw (in equal proportion), combination of sawdust with date palm leaf wastes (in equal proportions), combination wheat straw and date palm leaf wastes (in equivalent ratio) as well as chemical supplements of urea (10g per liter in per kg of substrate based on fresh weight of substrate), manganese sulfate (7μg. kg based on dry matter substrate), ammonium phosphate (15g in liter per kilogram of substrate, based on fresh weight of substrate) and bio additives supplement mycorrhizal (one milliliter of Glomus mosseae inoculum per kg of spawn) and vermicompost (6% fresh weight of substrate). After preparing and adjusting the humidity, the substrate was sterilized with using boiling water. In this experiment, some physiological and biochemical traits, vegetative growth and yield golden oyster mushroom were evaluated.
Results:
The results showed that nitrogen contents of fruit bodies produced on substrate date palm leaf wastes that enrichment with mycorrhizal bio-supplementation were 8.21%, as well as the nitrogen contents of fruit bodies produced on substrate wheat straw that enrichment with ammonium phosphate recorded 4.51%. The completion of the growth stage of mycelium (spawn run) of oyster mushroom in the non-mixed substrate sawdust that enrichment with the mycorrhizal and also in substrate date palm leaf wastes that enrichment with mycorrhiza lasted for 14/60 days, and this stage (spawn run) also took place in substrate wheat straw that supplemented with manganese sulfate lasted 9 days. Also, the highest (2079.00g) and lowest (813.20g) total yield (fresh weight) of fruit bodies were wheat straw substrate that enrichment with manganese sulfate and date palm leaf wastes that enrichment with mycorrhiza respectively.
Conclusion:
In this study, mixed and non-mixed substrates that were enriched were evaluated weight and quality of fruit produced from wheat straw substrate that enrichment with chemical supplement of manganese sulfate (7μg/kg based on dry matter substrate) were statistically superior to other treatments.

Keywords: Food supplements, Organic compounds, Oyster mushrooms, Substrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food supplements
  • Organic compounds
  • Oyster mushrooms
  • Substrate
1.Ancona-Mendez, L., Sandoval-Castro,
C.A., Casso, R.B. and Capetillo Leal,
C.A. 2005. Effect of substrate and harvest
on the amino acid profile of oyster
mushroom (Pleurotus ostreatus). J. Food
Com. Anal. 18: 447-450.
2.AOAC. 1990. Association of Official
Analytical Communities. Official Method
of Analysis. 18th ed, Washington DC: USA.
3.Asef, M.A. 2016. Iranian Medicinal
Fungi. Iranology Publication. 160p.
4.Azizi, U. 1997. Utilization of Agricultural
wastes for Production of Oyster
Mushroom and Livestock Feed.
Agricultural Education Publishing. Karaj.
48p. (In Persian)
5.Bonatti, M., Karnopp, P., Soares, H.M.
and Furlan, S.A. 2004. Evaluation of
Pleurotus ostreatus and Pleurotus sajorcaju nutritional characteristics when
cultivated in different lignocellulosic
wastes. J. Food. Chem .88: 425-428.
6.Chang, S.T. and Miles, P.G. 2004.
Mushrooms Cultivation, Nutritional
Value, Medicinal Effect, and
Environmental Impact. 477p.
7.Chen, S.Y., Ho, K.J., Hsieh, Y.J., Wang,
L.T. and Mau, J.L. 2012. Contents of
lovastatin, g-aminobutyric acid and
ergothioneine in mushroom fruiting
bodies and mycelia. LWT-Food Sci.
Technol. 47: 274-278.
8.Cunha-Zied, D. and Pardo-Giménez, A.
2017. Edible and Medicinal Mushrooms:
Technology and Applications. 592p.
9.Curvetto, N.R., Figlas, D., Devalis, R.
and Delmastro, S. 2002. Growth and
productivity of different Pleurotus
ostreatus strains on sunflower seed hulls
supplemented with N-NH+4 and/or Mn.
Bioresour. Technol. 84: 171-176.
10.Dias-Nunes, M., Rodrigues da-Luz,
J.M., Albino-Paes, S., Oliveira-Ribeiro,
J.J., de Cássia Soares da Silva, M. and
Megumi-Kasuya, M.C. 2012. Nitrogen
supplementation on the productivity and
the chemical composition of oyster
mushroom. JFR. 1: 2. 113-119.
11.Elhami, B., Alemzadeh-Ansari, N. and
Sedighie-Dehcordie, F. 2008. Effect of
Substrate Type, Different Levels of
Nitrogen and Manganese on Growth and
Development of Oyster Mushroom
(Pleurotus florida). Dyn. Biochem.
Process Biotech. Mol. Biol. 2: 1. 34-37.
12.Emami, A. 1996. Plant decomposition
methods. Agricultural Research, Education
and Extension Organization (AREEO).
Soil and Water Research Institute.
(In Persian)
13.Girmay, Z., Gorems, W., Birhanu, G.
and Zewdie, S. 2016. Growth and yield
performance of Pleurotus ostreatus
(Jacq. Fr.) Kumm (oyster mushroom)
on different substrates. AMB Express.
6: 1. 87.
14.Gold, M.H., Wariishi, H. and Valli,
K. 1989. Extracellular peroxidases
involved in lignin degradation by the
white-rot basidiomycete Phanerochaete
chrysosporium. In: J.R. Whitaker and
P.E. Sonnet (eds) 10-Biocatalysis in
Agricultural Biotechnology, Vol. ACS
Symp. Ser. No. 389, The American
Chemical Society, Washington, DC.
Pp: 128-140.
