نویسنده = ابراهیم زینلی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-22

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ محمود تورانی؛ محمد خادم پیر


2. ارزیابی شاخص تغذیة نیتروژنی مزارع گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-156

ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ سید علی رضا موحدی نائینی


3. مستندسازی فرآیند تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 19-42

بنیامین ترابی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی


4. ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 143-171

افشین سلطانی؛ محمدحسین رجبی؛ ابراهیم زینلی؛ الیاس سلطانی