اعتبار سنجی برخی نشانگرهای مولکولی در تعیین جنسیت ژنوتیپ‏های مختلف کیوی‏ فروت حاصل گرده افشانی آزاد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 'گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

3 هیئت علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

4 هیات علمی دانشگاه گیلان

10.22069/jopp.2020.16255.2478

چکیده

سابقه و هدف: کیوی‏فروت یکی از مهم‌ترین محصول باغی صادراتی ایران است. اما تمایل مشتریان بین المللی به خرید میوه‏های کیوی متفاوت از نظر رنگ گوشت و مزه افزایش یافته است، جهت ارتقای جایگاه کیوی ایران تولید ارقام جدید اهمیت دارد. یکی از موانع اصلاح نونهالی نسبتا طولانی و همچنین دوپایگی می‏باشد که تا قبل از گلدهی تفاوتی ظاهری دانهال نر و ماده وجود ندارد. بنابراین، تعیین جنسیت دانهال‏ها و جداسازی افراد نر و ماده در کوتاه‏ترین زمان اهمیت زیادی در برنامه‏های به‏نژادی دارد. در این پژوهش اعتبارسنجی برخی از نشانگرهای مولکولی مرتبط با جنسیت جهت تفکیک دانها‏ل‏های نر و ماده کیوی‏فروت حاصل از گرده افشانی آزاد مورد آزمون قرار گرفت.
مواد و روش‏ها: در این پژوهش از دو نوع ژنوتیپ کیوی‏فروت گوشت زرد (به اسامی نواب و خورشید) و یک نوع ژنوتیپ گوشت قرمز(خونی) که همگی متعلق به گونه Actinidia chinesis و دیپلوئید بودند، استفاده شد. استخراج DNA ژنومی از برگ‏های جوان 10 گیاه بالغ نر و ماده بالغ کیوی‌فروت به روش CTAB با کمی تغییرات صورت گرفت. برای تعیین دقیق غلظت DNA هر نمونه، از دستگاه اسپکتروفوتومتری (Biophotometra, Plus Eppendorff) استفاده می‌شود و غلظتDNA در طول موج 260 نانومتر ارزیابی شد. واکنش زنجیره‏ای پلیمراز (PCR) در حجم 10 میکرولیتر با استفاده از دستگاه برای هر نمونه انجام گرفت. برای هر پرایمر برنامه (PCR)، غلظت ژل آگارز و مدت زمان بارگذاری بهینه استفاده شد. در نهایت، اعتبار سنجی برخی از نشانگرهای مولکولی مرتبط با جنسیت شامل سه نشانگر SCAR (SmY, SmX و SmY1) و سه نشانگر SSR (A00I, A00II, A00II) در DNA استخراج شده از برگ ژنوتیپ‏های مورد آزمایش، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‏ها: نتایج این پژوهش نشان داد از بین چندین نشانگر SCAR و SSR که قبلا گزارش شده بود، برخی قادر به جداسازی دقیق دانهال‏های نر و ماده کیوی‌فروت نبودند. از بین سه نشانگر SCAR (SmY, SmX و SmY1) که مورد آزمون قرار گرفتند، تنها دو نشانگر SmY1 (770 bp) در افراد نر(بدون ظهور هیچ باندی در افراد ماده) و در افراد ماده و SmX (950bp) در افراد ماده (بدون ظهور هیچ باندی در افراد نر) به خوبی قادر به جداسازی دانهال‌های کیوی‌فروت شدند. با توجه به نوارهای چندشکل بدست آمده از سه نشانگر SSR (A00I, A00II, A00II) معرفی شده برای شناسایی افراد نر و ماده، فقط نشانگر A00II با باند ویژه (230bp) در افراد نر و باند ویژه (219bp) در افراد ماده قادر به تفکیک جنسیت دانهال‌های کیوی فروت بود. دو نشانگر A00I و A00III در افراد نر و ماده الگوی باندی مشابه ظاهر نموده قادر به جدا سازی افراد از نظر جنسیت نبودند.
نتیجه گیری: در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده توام از نشانگرهای SmX, SmY1 و A00II با کمترین خطا قادر به تفکیک دانهال‏های نر و ماده کیوی‏فروت در مراحل اولیه نونهالی می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of Some Molecular Markers in Sex Determination in Different Kiwifruit Genotypes from Open Pollination

نویسندگان [English]

  • Sonia Jamali Anjelani 1
  • Mahmood Ghasemnezhad 2
  • Habiballa Samizadeh 3
  • Yousef Hamidoghli 4
1 Department of Horticultural Science, University of Guialn, Rasht, Iran
2 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, University of Guilan
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Guialn
4 Department of Horticultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Kiwifruit is one of the important exportable horticultural crops in Iran. international customers tend to buy novel kiwifruit with different flesh and taste has increased. Therefore, for persistence in exporting and success in export rank of Iranian kiwifruit, it is necessary to have new cultivars. One of the main limitations in kiwifruit breeding program, juvenility period is long time and it is dioecy which there is no distinguishable differences between male and female plants until flowering time. Therefore, sex determination in seedling and separation male and female plants as soon as possible is very important for accelerating kiwifruit breeding. In this study, validation of some molecular sex related markers for determination males and female plants results from open pollination.
Materials and methods: In this study, we used two different yellow flesh kiwifruit genotypes (known as Khorshid and Navab) and one red flesh genotype, which all were belong to Actinidia chinensis with diploid. Extraction of genomic DNA from young leaves was carried out by CTAB method with few modifications. spectrophotometer (Biophotometra, Plus Eppendorff) is used for determine the exact concentration of each sample DNA, and DNA concentration was measured at a wavelength of 260 nm. Polymerase chain reaction (PCR) was performed in a volume of 10 μL for each sample. For each primer program (PCR), agarose gel concentration and optimum loading time was optimized. Finally, the validation of some sex related markers includes 3 SCAR markers (SmY, SmX, SmY1) and 3 SSR markers (A00I, A00II, A00II) in the DNA extracted from the leaves of the tested genotypes was investigated.
Results: The results of current study showed that among different SCAR and SSR markers which previously reported, some of them were not able to separate correctly male and female seedlings. Among three SCAR markers (SmY, SmX and SmY1) were evaluated, just two markers; SmY1 (770 bp) and SmX (950bp) markers could able to separate correctly male (without band pattern in female) and female (without band pattern in male) kiwifruit seedlings respectively. According to polymorphic bands were obtained from three tested SSR markers (A00I, A00II, A00II) for determination males and females plants, only A00II with specific bands 232bp in male and 219bp in female plants could able to separate kiwifruit seedlings. The two A00I and A00III markers exhibited the similar banding patterns in males and females which were not able to separate individuals from gender.
Conclusion: Overall, the results of this study showed that simultaneously application of SmY1, SmX and A00II are able to separate correctly male and female seedlings of kiwifruit during the early juvenile phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breeding
  • Juvenility
  • Sex-marker
  • SSR marker
  • SCAR marker