15.Hatakka, A. 2001. Biodegradation of
lignin. Wiley- VCH, Germany.
16.Hejazi, A., Shahrudi, M. and Ardforush,
M. 2007. Index method of plant analiyes
(7th ed.). (pp. 197-234.) (In Persian)
17.Hoa, H., Wang, C.L. and Wang, C.H.
2015. The effects of different substrates
on the growth, yield and nutritional
composition of two oystermushrooms
(Pleurotus ostreatus and Pleurotus
cystidiosus). Mycobiol. 43: 4. 423-434.
18.Jafarpour, M., Poursaeid, N., Jalali
Zand, A., Golparvar, A.R. and Behdad,
M. 2009. Effect of some of the wastes of
agricultural conversion industries and
food supplements on some of the
specifications of the edible mushroom
(Pleurotus florida). J. Res. Agric. Sci.
4: 2. 188-203.
19.Jafarpour, M. and Eghbalsaeed, S. 2012.
High protein complementation with high
fiber substrates for oyster mushroom
cultures. AJB. 11: 14. 3284-3289.
20.Makela, M., Galkin, S., Hatakka, A. and
Lundell, T. 2002. Production of organic
acids and oxalate decarboxylase in
lignin-degrading white rot fungi.
Enzyme Microb Technol. 30: 542-549.
21.Mandeel, Q., Al-Laith, A. and
Mohamed, S.A. 2005. Cultivation of
oyster mushrooms (Pleurotus spp.) on
various lignocellulosic wastes. World
J. Microbiol. Biotechnol. 21: 601-607.
22.Mapanao, K.M., Abella, E.A., Aquino,
D.L. and Kalaw Sofronio, P. 2016.
Use of effective microorganisms on
enhancing the mycelial growth of
Pleurotus florida on unsterilized rice
straw J. Biol. Eng. Res. Rev. 3: 1. 30-36.
23.Mohammadi Goltapeh, A. and Pourjam,
A. 1994. Principles of Edible Mushroom
Cultivation.Tarbiat Modares University
Press. Tehran. 556p. (In Persian)
24.Mostofi, Y. and Najafi, F. 2005.
Laboratory Manual of Analytical
Techniques in Horticulture (Translation).
Tehran University Press. 85p. (In Persian)
25.Mottaghi, H. 2006. Oyster Mushroom
and other Edible Mushroom,
Technology and Producing. Andisheh
Farda Publications. 328p. (In Persian)
26.Quds-Valid, A. 2010. Planting and
Cultivating Edible and Medicinal
Fungi (Jun-Cao technology). Iranian
Agricultural Science Publishing. 217p.
27.Rahman, M.H., Ahmed, K.U., Roy, T.S.,
Mandal, M.S.H. and AlamL, M.R. 2013.
Effect of chemical fertilizer supplements
with rice straw on the growth and
yield of oyster mushroom (Pleurotus
ostreatus). IJAT. 9: 2. 47-51.
28.Ralph, H. and Kurzman, J.r. 1997.
Nutrition from mushrooms, understanding
and reconciling available data. Mycosci.
38: 247-253.
29.Richard, T. 2002. The science
and engineering of composting.
http//www.cfe.cornell.
30.Royse, D.J. 1996. Specialty mushrooms.
Progress in new crops. In: Proceedings
of the Third National Symposium;
Indianapolis, Indiana, USA. Alexandria:
ASHS Press.
31.Salman-Naeem, M., Asif Ali, M., Sajid,
A., Sardar, H., Liaqat, R. and Shafiq, M.
2014. Growth and yield performance of
oyster mushroom on different substrates.
Mycopath. 12: 1. 9-15.
32.Shashirekha, M.N., Rajarathnam, S. and
Bano, Z. 2005. Effects of supplementing
rice straw growth substrate with cotton
seeds on the analytical characteristics of
the mushroom, Pleurotus florida (Block
and Tsao). J. Food Chem. 92: 255-259.
33.Stajic, M., Persky, L., Hadar, Y., Friesem,
D., Duletić-Laušević, S., Wasser, P.
and Nevo, E. 2006. Effect of copper
and manganese ions on activities of
laccase and peroxidases in three Pleurotus
species grown on agricultural wastes.
Appl Biochem Biotechnol. 128: 87-96.
34.Tajeddin, B. 1994. The effect of
enrichment substrate of Pleurotus sajorkaju and determination of quantitative
and qualitative properties. Master's
Degree in Food Industries, Faculty of
Agriculture, Tarbiat Modarres University.
Tehran. 107p. (In Persian)
35.Vetayasupom, S. 2004. Effective
microorganisms for enhancing pleurotus
ostreatus (Fr.) Kummer production. J.
Biol. Sci. 4: 6. 706-710.
36.Weil, D.A., Beelman, R.B. and Beyer,
D.M. 2006. Manganese and other
micronutrient additions to improve
yield of Agaricus bisporus. Bioresour.
Technol. 97: 1012-1017.
37.Yang, J.H., Tseng, Y.H., Chang, H.L.,
Lee, Y.L. and Mau, J.L. 2004. Storage
stability of monascal adlay. Food Chem.
90: 303-309.
38.Yang, W., Guo, F. and Wan, Z. 2013.
Yield and size of oyster mushroom
grown on rice/wheat straw basal
substrate supplementedwith cotton seed
hull. Saudi J. Biol. Sci. 20: 333-338.
39.Zheng, J.G., Chen, J.C., Yang, J.,
Zheng, K.B., Ye, X.F. and Huang, Q.L.
2002. Studies on growing edible fungi
on improved straw from a dual use rice
cultivar. Agr. Sci. China. 1: 8. 871-877.